Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова Вивчаємо граматику -підручник.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.78 Mб
Скачать

Етап ііі

Герундій – The Gerund

І. Стан і часові форми герундія

*Вправа 1. Прочитайте речення і визначте ті з них, в яких:

а) підкреслене слово виражає дію, виконавецьякоїневідомий;

б) підкреслене слово виражає дію, яка не передуєдії чи стану, що виражається присудком головного речення;

в) підкреслене слово виражає дію, яка передуєдії чи стану, що виражається присудком головного речення.

 1. Ми наполягли на тому, щоб супроводжувати їх.

 2. Він не пам’ятав, щоб він бачив цю картину раніше.

 3. Усім подобається, коли їх поздоровляють після старанної роботи.

 4. Зустріч відбулася, хоч нас офіційно не повідомили про неї.

Вправа 2. 1) Прочитайте англійські еквіваленти українських речень і випишіть форми герундія, які вживаються для:

а) вираження дії, виконавець якої невідомий;

б) вираження дії, що не передує дії, яка виражається присудком головного речення;

в) вираження дії, що передує дії, яка виражається присудком головного речення.

 1. We insisted on accompanying them.

Зверніть увагу на те, що складне речення в українській мові можна передати простим реченням в англійській мові.

 1. He didn’t remember having seen that picture before. Or: He didn’t remember seeing that picture before.

 2. Everyone likes being congratulated when they worked hard.

 3. The meeting took place without our having been officially informed. Or: The meeting took place without our being officially informed.

2) Запишіть форми герундія в більш узагальненому вигляді, представляючи їх як відповідну форму дієслова “to do”.

Вправа 3. Порівняйте свої записи з таблицею 2.

Таблиця 2

Форми герундія

Active

Passive

Simple

doing

being done

Perfect1

having done

having been done

Інструкція 1

Герундій може вживатися в активному і пасивному стані.

В активному стані герундій має 2 часові форми:

 • Simple (зазвичай виражає дію, яка не передує дії чи стану, що виражається присудком речення, але може вживатися і для вираження дії, яка передує дії чи стану, вираженого присудком речення):

We insisted on accompanying them.

He didn’t remember seeing that picture before.

 • Perfect (виражає дію, яка передує дії чи стану, що виражається присудком речення):

He didn’t remember having seen that picture before.

Перфектна форма герундія вживається дуже рідко.

У пасивному стані герундій має також дві часові форми: Simple та Perfect:

Everyone likes being congratulated when they worked hard.

The meeting took place without our having been officially informed.

ІІ. Деякі особливості уживання герундія

Інструкція 2

 • У функціях підмета та смислової частини іменного присудка герундій часто схожий на інфінітив.

Наприклад:

Уникати труднощів – не мій метод. – Avoiding difficulties is not my method.

Її перша робота полягала в тому, щоб приносити дамам чай. – Her first job was getting tea to ladies.

 • У функції підмета герундій може визначатися присвійним займенником (my, your, his, her, its, our, their) та іменником у присвійному або загальному відмінку, утворюючи герундійний комплекс.

Наприклад:

Повернення Джима до компанії було цілком несподіваним. – Jim’s returning to the company was quite unexpected.

Англійський підмет, виражений герундійним комплексом, може замінювати українське підрядне підметове речення.

Наприклад:

Те, що вона була права, стало тепер очевидним. – Her having been right became evident now.

 • У функції іменної частини присудка герундій може вживатися після словосполучень:

(be) against – бути проти (чогось)

(be) far from – бути далеким від

(be) for – бути за (щось) (be) on the point of – ось-ось (зробити щось)

Наприклад:

Директор за те, щоб розпочати переговори негайно. - The director is for starting the negotiations at once.

Переговори все ще далекі від завершення. - The negotiations are still far from being ended.

