Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансова стратегія і тактика управління підприємством Ден. 2011.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
871.42 Кб
Скачать

Таблиця 2.2

Кредитний план на 2010 р. (дані умовні, тис. грн.)

Кредитор

Дата видачі, сума та строк кредиту

Дата погашення кредиту

Сума погашення кредиту, тис. грн.

Строк користування кредитом, міс.

Сума повернення кредиту, тис. грн.

Загальна сума погашення, тис. грн.

АКБ

"АВАЛЬ"

01.06.04. 100 тис. грн. на 2 роки

31.12.04 30.08.05 31.01.06 31.05.06

10

20

30

40

7

8

5

4

14

16

10

8

24

36

40

48

РАЗОМ

100

24

48

148

В умовах самостійності підприємств у плануванні своєї діяльності окремо кредитний і касовий плани можуть не складатися, тоді їх позиції включаються в платіжний календар.

Розраховане грошове сальдо на кінець планового періоду та кінець кожного часового інтервалу впродовж планового періоду слід оцінити з позиції достатності коштів на розрахунковому рахунку для фінансування мінімальних одноденних витрат підприємства та утворення страхового фонду на випадок неочікуваних відхилень у виконанні графіків надходжень та витрачання коштів.

Розглядаючи третє питання слід звернути увагу на різницю у складанні стратегічних, перспективних, поточних та оперативних планів, на їх призначення і функції, основні показники, форми бюджетів. Особливу увагу слід приділити порядку таких планів, гнучкого коригування у процесі виконання.

Питання для самоконтролю

 1. Які бюджети складають при здійсненні оперативного планування?

 2. Який порядок складання платіжного календаря?

 3. Який порядок складання оперативного фінансового плану?

 4. Який порядок складання кредитного плану?

 5. Який порядок складання касового плану?

 6. Що є інформаційною базою для складання платіжного календаря?

 7. Які основні заходи із забезпечення синхронності грошових надходжень і платежів повинні застосовуватися на підприємствах?

 8. В чому полягає різниця у складанні стратегічних, перспективних, поточних та оперативних планів?

 9. Охарактеризуйте порядок узгодження короткострокових планів зі стратегією підприємства.

Бібліографічний список

[2], [3], [10], [11], [12], [17], [18], [20], [21], [22], [23], [25]

Тема 5. Стратегія і тактика управління капіталом та прогнозування формування виробничого і фінансового ресурсного потенціалу підприємства

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про сутність стратегії і тактики управління капіталом.

План вивчення теми

1.

Стратегія формування фінансових ресурсів підприємства.

2.

Інвестиційна стратегія підприємства.

3.

Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розглядаючи перше питання, необхідно визначитися із поняттями капітал, управління капіталом, фінансових ресурсів підприємства, їх класифікацією, принципами формування.

Слід звернути увагу на те, що під фінансовими ресурсами підприємства розуміють сукупність акумульованих власних і залучених грошових засобів та їх еквівалентів у формі цільових грошових фондів, призначених для забезпечення діяльності підприємства. Система цільових грошових фондів, в розрізі яких здійснюється формування фінансових ресурсів підприємства, по своєму економічному змісту можуть бути агреговані в наступні три групи – фонд відшкодування; фонд споживання; фонд накопичення.

Класифікація фінансових ресурсів підприємства, яка використовується в процесі стратегічного управління їх формування, здійснюється за такими ознаками: форма власності (власні та залучені); група джерел залучення по відношенню до підприємства (фінансові ресурси, що формуються із власних джерел та із зовнішніх джерел); часовий період залучення (довгострокове та короткострокове).

Основні принципи формування фінансових ресурсів, на які слід звернути увагу і зрозуміти їх зміст, при вивченні першого питання, такі:

 • врахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства;

 • виділення в в загальному обсязі фінансових ресурсів інвестиційної їх частини;

 • забезпечення оптимальної їх структури формування фінансових ресурсів з позицій фінансової безпеки підприємства.

При вивченні першого питання також слід звернути увагу на питаннях: методів прогнозування загального обсягу інвестиційних ресурсів; методичних інструментаріїв оцінки вартості фінансових ресурсів, що формуються; стратегії формування власних фінансових ресурсів; стратегії фомування залучених фінансових ресурсів.

Після вивчення другого питання, “Інвестиційна стратегія підприємства”, необхідно вміти розкрити такі питання: види інвестицій підприємства і задачі стратегічного управління ними; зміст процесу стратегічного управління інвестиціями підприємства; формування політики підприємства по основним напрямам інвестування; формування інвестиційної політики підприємства в галузевому і регуональному розрізах; особливості стратегії реального та фінансового інвестування.

При вивченні третього питання розглядаються:

 • стратегія управління фінансовими ризиками;

 • стратегія управління структурою капіталу;

 • стратегія управління грошовими потоками;

 • антикризова фінансова стратегія підприємства.