Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод мат-ки 1.doc
Скачиваний:
347
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.19 Mб
Скачать

7. Принцип міцності отриманих знань.

Його суть полягає в тому, щоб школярі отримані на уроках знання, уміння i навички могли легко актуалізувати у відповідний момент. Оскільки розумово відсталі учні схильні до уповільненого запам'ято­вування i швидкого забування матеріалу програма передбачає його вивчення невеликими "порціями". При цьому значна кількість часу у ній відведена на повторення, узагальнення i закріплення. Повторення передбачає поступове розширення, а головне, поглиблення раніше вивчених знань. В основі будь-якого запам'ятовування є утворення часових зв’язків між новими подразниками, якi поступають до кори головного мозку, i слідами від минулих подразників. При цьому, як­що новий подразник потрапляє в середовище однорідних, близьких для нього по суті подразників - то суб'єкт краще зберігає його в пам’яті. Врахування цих особливості психічного розвитку учнів допо­міжної школи i покладено в основу даного принципу. Вважається, що найважливішою умовою стійкості утворення математичних зв’язків у розумово відсталих є забезпечення усвідомлення ними навчального матеріалу, тобто утворення відповідних змістовних зв’язків у кopi головного мозку. Якщо в процесі роботи на уроках вчитель буде лише багаторазово повторювати матеріал, не вимагаючи при цьому його розуміння, усвідомлення школярами, він досягне лише незначного результату. Тому програма націлює вчителя на використання різноманітних методів i прийомів під час вивчення матеріалу, застосовування теоретичних знань на практиці, постійного зв'язку їх з життям. Цьо­му сприяє те, що матеріал в програмі розбитий на змістовно закінчені складові частини, якi дозволяють педагогу врахувати ці особливості розумово відсталих під час навчання.

8. Принцип науковості і системності навчання..

Потрібно сказати, що не зважаючи на значні інтелектуальні відхилення, притаманні розумово відсталим, весь матеріал подається науково достовірним i відповідає реальній дійсності. Використання даного принципу для учнів допоміжної школи має важливе значення, оскільки в них легко виникають неправильні уявлення, якi потім буває надзвичайно важко викоренити. Оскільки багато розумово відсталих не вміють використовувати на практиці математичні знання, вміння та навички, в програмі вказується на необхідність в організації спеціальних уроків, спрямованих на використання отриманих знань під час трудової діяльності.

Принцип науковості поєднується з принципом системності отриманих знань. Це означає, що знання, якими оволодівають розумово відсталі учні на уроках з математики, даються за певною науковою системою, яка визначає послідовність їхнього знайомства з ними. При цьому в кожному класі отримані раніше знання поглиблюються i удосконалюються.

2.2. Концентричність розташування матеріалу у програмі

Програма з математики для допоміжної школи складена з ураху­ванням принципу концентричності. Вивчення арифметичного матеріалу в середині кожного концентра відбувається досить повно i закінчено. При такому розташуванні матеріалу оволодіння математи­чними знаннями відбувається поступово, причому нумерація чисел, складність арифметичних дій в кожному концентрі розширюється.

У кожному концентрі учні виконують обчислення за 4-а арифме­тичними діями (за винятком 1-го, де вивчаються лише дії додавання та віднімання в межах 10). При такому розташуванні матеріалу розу­мово відсталі школярі знайомляться з числами, діями i їх властивос­тями, доступними на даному етапі їхньому розумінню. В кожному концентрі поряд з вивченням нового матеріалу відбувається повто­рення вже опрацьованого. Концентричність дозволяє чітко визначити систему розширення математичного матеріалу, при цьому школярі на кожному етапі знайомляться з числами, арифметичними діями, їх властивостями, поглиблюють i розширюють ці знання в наступних концентрах (див. схему 2.1.). Кожен концентр має свої завдання. у першому концентрі робота проводиться з числами 1-го десятка: відбувається ознайомлення з цифрами, усвідомлення залежності між кількістю, числом i цифрою, вивчення дій додавання i віднімання у ­межах 10, розв'язування простих текстових арифметичних задач незнаходження суми та залишку. В цей період учні отримують уявлення про геометричні фігури (трикутник, круг, квадрат) та геометричні тіла (куля, куб). Одночасно вони знайомляться з мірами вартості, д­овжини, часу. Матеріал першого концентру вивчається в 1-му класі.

Завдання другого концентру - вивчення усної та письмової нуме­рацій чисел, засвоєння прийомів додавання та віднімання в межах 20. Учні знайомляться з їх назвами, вивчають i поглиблюють знання мip: довжини - сантиметр, метр, дециметр; об'єму - літр; часу - тиждень, доба, день, година, хвилина; маси - кілограм, вчаться визначати час за годинником, креслити відрізки в сантиметрах і дециметрах, геометричні фігури за даними вершинами. Вони знайомляться з новою лічильною одиницею - десятком, вивчають склад чисел в межах 20. ­В цей час велика увага приділяється вивченню табличних випадків д­одавання і віднімання.

У третьому концентрі учні знайомляться з усною та письмовою ­нумерацією в межах 100, арифметичними діями множення та ­ділення, діями 1 та 11 ступенів, усними та письмовими (простими випадками) прийомами обчислень. У цей час на перший план вихо­дить вивчення таблиці множення та ділення, адже без усвідомлення цього матеріалу школярам буде практично неможливо зрозуміти математику в наступних класах. Продовжується вивчення мip довжини, вартості, маси, часу, відбувається знайомство з геометричним матеріалом. Матеріал третього концентру вивчається в 3-4-му класах.

У четвертому концентрі школярі знайомляться з числами в межах 1000 i арифметичними діями з ними. Цей матеріал стоїть на межі між сотнею та багатоцифровими числами. У цей період учні закінчують вивчати прийоми усних обчислень i переходять до систематичного вивчення письмових обчислень. Продовжується знайомство з вели­чинами та їхніми мірами, геометричним матеріалом. Матеріал четвертого концентру вивчається у 5-му класі.

Завданням п'ятого концентру є знайомство з числами та арифметичними діями у межах 1000000. Діти знайомляться з ­нумерацією 6агатоцифрових чисел, отримують поняття класу, вивчають множення та ділення на одно-, дво-, i трицифрові числа.

У VI-му класі учні знайомляться з нумерацією чисел в межах 10000, у VII-му - в межах 100000, у VІІІ-му – в межах 1000000, у IX-­Х-му повторюють матеріал, вивчений за попередні роки.

Потрi6но зазначити, що на уроки з геометрії, починаючи з 5-го класу, виділяється одна година на тиждень. Це дозволяє організувати знайомство з властивостями геометричних фігур та тіл у певній послідовності. У цей період учні вивчають формули для обчислення периметру багатокутників, площі квадрата, прямокутника, паралело­грама, трикутника, об'єму куба та паралелепіпеда, знайомляться з ко­лом i кругом, paдiycoм, дугою, діаметром, сектором, січною, сегментом, хордою. Відбувається удосконалення i поглиблення знань школярів про основні міри та дії з ними, про їхні властивості, співвідношення, вивчаються прості й десяткові дроби, дії з ними, відсотки. Матеріал п'ятого концентру вивчається в 6-10-му класах.