*Вправа 4. (Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

 1. установіть функцію підкресленої частини;

 2. користуючись таблицею 2 та інструкціями 1 - 2, напишіть речення англійською мовою.1

 1. Надання робітникам акцій може допомогти підвищити мотивацію. (to give)

 2. Одним з пріоритетів уряду є зниження безробіття. (to decrease)

 3. Прорватися на японський ринок важко без місцевих контактів. (to break)

 4. Він проти того, щоб відкладати обговорення цього питання. (to postpone)

 5. Розробка високотехнологічного продукту потребує багато інвестицій. (to develop)

 6. Найважчою частиною моєї роботи є розгляд фінансових прогнозів. (to deal with)

 7. Те, що Джека запрошували на різні презентації і святкування, не було дивним. (to invite)

 8. Коли я увійшов до офісу, менеджер ось-ось мав піти. (to leave)

Інструкція 3

У функції додатка герундій часто уживається після:

а) дієслів:

admit – допускати

appreciate – цінувати

avoid – уникати, ухилятися

begin - починати

consider – розглядати, думати, обдумувати

continue - продовжувати

delay – відкладати

deny – заперечувати, відмовляти(ся)

dislike – не любити

enjoy – подобатися, зазнавати насолоди

excuse - вибачати

finish – закінчувати

forget – забувати (про минулу дію)

hate - ненавидіти

involve – включати, містити в собі

like – подобатися, любити

love – любити

mean - означати

mind – мати щось проти, заперечувати (проти чогось)1

miss - скучати за (кимось, чимось); відчувати відсутність, не вистачати (когось, чогось)

need - потребувати

postpone – відкладати, відстрочувати

practise – практикуватися, тренуватися

prefer – віддавати перевагу

quit – кидати (заняття, справу)

regret – жаліти, шкодувати (про скоєне)

remember – пам’ятати (про минулу дію)

report – повідомляти

require - вимагати

resist – чинити опір, протидіяти

resume - відновлювати

risk – ризикувати; відважуватися

start - починати

stop – припиняти, кидати (якусь звичку)

suggest – пропонувати

try - спробувати (зробити щось)

Наприклад:

Ми відклали випуск цього продукту через технічні проблеми. - We delayed launching the product because of technical problems.

 • Після дієслів begin, continue, start може вживатися й інфінітив.

Наприклад:

Почався дощ. – It began to rain. Or: It began raining.

Він продовжував працювати в бібліотеці. – He continued to work in the library. Or: He continued working in the library.

Якщо присудок виражено одним із цих дієслів у формі Continuous, додаток може бути тільки у формі Infinitive.

Наприклад:

Починає холодніти. - It's starting to get cold.

 • Іноді після дієслів hate, like, love, prefer може вживатися інфінітив, зокрема, коли мається на увазі конкретна дія.

Порівняйте:

Gerund

Infinitive

Я люблю готувати їжу. (Взагалі) – I like cooking.

Я люблю приготовити біфштекс у неділю. (Конкретна дія) – I like to cook beef on Sundays.

 • Після дієслів forget, mean, need, regret, remember, stop, try може вживатися й інфінітив, але висловлювання у цьому випадку має зовсім інший смисл.

Порівняйте:

Gerund

Вона сповнена рішучості переїхати, навіть якщо це означає купівлю нового будинку. - She is determined to move, even if it means buying a new house.

Я пам’ятаю, що відправив листа. – I remember posting the letter.

Я кинув курити. – I stopped smoking.

Я шкодую, що сказав це. – I regret saying that.

Якщо принтер не працює, спробуйте виключити все і розпочати знову. – If the printer doesn’t work, try turning everything off and starting again.

Наш будинок потребує ремонту. – Our house needs repairing.

Infinitive

Вона має намір купити автомобіль. - She means to buy a car.

Я не забув відправити листа. – I remembered to post the letter.

Я зупинився, щоб покурити. – I stopped to smoke.

З жалем говорю вам, що …- I regret to tell you that …

Постарайтесь виключити всі прилади якомога скоріше. – Try to turn off all the appliances as soon as possible.

По-перше,їм треба відремонтувати свій будинок. - At first they need to repair their house.

