Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
123.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
694.78 Кб
Скачать

3.6. Типові помилки в написанні й оформленні курсових та випускних робіт

Переважна більшість курсових і випускних робіт виконується на належному рівні. Це роботи, що містять логічно побудований, фактично достовірний матеріал, критично продуманий, проаналізований і науково аргументований, оформлені за нормами літературної мови й структуровані за вимогами, що до них ставляться.

Разом з тим у роботах трапляються недогляди, а часом і суттєві недоліки, що знижують їх якість. Ці недоліки стосуються як змісту робіт, так і оформлення.

Найчастіше в роботах бувають такі недоліки:

 1. Основна частина роботи чи її розділи не повною мірою розкривають тему, не відповідають плану (для курсової) або змісту (для випускних).

 2. Назви розділів чи параграфів (підрозділів) не відбивають реальну проблему, предмет дослідження.

 3. Між темою роботи та її змістом не завжди простежується чітко виражена відповідність. Це пояснюється тим, що студент не сповна розуміє теоретичне і практичне значення дослідження. Особливо часто цей недолік виявляється в курсових роботах.

 4. Мета дослідження іноді не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно, відірвано від предмета, не відбиває його специфіки. Цей недолік часто спостерігається в роботах лінгводидактичної тематики.

 5. В окремих роботах (особливо курсових) немає чіткого розмежування матеріалу, використаного з літературних джерел і досліджуваного самим студентом: іноді важко встановити, що студент узяв (чи дослівно переписав) з рекомендованих наукових джерел, а що є результатом його самостійної праці. Такі роботи читаються рівненько, на перший погляд важко помітити недоліки, але це, звичайно, є суттєвою вадою, бо свідчить про відсутність навичок самостійної роботи з науковою літературою. Такий недолік недопустимий у випускних роботах, а в дисертаційних трактується як плагіат.

 6. Відсутній (або недостатній) глибокий і всебічний аналіз сучасної спеціальної літератури (останні 5-10 років) з теми дослідження. Цей недолік часто призводить до зниження якості (й оцінювання) роботи, особливо дипломної чи магістерської. Часто навіть студент-випускник не вміє критично аналізувати сучасну наукову літературу, виражати власну позицію і давати оцінку мовним чи лінгводидактичним фактам і явищам. У таких випадках робота (особливо курсова) зводиться до звичайного переказування прочитаного і має реферативний характер.

 7. Подекуди немає відповідності між викладеним у роботі матеріалом і висновками: висновки часто абстрактні, вони мають форму звітності, а не аналізу результатів дослідження, не відбивають завдань курсової чи випускної роботи. Врешті кінцевий результат не відповідає меті дослідження, а висновки – поставленим завданням.

 8. У роботі (особливо курсовій) часто відсутнє цитування наукових положень, думок учених, немає посилань на першоджерела або вказано не ті, з яких використано матеріал.

 9. Аналітичний огляд публікацій з теми роботи не відбиває рівня дослідженості проблеми, що є суттєвим недоліком випускних робіт.

 10. При цитуванні студент часто не додержується встановлених правил технічного оформлення цитат: неточно оформляє посилання на літературне джерело, неправильно називає прізвище автора (без ініціалів, з порушенням правил написання прізвищ, особливо при перекладі з російської мови тощо), опускає в кінці цитати лапки, неправильно оформляє т. зв. обірвані цитати, що виражені частиною речення, та ін.

 11. Трапляється, що студент надмірно використовує цитати, не коментуючи їх, не демонструючи своє розуміння висловлених ученими думок. Часом цитати використовуються недоречно, вони логічно не вписуються в контекст роботи.

 12. Часто трапляються порушення у складанні бібліографічного списку використаних джерел. Студент іноді використовує старі норми оформлення списку літертаури. Тому автори посібника пропонують сучасні вимоги до складання бібліографічного списку джерел (Додаток Д).

 13. Обсяг та оформлення (структура) роботи не відповідає загальним вимогам. Цей недолік виявляється тоді, коли студент не ознайомився з відповідними вимогами або через недбальство їх не дотримується.

 14. У літературному оформленні роботи (особливо курсової, написаної від руки) зустрічаються порушення правописного характеру. Якщо робота набрана на комп’ютері (це, як правило, випускні роботи), то вона має бути добре вичитана, бо й там трапляються помилки, здебільшого технічного плану. В усіх випадках роботу слід ретельно редагувати, щоб уникнути порушень норм літературної мови (стилістичних, лексичних, граматичних та правописних).

 15. Порушення трапляються і в оформленні додатків до роботи (якщо вони наявні): надмірна кількість додатків, їх роздрібненість, неправильне технічне оформлення тощо.

Уникнути цих та інших недоліків у написанні курсових та випускних робіт допоможуть змістовні, кваліфіковані групові та індивідуальні консультації наукових керівників і добросовісне ставлення студентів до їх виконання.

Недоліки у захисті курсових та випускних робіт

 1. Виступ студента (особливо на державних екзаменах) позбавлений логіки викладу, не продуманий, не відображає сутності й кінцевого результату дослідження.

 2. Студент недостатньо володіє ораторською майстерністю.

 3. Через поверховість знань досліджуваної теми не може відповісти на запитання комісії або демонструє розлогі, надто загальні відповіді.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]