Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансова стратегія і тактика управління підприємством Ден. 2011.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
871.42 Кб
Скачать

Бібліографічний список

[5], [6], [7], [9], [13], [14], [19], [24]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема 6. Оцінювання стратегії та контролінг за її здійсненням

Тема заняття: Оцінювання фінансової стратегії і задачі управління її реалізацією.

Мета заняття: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про порядок оцінювання стратегії

План заняття

1. Перевірка знань з теми.

2. Рішення завдань практичної роботи.

3. Обговорення висновків.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття: калькулятори, ПК.

Методичні рекомендації до практичного заняття

При виконанні практичних завдань необхідно визначитися із поняттями оцінки фінансової стратегії підприємства.

Оцінка розробленої фінансової стратегії являє собою аналітичний процес, який дозволяє відповісти на питання – чи приведе фінансова стратегія до досягнення підприємством своїх фінансових цілей в умовах можливих змін факторів зовнішнього фінансового середовища.

Вивчаючи питання оцінювання фінансової стратегії слід звернути увагу на основні параметри оцінки розробленої фінансової стратегії підприємства, а саме:

 • узгодженість фінансової стратегії підприємства з його базовою корпоративною стратегією;

 • узгодженість фінансової стратегії підприємства з передбаченими змінами зовнішнього фінансового середовища;

 • узгодженість фінансової стратегії підприємства з його внутрішнім потенціалом;

 • внутрішня збалансованість параметрів фінансової стратегії;

 • реалізованість фінансової стратегії;

 • прийнятність рівня ризиків, пов’язаних з реалізацією фінансової стратегії;

 • економічна ефективність реалізації фінансової стратегії;

 • позаекономічна ефективність реалізації фінансової стратегії.

Основною задачею процесу реалізації фінансової стратегії є створення на підприємстві необхідних передумов для здійснення передбаченої фінансової підтримки його базової корпоративної стратегії і успішного досягнення кінцевих стратегічних цілей його фінансового розвитку.

В залежності від рівня параметрів і цілей фінансового розвитку підприємства масштаби стратегічних змін фінансової діяльності характеризуються наступним чином:

 • незмінні внутрішньо організаційні параметри фінансової діяльності;

 • несуттєві стратегічні зміни фінансової діяльності;

 • помірні стратегічні зміни фінансової діяльності;

 • кардинальні стратегічні зміни фінансової діяльності.

Методичні вказівки до вирішення аудиторної контрольної роботи.

Оцінка фінансової стратегії підприємства передбачає проведення аналізу фінансового стану підприємства. Найбільш важливими аспектами діяльності для оцінки являють такі показники:

1) ліквідності;

2) управління активами;

3) рентабельності;

4) фінансової стійкості;

5) ринкової вартості акцій.

Визначення та аналіз показників ліквідності дає змогу визначити здатність підприємства розрахуватися за своїми короткостроковими зобов'язаннями, запобігти можливе банкрутство за рахунок швидкої реалізації окремих видів наявних активів.

У процесі аналізу використовуються наступні показники:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал):

Кал = (Грошові кошти + Ліквідні цінні папери)/Короткострокові зобов'язання 2. Коефіцієнт проміжної ліквідності (Кпл):

Кпл = (Грошові кошти + Ліквідність ЦБ + Дебіторська заборгованість)

Короткострокові зобов'язання

3. Коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ):

КТЛ = Всі поточні активи/Короткострокові зобов'язання 4. Коефіцієнт загальної платоспроможності (Коп)

Коп = Вартість реальних активів/Загальна сума позикових коштів Для оцінки показників управління активами найбільше значення приділяється наступним показниками: 1. Коефіцієнт оборотності всіх наявних активів (Коа):

Коа = Обсяг реалізації продукції/Середня вартість використовуваних активів

2. Коефіцієнт оборотності поточних активів (Кота):

Кота = Обсяг реалізації продукції/Середня вартість поточних активів

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кодзі):

3 Кодзі = Обсяг реалізації продукції/Середня дебіторська заборгованість

Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів (Компз):

Компз = Обсяг реалізації продукції/Обсяг матеріально - виробничих запасів По кожному виду цінностей визначається тривалість обороту (Д0) за формулою

До = Т/Ко

де Т - число днів в періоді (360 днів на рік);

    Ко - кількість оборотів.

Наприклад, тривалість обороту використовуваних активів (ДОА) визначається таким чином:

ДОА = Т./Коа

Для оцінки показників рентабельності необхідно визначити оподатковуваний і чистий прибуток за схемою:

1. Чиста виручка = Виручка від реалізації - ПДВ.

2. Валовий прибуток = Чистий виторг - Виробнича собівартість - Інші витрати.

3. Операційний прибуток = Валовий прибуток - Адміністративні витрати - Витрати на збут.

4. Прибуток від звичайної діяльності (оподатковуваний) = Операційний прибуток ± Доходи від інвестиційної діяльності ± Доходи від фінансової діяльності.

5. Чистий прибуток = Оподатковуваний прибуток - Податок на прибуток.

Аналіз показників рентабельності включає:

Рентабельність використовуваних активів (Ра):

Ра = Чистий прибуток/ Середня сума використовуваних активів*100%.

Рентабельність необоротних активів (Рову):

Рову = Чистий прибуток /Середня сума необоротних активів *100%.

Рентабельність продажів (Рп):

Рову = Чистий прибуток /Обсяг реалізованої продукції*100%.

4. Рентабельність власного капіталу (Рск):

Рск = Чистий прибуток /Середня сума власного капіталу*100%.

Показники ринкової вартості акцій аналізуються за такими параметрами:

Чистий прибуток на одну звичайну акцію (Пча):

Пча = Чистий прибуток/Кількість звичайних акцій

2. Рентабельність акції (Ра):

Ра = Дивіденд на акцію/Ринкова ціна акції

3. Цінність акції (Ца):

Пча = Ринкова вартість акції/Прибуток на акцію

4. Коефіцієнт котирування акції (Кк):

Кк = Ринкова вартість акції/Облікова ціна акції

5. Дивідендний дохід (ДД):

ДД = Дивіденд на одну акцію/Чистий прибуток на одну акцію

Завдання до практичної роботи

Оцінити фінансову стратегію корпорації

Ви - фінансовий менеджер, при розробці фінансової стратегії діяльності підприємства вам потрібно буде прийняти рішення про інвестиційний проект - про купівлю фірми. Дане підприємство розташоване поруч з вашим, і це є сприятливим фактором. У вас є бухгалтерська звітність підприємства.

Визначте стратегію підприємства і детально опишіть процесі прийняття рішення.

Зробити обґрунтовані висновки.