б) сполучення “дієслово+прийменник”:

accuse of – звинувачувати в

approve of – схвалювати

carry on - продовжувати

count on – розраховувати на

depend on – залежати від

give up – кидати (звичку)

go on - продовжувати

insist on– наполягати на

keep on – продовжувати

look forward to – чекати (чогось) з приємністю

object to – заперечувати проти

persist in – наполягати на, виявляти настирливість у (чомусь)

prevent from – перешкоджати (чомусь)

put off– відкладати

react to – реагувати на

rely on – покладатися на

respond to– реагувати на

succeed in – удаватися

thank for – дякувати за

think about– думати про

think of - мати думку (погляд) про

worry about – хвилюватися,

турбуватися про

Наприклад:

They accuse him of telling lies.

They succeeded in selling the company shares before it went bankrupt.

в) іменного присудка, вираженого сполученням “(be)+ прикметник+прийменник”:

(be) accustomed to – звикнути до

(be) afraid of – боятися

(be) aware of – знати, усвідомлювати

(be) capable of – бути здатним

(be) engaged in – займатися (чимось)

(be) famous for – славитися (чимось)

(be) fond of – любити

(be) good at – бути вправним у

(be) intent on – прагнути

(be) interested in – цікавитися (чимось)

(be) opposed to - заперечувати проти

(be) proud of – гордитися, пишатися (чимось)

(be) responsible for – відповідати за

(be) sorry for – жаліти, шкодувати (про скоєне)

(be) successful in - мати успіх у (чомусь), удаватися

(be) tired of – втомитися від

(be) used to – звикнути до

Наприклад:

He is accustomed to living in the country.

The chairman of the board was opposed to raising money through a bond issue.

г) сполучення “іменник+прийменник”:

advantage of – користь від

chance of – можливість

choice of – вибір

excuse for – вибачення, виправдання

experience of / in – досвід у

hope of – надія на importance of – важливість

intention of – намір necessity of – необхідність objection to – заперечення проти possibility of – можливість reaction to – реакція на reason for – підстава для response to – відповідь на

Наприклад:

Flexebility is the main advantage of working from home.

We have no intention of giving up.

д) словосполучень та виразів:

can’t help – не могти не (зробити щось)

can’t stand (bear) – не зносити, не терпіти

feel like – бути схильним до, хотітися (чогось)

It’s a waste of time / money – Це марна витрата часу / грошей (робити щось)

It’s not worth … - Не варто; ні до чого (робити щось)

It’s no use … - Марно; ні до чого (робити щось)

There’s no point in … - Немає сенсу (робити щось)

(be) worth – заслуговувати (чогось)

Наприклад:

Вона не могла не розсміятися. – She couldn’t help laughing.

Не варто ремонтувати цей старий апарат. – It’s not worth repairing this old machine.

 • У функції додатка герундій може визначатися присвійним займенником (my, your, his, her, its, our, their) та іменником у присвійному або загальному відмінку, утворюючи герундійний комплекс.

Англійський додаток, виражений герундійним комплексом, може замінювати українське підрядне додаткове речення.

Наприклад:

Я наполягаю на тому, щоб Марія пішла туди. – I insist on Maria’s going there.

Я пам’ятаю, що її перевели у відділ реклами. – I remember her being transferred to the Ad Department.

*Вправа 5. (Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

 1. установіть функцію підкресленої частини;

 2. користуючись таблицею 2 та інструкцією 3, напишіть речення англійською мовою.

 1. З приємністю чекаю на зустріч з вами наступного тижня. (to meet)

 2. Ця реклама потребує перепроектування. (to redesign)

 3. Не існує виправдання зниженню продуктивності на вашому заводі. (to decrease)

 4. Постановочна компанія закінчить знімати програму не раніше наступного місяця. (to film)

 5. Він ризикував втратити мільйони доларів, коли розпочинав проект. (to lose)

 6. Вона не може не любити його. (to love)

 7. Я шкодую про те, що був неуважний до неї. (to be)

 8. Існує можливість одержання замовлення на всю партію товару. (to secure)

 9. Вона не звикла вставати так рано. (to get up)

 10. Ви думали над тим, щоб попрацювати за кордоном? (to work)

