Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ФК Токун І.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
773.63 Кб
Скачать

Запитання та завдання для самоконтролю

 1. Назвіть найбільш характерні риси наукового мовлення.

 2. Які мовні засоби вживаються для досягнення узагальненості викладення інформації?

 3. За допомогою яких характеристик тексту досягається логічність викладення інформації?

 4. Які мовні засоби використовуються для досягнення змістовної послідовності тексту?

 5. Наведіть приклади мовних засобів, які використовуються для досягнення логічної послідовності тексту.

 6. Які задачі вирішує композиційна послідовність тексту?

 7. Які мовні засоби використовуються для логічного виділення інформації?

 8. Яким чином можна виразити припущення щодо наданої інформації?

 9. Що є важливим для точного викладення інформації?

 10. Що необхідно пам’ятати при порівнянні об’єктів?

 11. Наведіть приклади мовних засобів, які не слід вживати у науковому мовленні.

 12. Які часові форми дієслова слід вживати при викладенні результатів дослідження?

 13. За допомогою чого досягається стисле викладення інформації?

 14. Назвіть найважливіші правила вживання абревіатури.

3. Методичні рекомендації до практичНих Занять

Семестр 1

ПРАКТИЧНЕ Заняття №1

Тема 8. Умовний спосіб

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: сутність започаткування й ведення бізнесу

Мета заняття:cформувати поняття про умовний спосіб; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розкриття сутності основ започаткування й ведення бізнесу; одержати під час читання тексту необхідну інформацію і навчитися коротко висловитися про основи започаткування й ведення бізнесу.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Формування поняття про умовний спосіб.

 2. Робота над новими лексичними одиницями.

 3. Виконання дотекстового завдання.

 4. Робота над текстом 1.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Щоб зрозуміти сутність умовного способу, виконайте вправу 1 і вивчіть інструкцію 1 (с. 95 - 96). Література: [2].

2.1. Для оволодіння новими лексичними одиницями, необхідними при розкритті причин та рішень для започаткування бізнесу, виконайте завдання 1 з підрозділу Vocabulary 1(с. 5 ).Література: [1].

2.2. Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

2.3. Працюючи в парах складіть та прочитайте вголос можливі сполучення «Дієслово + іменник» завдання 2 до Vocabulary 1(на с. 6 )

3. Працюючи в невеликих групах, обговоріть причини, які спонукають до започаткування бізнесу, а також рішення, пов’язані з започаткуванням нового бізнесу (Pre-reading taskна с. 6). Література: [1].

4.1. Прочитайте швидко (за 4-5 хвилини) текст 1 (с. 7), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Література: [1].

4.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2(Comprehension check на с. 8).

Домашнє завдання:

1. Текст 2 (с. 9) – техніка читання, переклад. Література: [1].

2. Завдання 2 (с. 9-10).

ПРАКТИЧНЕ Заняття №2

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: започаткування й ведення бізнесу

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження умови, за якої уявна ситуація могла б мати місце; навчитися розуміти інформацію і висловлюватися з питань, пов’язаних з плануванням бізнесу.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2].

План заняття:

 1. Формування навичок уживання умовного способу.

 2. Перевірка домашнього завдання.

 3. Вивчення схеми бізнес-плану.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Щоб навчитися виражати умову, за якої уявна ситуація могла б мати місце, виконайте вправу 1 і вивчіть інструкцію 1, потім виконайте вправи 2, 3 (с. 97 – 100). Література: [2].

2.1. Прочитайте по черзі вголос текст 2 (с. 9). Література: [1].

2.2. Працюючи в парах, перекладіть текст 2 на рідну мову.

2.3. Працюючи в парах, перевірте завдання 2 (Comprehension checkна c. 9).

2.4. Працюючи в парах виконайте завдання 3 (Comprehension check на c. 10). Література: [1].

3.1. Працюючи в парах, вивчіть схему бізнес-плану, користуючись словником (завдання 4 с. 10). Література: [1].

3.2. Прочитайте уривок бізнес-плану та розташуйте інформацію відповідно пунктам схеми бізнес-плану (завдання 5 с.13).