Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансова стратегія і тактика управління підприємством Ден. 2011.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
871.42 Кб
Скачать

6. Список рекомендованої літератури

 1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: центр экономики и маркетинга, 1996.

 2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие: М.: Финансы и статистика, 1998.

 3. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989.

 4. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління / Т.С.Кабанова, О.М.Бондар, О.В.Мазенков та ін. / За ред. О.В.Мазенкова. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2003.

 5. Бланк И.А.Стратегия и тактика управления финансами. –Киев, МП "ИТЕМ лтд", СП "АДЕФ_Украина", 1996.

 6. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. –К.: Ольга, Ника-Центр, 2004.

 7. Бланк И.А. Управлеие финансовой стабилизацией предприятия. –К.: Ника-Центр, Эльга, 2003.

 8. Бланк И.А. Финансовый менеджент: Учебный курс. –2-е изд., перераб. и доп. –К.:Эльга, Ника-Центр, 2004.

 9. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1. –К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001.

 10. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. –Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред. Василенка В.О. –К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 11. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

 12. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 1998.

 13. Гиляровская Л.Т., Вехорева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия. – СПб.: Питер, 2003.

 14. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2006.

 15. Законодавство України з питань банкрутства суб’єктів господарювання. Збірник законодавчих та нормативних актів / Упорядник Камлик М.І. – К.: Атіка, 2003

 16. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. / Науч. ред. и авт. послесл. В.Припискова. – М.: Экономика, 1991.

 17. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. –К.: Знання, 2006. –366 с.

 18. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. – М.: Прогресс, 1982.

 19. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учеб.-справоч. пособие. – М.: БЕК, 1996.

 20. Портер М. Стратегія конкуренції. Пер. з англ. А.Олійника, Р.Скільського. К.: Основи, 1997.

 21. Портфель конкуренции и управления финансами / Отв. ред. Ю.Б.Рубин. – М.: СОМ ИНТЭК, 1996.

 22. Стратегическое планирование / Под ред. Е.А.Уткина. М-: ТАНДЕМ, 1998.

 23. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент, искусство розработки и реализации стратегии. М.: Банки биржи, 1998.

 24. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / Г.В.Митрофанов, Г.О.Кравченко, Н.С.Барабаш та ін. / За ред. проф. Г.В.Митрофанова. – К.: КНТЕУ, 2002.

 25. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. – К.: Вид-во КНЕУ, 1999.

Навчально-методичний посібник

Власюк Валерій Євгенович

Котлова Лідія Миколаївна

Фінансова стратегія та тактика управління підприємством

В-58

Власюк В.Є., Котлова Л.М. «Фінансова стратегія і тактика управління підприємством»: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит». – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011 – 75с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» розроблений відповідно до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю «Фінанси і кредит» та програми навчальної дисципліни. Мета підготовки та видання даного посібника – засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок застосування системного підходу до управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

Індекс ББК 65.26я73

Підп. до друку _______ Формат______ Папір друк.

Ум. друк. арк. 4,8 Тираж 5 Замовлення № ________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. Політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.20005 р.