 11. Я не проти того, щоб ви купили акції цієї компанії. (to buy)

 12. Немає сенсу звертатися за акціями зараз – пропозиція закінчилась минулого тижня. (to apply for)

 13. Вона подякувала мені за допомогу їй. (to help)

 14. Я ніколи не забуду, як робив свій перший виступ. (to give)

 15. Я віддадаю перевагу роботі вдома у порівнянні з роботою в офісі. (to work)

 16. Це марна витрата грошей - купувати комп’ютер Пентіум, якщо вам потрібний комп’ютер лише для набору тексту. (to buy)

 17. Ми припинили справи з цією компанією. (to deal)

 18. Жалію, що не прийшла вчасно. (to come)

 19. Ви наполягаєте на тому, щоб він підписав цей контракт? (to sign)

 20. Зараз ми обмірковуємо розміщення замовлення на вашу нову модель апарату. (to place)

 21. У вас є підстава не підтримувати нашу пропозицію? (to support)

 22. Керівництво компанії не зацікавлено в продовженні строку дії контракту. (to extend)

 23. Директор не заперечує проти нашого відвідування заводу. (to visit)

 24. Спробуйте відправити факс завідувачу відділу продажу. (to send)

 25. Вона боїться літати літаком. (to fly)

 26. Понеділок! Щось мені не хочеться йти до академії! (to go)

 27. Я не думаю, що він буде здатний керувати таким великим проектом. (to run)

 28. Я не люблю, щоб мені заважали, коли я знаходжусь на зустрічі. (to interrupt)

 29. На щастя, компанія уникла поглинання. (to take over)

 30. Мені подобається працювати над новими проектами. (to work)

 31. Терпіти не можу, що вона запізнюється на заняття. (to be late)

 32. Мені не вистачало зустрічей з моїми друзями. (to see)

 33. Виробники припинили випускати цю модель 15 років тому. (to produce)

 34. Я пам’ятаю, що відіслав їм чек. (to send)

 35. Ви не проти того, щоб я взяв участь у переговорах? (to participate)

*Вправа 6. (Робота у парах). Намагаючись не звертатися до інструкцій, напишіть речення англійською мовою. Використайте інфінітив або герундій для перекладу підкреслених слів.

 1. Не забудь відвідати виставку цифрових технологій. (to visit)

 2. Я ніколи не забуду відвідування виставки космічної техніки. (to visit)

 3. Я не пам’ятаю, щоб він передавав Пітеру ваше повідомлення. (to give)

 4. Ти не забув передати Пітеру моє повідомлення? (to give)

 5. Постарайся розрекламувати цей прилад у місцевих засобах масової інформації. (to advertise)

 6. Вони спробували рекламувати свою продукцію за кордоном. (to advertise)

 7. З жалем повідомляю вас, що ваш товар не був застрахований. (to inform)

 8. Я шкодую про те, що сказав, що мене не цікавить ця робота. (to say)

 9. Ви вже закінчили складати річний звіт? (to make)

 10. Партнери продовжили обговорювати умови контракту наступного дня. (to negotiate)

 11. Коли ви почали працювати у цій компанії? (to work)

 12. Біля кіоску він зупинився, щоб купити свіжу газету. (to buy)

 13. Він припинив скуповувати майно 2 роки тому. (to buy)

 14. Я люблю їздити за кордон у відрядження. (to go)

 15. Я люблю поїхати куди-небудь за місто у вихідні. (to go)

 16. Мій бос не боїться ризикувати. (to take risks)

 17. Наше рішення залежить від того, чи погодитесь ви з нашою пропозицією. (to agree)

 18. Ми зацікавлені у влаштуванні зустрічі з ними. (to arrange)

 19. Вона не шкодує, що уклала контракт з цією компанією. (to make)

 20. Він шкодував, що пішов з своєї попередньої роботи. (to resign from)

 21. Шкодую, що не передзвонила вам. (to call back)

 22. Ролс Ройс славиться виробництвом шикарних автомобілів. (to manufacture)

