Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова Вивчаємо граматику -підручник.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.78 Mб
Скачать

Етап VI Формування навичок читання

В англійських текстах з економіки та фінансів неособові форми дієслова використовуються досить часто. Отже, треба вміти розпізнавати неособові форми під час читання і правильно передавати їх засобами рідної мови.

Інструкція 1

 • При читанні англійського речення важливо бачити його структуру. Для цього необхідно:

 1. визначити предикативну синтагму у послідовності присудок ® підмет за їх формальними ознаками;

 2. визначити інші члени речення та частини мови, якими вони виражаються:

 • додаток (додатки),

 • означення,

 • обставину (обставини).

 • Одночасно слід співвіднести всі члени речення з їхніми лексико-граматичними значеннями, після чого передати зміст усього речення адекватними засобами рідної мови.

The Infinitive

Інструкція 2

Формальною ознакою інфінітива в реченні є частка to. Але необхідно пам’ятати, що частка to не вживається з інфінітивому таких випадках:

 • після модальних дієслів can, could, may, might, must, should, would;

 • якщо присудок речення виражено одним із так званих дієслів сприймання: feel, hear, notice, observe, see, watch;

 • якщо присудком речення є дієслово let, make або have (у значенні “спонукати, примушувати”);

 • іноді після дієслова - присудка help;

 • після словосполучень had better, would rather, would sooner.

Інструкція 3

Можливі засоби передачі інфінітива українською мовою

 • У функціях підмета і смислової частини іменного присудка

 • неозначеною формою дієслова:

To know him is to trust him. – Знати його – значить довіряти йому.

 • У функції частини дієслівного присудка

 • неозначеною формою дієслова:

Our company is going to open a branch in your city.- Наша компанія збирається відкрити філіал у вашому місті.

From a pool of qualified applicants the organization can choose those that best suit its needs. – Із групи кваліфікованих претендентів організація може вибрати тих, що найкраще відповідають її потребам.

 • особовою формою дієслова у майбутньому часі після сполучень (be) certain; (be) likely; (be) sure; (be) unlikely:

The final cost of the new model is likely to be higher than the initial estimates. - Кінцева вартість нової моделі буде, напевно, вище, ніж первинні оцінки.

 • особовою формою дієслова у минулому часі після дієслів used або would:

She used to play tennis every Saturday, but now she doesn’t. - Вона раніше грала в теніс кожної суботи, але зараз вже не грає.

 • особовою формою дієслова у теперішньому або минулому часі після дієслів chance, happen, appear, prove, seem, turn out:

She seems to know what to do. – Здається, вона знає, що робити.

We happened to come across your telephone number in the directory. - Ми випадково знайшли ваш номер телефону у довіднику.

Після дієслів appear, prove, seem, turn out інфінітив дієслова to be може не перекладатися:

Their data turned out to be false. – Їхні дані виявилися хибними.

 • У функції додатка

 • неозначеною формою дієслова:

We are ready to reconsider our decision. - Ми готові переглянути наше рішення.

We intend to deliver the equipment within two weeks. - Ми маємо намір поставити обладнання протягом двох тижнів.

 • особовою формою дієслова у складі підрядного додаткового речення:

The customers claim to have transferred the payment. – Замовники заявляють, що вже переказали платіж.

Якщо інфінітив у функції другого додатка стоїть після першого додатка, вираженого іменником або особовим займенником у об’єктному відмінку, його можна прекласти:

 • неозначеною формою дієслова:

The court ordered the company to pay compensation to us. – Суд призначив компанії виплатити нам компенсацію.

 • особовою формою дієслова у складі підрядного додаткового речення:

We expect you to redeem the arrears by the end of the month. - Ми сподіваємося, що ви сплатите заборгованість до кінця місяця.

Якщо інфінітив стоїть після присудка, вираженого пасивною формою таких дієслів, як believe, consider, expect, know, report, say, переклад речення починайте з присудка, використавши неозначено-особову або безособову конструкцію (Вважають …; Відомо … тощо).

Після цього перекладіть інфінітивний комплекс, використавши підрядне додаткове речення, в якому роль підмета буде виконувати підмет англійського речення, а роль присудка – інфінітив.

Тобто, порядок перекладу має бути таким:

P → S → Infinitive

Наприклад:

He is said to be working at his doctoral dissertation. – Кажуть, він працює

зараз над докторською дисертацією.

 • У функції означення

 • неозначеною формою дієслова:

It’s time to finish our discussion. - Час закінчувати нашу дискусію.

