Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне ФК Токун І.І. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
773.63 Кб
Скачать

Змістовий модуль 6. Індивідуальні завдання

Тема 18. Участь у виконанні командного проектного завдання №1

Формування навичок і вмінь, необхідних для виконання командного проектного завдання: навичок пошуку потрібної інформації, здійснення її аналізу та узагальнення тощо, уміння працювати з різноманітними довідковими матеріалами; уміння генерувати ідеї; уміння знаходити не один, а кілька варіантів вирішення проблеми; уміння прогнозувати наслідки того чи іншого рішення; уміння вести дискусію, слухати й чути свого співрозмовника, відстоювати свою точку зору, підкріплену аргументами; уміння знаходити компроміс із співрозмовником; уміння лаконічно викладати свою думку.

Тема 19. Участь у виконанні командного проектного завдання №2

Розвиток і подальше удосконалення навичок і вмінь, необхідних для виконання командного проектного завдання.

Для студентів, які навчаються англійської мови за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, теми змістового модуля 5 конкретизуються таким чином:

Тема 13 представляє собою процес формування і розвитку комунікативних компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку майбутнього фахівця на рубіжному рівні "незалежного користувача" англійської мови в ситуаціях, пов’язаних з розумінням і наданням інформації щодо започаткування й ведення бізнесу, фінансового менеджменту у бізнесі, бухгалтерського обліку у бізнесі, витрат у бізнесі та їх калькуляції, фінансів підприємства, грошей і платежів.

Тема 14 передбачає удосконалення комунікативних компетенцій студента у різних видах інформативного читання англомовних автентичних текстів, в яких розглядаються актуальні питання фінансової діяльності компанії.

Тематика індивідуальних завдань (змістовий модуль 6) базується на матеріалі, опрацьованому студентом самостійно та під час аудиторних занять.

Так, участь у виконанні командного проектного завдання №1 (тема 18) потребує творчого застосування набутих знань, умінь і навичок відносно відкриття компанії з обмеженою відповідальністю та розробки фінансової стратегії компанії з обмеженою відповідальністю.

Для виконання проектного завдання №2 (тема 19) студент має бути компетентним з питань джерел фінансування виробничої компанії та аналізу фінансової діяльності виробничої компанії.

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

Самостійна робота, як одна з найскладніших форм діяльності, є найбільш продуктивною, оскільки процес навчання постає перед студентом не як засвоєння “готових” знань, а як активна навчально-пізнавальна діяльність, що сприяє розвитку здатності й уміння самостійно отримувати знання. Працюючи самостійно, студент спирається на накопичені знання та досвід, творчо перетворює навчальний матеріал, поглиблює і розширює свої пізнавальні здібності.

Самостійна робота допомагає студентові підготуватися до ефективної самоосвіти після закінчення вузу. Здатність до самоосвіти передбачає наявність таких компонентів, як мотивація, знання, навички, уміння, воля. Неабияку роль у формуванні цих якостей відіграє самостійна робота з фаховою літературою, у тому числі іноземною мовою.

Якщо студент досить вільно читаєте фахову літературу іноземною мовою, включаючи інформацію, розміщену в Internet, він вигідно відрізняється від тих своїх товаришів, які не можуть цього робити. Розвинене вміння інформативного читання іноземною мовою не тільки допомагає студентові у вивченні спеціальних дисциплін, але й є важливим чинником успішної науково-дослідної роботи. Посилання на ще неперекладені іноземні джерела – це безперечна прикраса курсової або дипломної роботи студента!

Серед різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо) саме читання відіграє найважливішу роль у професійно спрямованому володінні іноземною мовою. По-перше, читання – це такий вид діяльності, у якому можна практикуватися самостійно. По-друге, студент може самостійно вибирати посильний для нього темп роботи. По-третє, читання оригінальної літератури іноземною мовою деякою мірою знімає проблему все ще існуючого дефіциту безпосереднього спілкування з носіями мови.

Самостійна робота з іншомовною фаховою літературою має на меті:

  • привчити студента до самостійної роботи з такою літературою;

  • розвивати й удосконалювати мовленнєві навички;

  • розширити фаховий словниковий запас;

  • виявити і розвивати індивідуальні творчі здібності студента;

  • прищепити студенту звичку користуватися іншомовною фаховою літературою у навчальних та професійних цілях;

  • розширювати кругозір студента.

Самостійна робота студента над фаховою літературою може виконуватися як в аудиторії, так і вдома. Управління самостійною роботою на практичних заняттях здійснюється під прямим або непрямим впливом викладача, який у цьому випадку є носієм інформації, організатором і координатором роботи студентів, стимулятором їх творчого потенціалу, спонукуючи до аргументації та особистої оцінки змісту прочитаного. Інструментом практичної реалізації цих функцій викладача у позааудиторнійроботі студента виступають дані методичні рекомендації.

Підсумковий контроль самостійно опрацьованої літератури за фахом здійснюється на окремих практичних заняттях у вигляді творчого спілкування студента з викладачем.

Роботу над текстами слід проводити регулярно і систематично, розподіливши матеріал упродовж усього семестру. Тільки за цієї умови можна сподіватися на міцне засвоєння необхідного лексичного матеріалу та ключових понять спеціальності. Якщо ви слідуватимете даним рекомендаціям, успіх вам забезпечено!