 23. Я ніколи не забуду, як увійшов до офісу у свій перший день роботи. (to walk)

 24. Ваша копіювальна машина потребує обслуговування. (to service)

 25. У даний момент я думаю над прийняттям пропозиції від компанії ІСL. (to take up)

 26. Ми розглядаємо можливість надання вам значної знижки. (to give)

 27. Коли я виступаю, я не проти того, щоб мені ставили запитання. (to ask)

 28. Терпіти не можу сперечатися про гроші. (to argue)

 29. Наш менеджер по кадрах відповідає за наймання персоналу. (to hire)

 30. Вони дуже зацікавлені в обговоренні ідеї спільного підприємства. (to discuss)

 31. Моя робота включає обговорення цін з постачальниками. (to negotiate)

 32. Ми звикли до того, що вони порушують строки доставки обладнання. (to break)

 33. Немає сенсу вести переговори з ними зараз. (to negotiate)

 34. На мій погляд, користь від володіння кредитною карткою полягає в тому, що ви можете платити за речі по телефону. (to have)

 35. Не варто друкувати етикетки в Британії і відсилати їх сюди. (to print; to send)

 36. Я схвалюю, що вони зупинилися в цьому готелі. (to stay)

 37. Я не можу не думати про неї. (to think)

 38. Мені довелось відкласти зустріч з партнерами. (to meet)

 39. Наш фінансовий директор противиться наданню всім 10% підвищення зарплати. (to award)

 40. У мене не багато досвіду в організації конференцій. (to organize)

Вправа 7 (контрольна). Поставте дієслова у дужках у правильній формі герундія або інфінітива.

 1. I’ll make a note in my diary so that I will remember (send) you the information you need.

 2. I’m not sure if I have met Mr. Martino, but I remember (hear) his name.

 3. I forgot (give) this file to the secretary.

 4. We have appointed another candidate to the post, so I regret (say) that we will not be able to offer you the job.

 5. If their Accounts Department is slow at paying bills, try (send) a fax to the chairman.

 6. As a company, we always try (provide) our customers with the best service possible.

 7. If you do a business course in England you will be able to practise (speak) every day.

 8. I’m really looking forward to (start) the course.

 9. I’m afraid the manager is busy at the moment. Would you mind (wait) a few minutes?

 10. He took the telephone off the hook because he didn’t want (disturb).

 11. I’d like (have) a word with you about next week’s meeting.

 12. I like (work) with my new boss because she gives me a lot of encouragement.

 13. A lot of business people in this country object to (pay) such high taxes.

 14. The meeting had gone on for two hours already, so we stopped (report) back to the head negotiator.

 15. I prefer (work) with other people, because I like to discuss work with them.

 16. I would prefer (work) for a woman, because they are much more reasonable.

Інструкція 4

У функції означення герундій зазвичай вживається після сполучення “іменник +прийменник. Найчастіше - це прийменник of:

Наприклад:

Я не можу виразити своє задоволення від зустрічі з нею. – I can’t express my pleasure of seeing her.

Мені подобається ваш метод вивчення цієї проблеми. – I like your method of studying the problem.

*Вправа 8. (Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

 1. установіть функцію підкресленої частини;

 2. користуючись таблицею 2 та інструкцією 4, напишіть речення англійською мовою.

 1. Існують різні засоби вирішення цієї проблеми. (to solve)

 2. Мені подобається його ідея влаштувати презентацію нової моделі приладу. (to arrange)

 3. Кожний громадянин має право бути обраним до місцевих та національних органів влади. (to elect)

 4. Я ненавиджу його звичку дзвонити мені пізно ввечері. (to call)

 5. Існує ризик втратити всі заощадження. (to lose)

 6. Вчений застосував незвичний метод для дослідження цього явища. (to investigate)

Інструкція 5

У функції обставини герундій завжди вживається з прийменником:

after– після

before– перед

by – через; за допомогою; завдяки

in – під час; при

instead of- замість

on (upon) – після

through - через; завдяки

without – без

Наприклад:

Вона отримала роботу в IBM після закінчення університету. – She got a job with IBM after leaving university.