 • неозначеною формою дієслова у складі підрядного означального речення з модальним значенням можливості або необхідності виконати дію:

We made a list of things to be taken. – Ми склали список речей, які треба було взяти.

 • особовою формою дієслова у складі підрядного означального речення:

He was the first to investigate this problem. – Він (був) першим, (хто) досліджував цю проблему.

 • У функції обставини мети

 • неозначеною формою дієслова у складі підрядного речення обставини мети, яке приєднується до головного речення сполучником (з тим) щоб:

It is likely that the union will go on strike to demand a pay rise. – Ймовірно, профспілка оголосить страйк, з тим щоб поставити вимогу про підвищення зарплати.

 • іменником з прийменником для:

What should be done to further develop international contacts among scientists? - Що треба зробити для подальшого розвитку міжнародних зв'язків серед вчених?

 • У функції обставини наслідку

 • неозначеною формою дієслова у складі підрядного речення обставини наслідку, яке приєднується до головного речення сполучником (для того) щоб:

Emerging markets are too volatile to invest in. – Виникаючі ринки надто непостійні для того, щоб інвестувати в них.

 • іменником з прийменником для:

Your tax laws are too complicated to understand. - Ваші податкові закони надто складні для розуміння.

Якщо перед інфінітивом у функції обставини наслідку вказано виконавця дії (за допомогою прийменника for), інфінітив слід перекласти особовою формою дієслова у складі підрядного речення обставини наслідку, яке приєднується до головного речення сполучником (для того) щоб:

Your quotation wasn’t low enough for us to accept. – Ваші розцінки були недостатньо низькими для того, щоб ми прийняли їх.

*Вправа 1. (Робота у парах). У поданих нижче реченнях визначте випадки, коли слово to не є часткою інфінітива.

 1. The European Union membership allows imports to enter member countries either free of duty or at lower customs duties.

 2. All member countries contribute to a common budget for certain purposes.

 3. People of member countries may freely enter another member state to travel or to work there.

 4. We are looking forward to hearing from you in the near future.

 5. We would urge you to place an order as soon as possible as there has been a huge response to our advertisement.

 6. Are you used to working long hours?

 7. We used to work on Saturday then.

 8. In addition to looking after the company payroll, I am in charge of finances for the new building.

 9. In the course of making inquires and offers, the parties meet to agree upon one or another question.

 10. Offers usually state the terms on which the goods are to be paid.

 11. After the two parties come to an agreement about terms and conditions of the transaction, they sign a contract.

 12. This is to certify the insurance cover to the order of Procter & Gamble, Kyiv, of chemicals.

 13. The accountant’s responsibility is to analyse and interpret the data in the Ledger and the Trial Balance.

 14. A company’s share capital is often referred to as equity capital.

 15. Part of the company’s profit is paid to shareholders as a dividend according to the number of shares they own.

 16. If the company needs to raise more capital for expansion, it might issue new shares.

 17. If the company wants to turn some of its profit into capital, it can issue new shares at no cost to the existing shareholders.

 18. Only Stock Exchange members are admitted to transact business at the Stock Exchange.

 19. I regret to say that we will not be able to offer you the job.

 20. A lot of business people in this country object to paying such high taxes.

*Вправа 2. (Робота у невеликих групах). У поданих нижче реченнях:

 1. визначте функцію інфінітива;

 2. визначте форму інфінітива;

 3. користуючись інструкціями 1-2, передайте речення засобами рідної мови;

 4. прочитайте англійські речення уголос.

 1. The most important rule for a businessman is to keep his word and to be honest.

 2. The businessman should observe various rules.

 3. If you forget a person’s name or did not hear the name, do not hesitate to say: I’m sorry I’ve forgotten your name or I’m sorry I didn’t hear your name.

 4. In fact, most telephoned communications have to be confirmed in writing.

 5. To serve effectively as money, a commodity should be fairly durable, easily divisible, and portable.

 6. If the state does not take measures to combat stagflation, this leads to deflation.

 7. The quality of the chemicals is to be confirmed by certificate issued by a competent independent and recognized laboratory.

 8. Everybody expects him to go on a business trip on Monday.

 9. To elect and to be elected is the right of every citizen.

 10. He is said to be good at financial accounting.

 11. I stayed here to see what would happen.

 12. I regret to inform you that your application has been unsuccessful.

 13. He is too old to be sent there.

 14. This company is going to go bankrupt.

 15. The board of directors appoints one of their number to the position of managing director to be in charge of the day-to-day running of the company.

