Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансова стратегія і тактика управління підприємством Ден. 2011.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
871.42 Кб
Скачать

Тема 5. Стратегія і тактика управління капіталом та прогнозування формування виробничого і фінансового ресурсного потенціалу підприємства

Теоретичні та методологічні основи: формування тактики створення капіталу підприємства. Стратегія і тактика управління формуванням капіталу, створюваного підприємством. Стратегія і тактика формування власного і позикового капіталу. Методика управління ризиками формування капіталу підприємства. Механізми управління ризиками та процедури нейтралізації ризиків.

Тема 6. Оцінювання стратегії та контролінг за її здійсненням

Побудова концептуальних основ управління прибутком підприємства. Оцінювання стратегії і тактики управління формуванням прибутку підприємства в процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Планування стратегічної маси прибутку за допомогою використання необхідних методологічних конкретних методів, способів, прийомів і системи показників. Здійснення контролінгу на всіх етапах здійснюваної стратегії і тактики розвитку підприємства. Дотримання фінансових правил в формуванні фінансового ресурсного потенціалу і встановлення фінансової стійкості і стабільності підприємства передбачених прийнятою стратегією підприємства

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз)

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Самостійна робота виконується під час опрацювання матеріалу лекцій, практичних занять, рекомендованої літератури . Зміст самостійної роботи студентів з кожної теми навчальної дисципліни визначається навчальною програмою з дисципліни. Основними видами самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Фінансова стратегія та тактика» є:

  • Вивчення теоретичного матеріалу.

  • Конспектування теоретичного матеріалу окремих питань теми.

  • Складання термінологічного словнику за темою.

  • Самоперевірка рівня засвоєння основних положень дисципліни (відповіді на контрольні запитання).

  • Підготовка до практичного заняття.

Для надання допомоги студентам в оволодінні методикою розрахунків задач з курсу " Фінансова стратегія і тактика управління підприємством" наводяться основні розрахункові формули.

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади стратегії і тактики управління підприємством

Змістовий модуль 1. Теоретичне підґрунтування розробки стратегії і тактики управління підприємством

Тема 1. Сутність стратегії, тактики підприємства

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про сутність стратегії і тактики підприємства.

План вивчення теми

1.

Стратегічне управління, мета і завдання курсу.

2.

Стратегічне управління і конкурентоспроможність організації.

3.

Ієрархія завдань і стратегій.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розглядаючи перше питання, слід звернути увагу на те, що стратегія є концепцією інтегрального підходу до діяльності підприємства і являє собою таке поєднання ресурсів і навичок організації, з одного боку, і можливостей та ризику, які виходять з навколишнього середовища, з іншого боку, що діють у сьогоденні й майбутньому, при яких організація сподівається досягти своєї основної мети.

Знайомлячись із метою і завданням курсу зверніть увагу на складові стратегічного планування, особливості економічної політики підприємства, якісні та кількісні показники, якими користуються при визначенні стратегії підприємства. Слід порівняти характеристики стратегічного й оперативного управління, ознайомитися із системою стратегічного управління.

При розгляді другого питання охарактеризуйте поняття конкуренція, конкурентна позиція, конкурентна перевага, нововведення.

Слід знати, що до найбільш типових джерел одержання конкурентних переваг належать: нові технології; зміни структури і вартості окремих елементів у технологічному ланцюгу виробництва і реалізації товару; нові запити споживачів; поява нового сегмента ринку; зміни «правил гри» на ринку.

Найважливіша причина збереження конкурентної переваги комерційної організації – постійна модернізація виробництва і/чи інших ключових видів її діяльності.

Вид конкурентної переваги і сфери, в якій вона досягається, об’єднує поняття базової конкурентної стратегії (БКС). Тому необхідно звернути увагу на найбільш поширені БКС, а саме: стратегію диференціації; стратегію лідерства за витратами; стратегію фокусування, у тому числі фокусоване лідерство за витратами та фіксовану диференціацію.

При розгляді питання щодо ієрархії завдань і стратегій ознайомтесь із рівнями і стадіями процесу розробки стратегії.

Рівні стратегії: корпоративна стратегія; ділова стратегія, функціональна стратегія; виробнича (операційна) стратегія.

Стадії процесу розробки стратегії: заява про місію, ціль і цінності; аналіз навколишнього середовища; завдання; стратегічний вибір.