Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансова стратегія і тактика управління підприємством Ден. 2011.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
871.42 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Які функціональні стратегії організації ви знаєте?

 2. Дайте характеристику основним функціональним стратегіям.

 3. Що таке базові конкурентні стратегії?

 4. У чому полягає суть моделі БКГ?

 5. У чому полягає специфіка формування корпоративної стратегії?

 6. Визначте роль фінансової стратегії в розвитку підприємства.

 7. Назвіть основні принципи розробки фінансової стратегії підприємства.

Бібліографічний список

[1], [3], [5], [6], [7], [9], [10], [11], [12], [16], [17], [23], [25]

Змістовий модуль 2. Методологія розробки стратегії і тактики управління підприємством

Тема 4. Тактика розробки короткострокових планів узгодження за стратегією та формування політики, процедур і правил їх здійснення

Мета: Засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про тактику розробки короткострокових планів узгоджених зі стратегією підприємства.

План вивчення теми

1.

Роль короткострокового фінансового планування на підприємстві.

2.

Порядок розробки та виконання оперативних планів.

3.

Узгодження короткострокових планів зі стратегією підприємства.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Опрацьовуючи перше питанням теми необхідно звернути увагу на те, що підприємство самостійно визначає, які фінансові плани складати, які розділи і показники фінансового плану необхідно розробити та в якій формі його складати.

Також необхідно визначити роль короткострокового фінансового планування на підприємстві, його місце серед інших планів.

Вивчаючи друге питання слід звернути увагу на те, що короткострокове фінансове планування включає розробку цілого ряду фінансових планів:

 • оперативного фінансового плану (балансу надходжень і видатків коштів);

 • платіжного календаря;

 • кредитного плану;

 • касового плану.

При оперативному фінансовому плануванні проводиться порівняння майбутніх грошових надходжень у кожному місяці з сумами, призначеними до сплати, і таким чином, виявляється надлишок надходжень або їх дефіцит, а також контролюється виконання поточного фінансового плану.

На підприємстві доцільно складати баланс грошових надходжень і видатків коштів, який має й іншу назву — баланс грошових потоків. Він повинен бути розроблений по всіх видах діяльності: операційній, інвестиційній та фінансовій. Баланс грошових надходжень і видатків коштів показує, коли у підприємства виникають тимчасово вільні кошти, а коли воно має додаткову потребу в них.

Оперативне фінансове планування передбачає складання та використання платіжного календаря. Складають його на квартал із розбивкою по місяцях або на місяць із розбивкою по декадах. У платіжному календарі відображається весь грошовий обіг підприємства, основна частина якого проходить через розрахунковий, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку.

У платіжному календарі фіксуються всі види грошових платежів та надходжень підприємства незалежно від їх джерел та напрямів використання, тобто показаний увесь грошовий обіг за певний проміжок планового періоду.

ЗО9

У платіжному календарі відображено рух грошових коштів відповідно до їх надходження та використання (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Платіжний календар підприємства на вересень 2010 року

Показники

І декада

II декада

ІІІ декада

1

2

3

4

1. Початкове сальдо поточного рахунку в банку і касової готівки

2. Надходження грошових коштів:

2.1. Від реалізації товарів

2.2. Від реалізації непотрібних товарно-матеріальних цінностей

2.2. Аванси покупців

2.3. Надходження дебіторської заборгованості

2.4. Кредити банків

2.5. Інші надходження

3. Всього надходжень з урахуванням сальдо поточного рахунку

4. Витрачання грошових коштів:

4.1. Оплата товарів, що закуплені в даному періоді

4.2. Оплата невідкладних потреб

4.3. У рахунок кредиторської заборгованості

4.4. Сплата податків до державного бюджету, внески до позабюджетних коштів

4.5. Сплата податків до державного бюджету, внески до позабюджетних фондів за поточний місяць (авансові платежі)

4.6. На оплату праці та прирівняні до неї платежі

4.7. На аванси постачальникам

4.8. На капіталовкладення

4.9. Платежі банкам за позичками та проценти за користування ними

4.10. Інші платежі

5. Всього грошових витрат

6. Залишок коштів (сальдо розрахункового рахунку) (р. 3 - р. 5)

7. Нестача коштів (р. 5 - р. 3)

Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов'язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства.

Своєчасне забезпечення готівкою характеризує стан фінансових відносин між підприємством і трудовим колективом. До каси підприємства гроші надходять з розрахункового рахунку і призначаються для виплати заробітної плати працівникам та інших виплат. Розрахунки надходжень і виплат проводяться при складанні касового плану.

Касовий план — це план обігу готівки підприємства, необхідний для контролю за її надходженням і витрачанням. Він складається за типовою формою на квартал і у встановлені строки передається в банківську установу, з якою підприємство складає договір про розрахунково-касове обслуговування.

Кредитний план являє собою план надходжень кредитів і їхнього погашення в намічені кредитним договором терміни. Користування кредитом є платним. Тому сума повернення кредиту складається з основного боргу і відсотків по ньому (табл.2.2).