 16. Every company is required, under the law, to have a company secretary.

 17. In the case of private companies, the directors are free to appoint any suitable person for this position.

 18. This research is likely to throw some light on the problem.

 19. They used a number of methods to investigate the problem.

 20. This method is known to have some disadvantages.

 21. There used to be a beautiful old building where that car park is now.

 22. Our secretary happened to know their address.

 23. WTO member countries agreed not to show trading discriminations against each other.

 24. We seem to know the solution of this problem.

 25. Computers help carry out increasingly complex tasks.

 26. The leaders of Europe’s ailing computer manufacturing companies wanted Brussels to ensure the survival of a significant European information technology industry.

 27. In case of life assurance the risk is certain to occur sooner or later.

 28. They made us work extremely hard on the training course.

*Вправа 3. (Робота у парах). У поданих нижче реченнях:

  1. визначте функцію інфінітива;

  2. визначте форму інфінітива;

  3. намагаючись не звертатися до інструкцій, передайте речення засобами рідної мови;

  4. прочитайте англійські речення вголос.

 1. To analyse the situation is to know it in details.

 2. I won’t forget to give her your message.

 3. We’d like to know if you are offering any trade discounts.

 4. This fact does not seem to raise any doubt.

 5. Money helps us economize on scarce resources.

 6. These events are known to have much in common.

 7. To get money in, the bank offers favourable terms to potential depositors.

 8. The Stock Exchange Council in London has drawn up a code of practice to regulate take-overs to prevent some abuses.

 9. One such abuse is secret dealing when a company wishes to take over secretly and buys its shares secretly.

 10. I don’t know him well enough to ask him for help.

 11. Application of computer techniques permits us to considerably facilitate data processing.

 12. Interest in this problem appears to be growing.

 13. A company often gives shareholders the right to buy new shares at a low price.

 14. At 12.00 we stopped to have a break.

 15. Exports are expected to grow in May.

 16. Did you use to have a Saturday job when you were at school?

 17. I considered her to be the best person for this job.

 18. We made them complete the report by Friday.

 19. Auditors’ duty is to reduce the possibility of misappropriation, to identify mistakes or detect fraudulent transactions.

 20. Auditors are requested to propose solutions for these problems.

 21. I’ll write down his phone number so as not to forget it.

 22. All companies are to be registered with the Registrar of companies.

 23. The goods are reported to have been insured by the sellers.

 24. Usually taxpayers are given 30 days to pay from the date of issue of an assessment.

 25. In a futures market traders take an option to buy or sell the product in the future.

 26. I regret to say that we will not be able to give you the discount.

 27. Your claim in writing should certify that the Buyers have failed to make due payment.

 28. Personal checks can be used to pay for almost any purchase or transaction.

Вправа 4 (контрольна). Прочитайте уголос і перекладіть на рідну мову подані нижче речення.

 1. With a large population, small land area, and few natural resources, Great Britain depends on foreign trade to supply the raw materials for its factories and to provide a market for the sale of manufactured goods.

 2. To regulate the money supply is the primary function of a central bank.

 3. The Committee is expected to report in February.

 4. An investor who wishes to buy or sell securities must act through a broker.

 5. The date of the bill of lading is to be considered the date of delivery.

 6. The discount rate used to be known in the UK as the Bank Rate or Minimum Lending Rate.

 7. The general aim of General Agreement on Tariff and Trade was to reduce the trade restrictions, or tariffs, and to increase the volume of international trade.

 8. GATT member countries agreed to work towards a general reduction in tariff barriers.

 9. Originally, GATT was not intended to be a permanent institution.

 10. The essential condition for the survival of token money is the restriction of the right to supply it.

 11. Her parents encouraged her to do what she most enjoyed.

 12. All corporations require a certificate to do business in the state where they would prefer to operate.

 13. They have very little experience of the entertainment industry, so they are unlikely to win the contract for a national television network.

 14. In the case of public companies, the company secretary must be a properly qualified person, a member of a recognised institute.

 15. It is important to note that commercial banks have two type of customers: depositors and borrowers.

 16. To operate legally, banks must be charted by individual states or the federal government.

 17. The negotiators persuaded the union to accept the pay deal.

 18. They introduced these changes in order not to suffer losses.

 19. The fall in demand forced them to cut production.

 20. Before I went to New York, a colleague warned me not to go out alone at night.