Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
123.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
694.78 Кб
Скачать

Список використаної літератури

 1. Кочерган М. Вступ до мовознавства: Підручник. – К.,2005. – 367с.

 2. Леся Українка. Вибране. – К.: «Дніпро», 1966. – 718с.

 3. Леся Українка. Вибрані твори/ упоряд. Ж. І. Зінченко. – Одеса: Маяк, 1990. – 240с.

 4. Лисиченко А. Лексикологія СУЛМ (Семантична структура слова). – Харків.: «Вища школа», Вид – во при Харківському університеті, 1976. – 114с.

 5. Літературознавчий словник – довідник/ Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752с.

 6. Мацько Л. та ін. Стилістика української мови: Підручник. – К.: «Вища школа», 2003. – 462с.

 7. Нечуй – Левицький І. Світогляд українського народу/ Ескіз української міфології. – К., 1992, с.47 – 67

 8. Орфографічний словник української мови/ Уклад.: Головащук С., Пещак М., Русанівський В., Тараненко О. – К., Вид – во «Довіра», 1994. – 864с.

 9. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Либідь, 1992. – 248с.

 10. Прислів’я та приказки українського народу. – Сімферополь: Інфолекс, 2001. – 208с.

 11. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія/ за ред. І. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – 588с.

 12. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / за ред. І. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – 588с.

 13. Теорія літератури: Підручник/ За наук. редак. О. Галича. – К.: Либідь, 2001. – 488с.

 14. Тяпкіна Н. Демонологічна лексика української мови: Автореф. дис. канд. філол. наук. – Запоріжжя, 2006. – 19с.

 15. Український фольклор: Хрестоматія/ Упоряд.: О. Бріцина, Г. Довженко, Н. Шумада. – К.: Освіта, 1997. – 752с.

 16. Українські традиції/ упоряд. О. Ковалевський. – Харків: «Фоліо», 2006. – 573с.

 17. Федькович Ю. Вибрані твори. – К., 1995. 248с.

 18. Федькович Ю. Поетичні, прозаїчні та драматичні твори. Листи. – К.: «Наук. думка», 1985. – 574с.

додаток В

Міністерство освіти і науки україни

херсонський державний університет

інститут філології і журналістики

затверджую

до захисту в ДЕК

ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

_______________ професор П.І. по Б.

П.І. по Б.

наступність і перспективність у формуванні стилістичних умінь і навичок учнів 1-4 і 5 класів

13001 “ПМСО. українська мова і література. Спеціалізація: Редагування освітніх видань”

Випускна робота освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”

ПОГОДЖЕНО

Директор інституту

_________професор П.І. по Б.

Науковий керівник

____________доцент П.І. по Б.

Завідувач кафедри

українського мовознавства

____________доцент П.І. по Б.

Рецензенти:

_____________доцент П.І. по Б.

___________ доцент П.І. по Б

Херсон – 2009

ЗМІСТ

Вступ ..................................................................................................

Розділ 1. Лінгводидактичні засади навчання стилістики у 1-4 і 5 класах загальноосвітньої школи ………………………………...............................................

  1. Лінгвістичний та лінгводидактичний аспекти дослідження ..

  2. Психологічні основи засвоєння стилістичних понять учнями початкової і середньої школи …………………………………….

  3. Стилістичні вміння у системі лінгвістичної підготовки школярів ……………………………………………………………

  4. Наступність і перспективність як дидактична умова у формуванні стилістичних умінь у навичок ……………………...

Висновки з 1 розділу …………………………………………

Розділ 2. Забезпечення наступності і перспективності у формування стилістичних умінь і навичок учнів початкових і 5 класів …..

2.1 Аналіз чинних програм і підручників …………………………...

2.2. Рівні сформованості стилістичних умінь і навичок учнів

початкових і 5 класів загальноосвітньої школи ………………..

2.3. Методика удосконалення стилістичних умінь і навичок учнів

5 класу ……………………………..………………………………

Висновки з 2 розділу …………………………………………

Висновки ………………………………………………………….

Список використаних джерел …………………………

Додатки ……………………………………………………………

3

7

7

14

22

24

28

30

30

38

40

58

59

62

70

ВСТУП

Актуальність дослідження. Державний статус української мови, концепції її навчання, Державний стандарт базової і повної середньої школи та положення Західноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти вимагають безперервної лінгвістичної підготовки учнів загальноосвітньої школи, глибокого засвоєння ними мовних норм, підвищення рівня культури мовлення, формування мовленнєвих умінь і навичок. .

Уроки рідної мови повинні закласти міцне підґрунтя лінгвістичної підготовки учнів, розкрити красу, багатство української мови, сформувати національно-мовну особистість, яка б відзначалася високим інтелектом, свідомим ставленням до рідної мови, розвиненим мовленням та емоційно-естетичним його сприйманням. Основна мета мовної освіти полягає “у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє уміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови – її стилями, формами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності ” [79, с.3].

Проблема опрацювання стилів мовлення у середній школі знайшла своє відображення у працях О.Біляєва, С.Іконникова, В.Капінос, А.Коваль, П.Кордун, Л.Мацько, В.Мельничайка, М.Пентилюк, О.Пономаріва, Т.Чижової та ін. Психологічні та психолінгвістичні аспекти цієї проблеми досліджувалися Л.Айдаровою, Б.Баєвим, А.Богуш, Л.Виготським, П.Гальперіним, М.Жинкіним, І.Зимньою, Т.Костюком, О.Леонтьєвим, А.Марковою, С.Рубінштейном, І.Синицею. На функціонально-стилістичну основу навчання рідної мови вказували методисти Л.Варзацька, М.Кожина, Д.Кравчук, Т.Ладиженська, М.Пентилюк, Л.Федоренко, Т.Чижова. Комунікативно-діяльнісний аспект у викладанні мови пропагують М.Вашуленко, О.Кулакова, М.Львов та ін.

Оптимальне поєднання комунікативно-діяльнісного і функціонально-стилістичного підходів під час вивчення рідної мови більшість учених вважають дуже важливим і необхідним. Тому удосконалення навчальної роботи, спрямоване на формування стилістичних умінь учнів початкових і 5 класів – актуальна методична проблема, кінцева мета якої є формування в учнів умінь будувати зв’язні висловлювання різних стилів у будь-якій життєвій ситуації. Слушною є думка М.Пентилюк про безперервність навчання стилістики, що передбачає поетапну роботу в 1-4 і 5-11 класах з урахуванням принципу наступності та перспективності [70].

Головними причинами недостатньої сформованості мовленнєвих умінь і навичок є: а) мала опора на тексти як продукт мовлення (мовленнєвої діяльності), що забезпечує ефективне засвоєння мовних явищ, наочно демонструючи їх функціонування в текстах різних стилів, готує до розуміння чужих і створення власних висловлювань; б) неврахування вчителями молодших і 5 класів принципу наступності і перспективності у формуванні стилістичних умінь і навичок; д) поверхові знання основ стилістики учнями початкових класів та їх непідготовленість до цієї роботи на уроках рідної мови в 5 класі. Це і зумовило вибір теми дипломної роботи “Наступність і перспективність у формуванні стилістичних умінь і навичок учнів 1-4 і 5 класів”.

Об'єктом дослідження є навчально-мовленнєва діяльність учнів 1-4 і 5 класів на комунікативній та функціонально-стилістичній основі.

Предмет дослідження наступність і перспективність у формуванні стилістичних умінь і навичок учнів початкової ланки освіти та їх готовність до сприйняття систематичного курсу української мови в 5-11 класах.

Мета дослідження полягає у розробці науково обґрунтованої методики безперервного навчання стилів мовлення та формування мовленнєвої компетенції учнів на основі принципів наступності і перспективності.

Метою дослідження передбачено розв’язання таких завдань:

• визначити лінгвістичні основи, психологічні умови та лінгводидактичні особливості навчання стилів мовлення в молодших та 5 класах;

• проаналізувати чинні програми, підручники з досліджуваної проблеми;

• виявити рівень сформованості стилістичних умінь учнів 1-4 і 5 класів;

• розробити систему вправ, яка забезпечить реалізацію комунікативно -діяльнісного і функціонально - стилістичного підходів до навчання стилістики у 1-4 та 5 класах з урахуванням принципів наступності й перспективності.

Теоретичною основою дослідження є вчення про стилістику як розділ сучасного мовознавства (І.Білодід, В.Виноградов, Л.Булаховський, В.Ващенко, М.Жовтобрюх, А.Коваль, М.Кожина, Л.Мацько, О.Пономарів, І.Чередниченко, Л.Щерба), досягнення в галузі психолінгвістики про види мовленнєвої діяльності (Л.Айдарова, М.Жинкін, Л.Виготський, Т.Костюк, О.Леонтьєв, І.Синиця), лінгводидактичні праці з розвитку мовлення учнів (О.Біляєв, А.Богуш, Л.Варзацька, М.Вашуленко, П.Кордун, Т.Ладиженська, В.Мельничаико, М.Пентилюк, М.Стельмахович, Л.Федоренко, О.Хорошковська, Т.Чижова та ін.).

Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження:

1. Теоретичні: аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури з проблеми дослідження, методичний аналіз матеріалу, поданого в шкільних програмах і підручниках з проекцією на стилістику.

2. Емпіричні: цілеспрямоване спостереження й аналіз уроків української мови, бесіди з учителями й учнями.

Практичне значення роботи полягає у розробці ефективної методики опрацювання стилів мовлення у 1-4 і 5 класах та формування комунікативних умінь і навичок. Висновки дослідження можуть бути використані на практичних заняттях з методики навчання української мови, на заняттях з мови в школі, під час написання рефератів та курсових робіт.

Структура роботи: дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]