Герундій у функції обставини (разом із залежними словами) часто вживається замість дієприслівникового звороту і підрядного обставинного речення в українській мові.

Наприклад:

Повернувшись до офісу, я знайшов там м-ра Петерсона. – On returning to the office, I found Mr. Peterson there.

Ми надамо їм кращі умови кредиту замість того, щоб пропонувати їм знижку. – We will give them better credit terms instead of offering them a discount.

Прийменник without уживається для вираження заперечення. Речення, яке містить “without+Gerund”, відповідає українському дієприслівниковому звороту в заперечній формі.

Наприклад:

Він залишив офіс, не поговоривши зі своїм босом. – He left the office without speaking to his boss.

*Вправа 9. (Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

 1. установіть функцію підкресленої частини;

 2. користуючись таблицею 2 та інструкцією 5, напишіть речення англійською мовою.

 1. До того, як відкрити цей магазин, вона управляла готелем. (to open)

 2. Вона досягла успіху завдяки тому, що постачала потрібний продукт у потрібне місце. (to provide)

 3. Нам вдалося розширитися, не збільшуючи наші борги. (to increase)

 4. Він працював у промисловості багато років, до того як поступив на урядову службу. (to join)

 5. Компанія стала більш прибутковою завдяки тому, що звільнила 700 робітників. (to make ... redundant)

 6. Після закінчення школи я одразу поступив до академії. (to leave)

 7. Після вступу до Olivetti я деякий час працював у сфері продажу. (to join)

 8. Після того, як я попрацював 6 років на дослідженнях, мене зробили керівником маркетингу продукції. (to work)

 9. До того, як відправити їх до складу, ящики були перераховані та маркіровані. (to send)

 10. Замість того, щоб наймати нових працівників, вам краще б підвищити продуктивність. (to hire)

Вправа 10 (контрольна). Напишіть англійською мовою подані нижче речення, вживаючи герундій.

 1. Побачившителеграму, секретарка негайно зателефонувала до головного офісу. (to see)

 2. До того, як його звільнили, Том одержав кілька доган. (to fire)

 3. Він звинувачує нас у тому, що ми порушили домовленість. (to break)

 4. Він втомився від того, що з ним поводяться як з дитиною. (to treat)

 5. Я знаю кожного, хто заслуговує того, щоб його знали. (to know)

 6. Шкода, що я був неуважний до вас. (to be)

 7. Ви не проти, якщо я відкрию вікно? (to open)

 8. Вона не заперечувала, що одержала повідомлення вчасно. (to receive)

 9. Поглинанняінших підприємств – це спосіб збільшення долі на ринку. (to take over)

 10. При поглинанні одна компанія одержує контрольний пакет акцій у іншої компанії через купівлю 51% її акцій. (to take over; to buy)

 11. Вони наполягають, щоб контракт було укладено негайно. (to make)

 12. На жаль, мені щось не хочеться гуляти. (to have a walk)

 13. Я не схвалюю того, що Джек поїхав до Франції. (to go)

 14. Ви можете розраховувати на те, що я підпишу цю угоду. (to sign)

 15. Не сказавши а ні слова, дівчина вийшла з кімнати. (to say)

 16. Перестаньте розмовляти, будь ласка! (to talk)

 17. Це надзвичайно важка робота – нічого не робити. (to do)

 18. Немає сенсу заперечувати це. (to deny)

 19. Я знаю, що ви ось-ось поїдете до Англії. (to go)

 20. Нам удалося одержати значну знижку на всю партію товару. (to give1)

 21. Я ціную те, що він прийняв наше запрошення на участь у презентації нашої продукції. (to accept)

 22. Існує необхідність урегулювати це питання якомога скоріше. (to settle)

 23. Я пишаюсь, що маю такого друга. (to have)

 24. Ваш комп’ютер треба почистити. (to clean)

 25. Маю велике задоволення повідомити вас про наше рішення взяти участь у конференції. (to inform)

 26. Багато ділових листів пов’язані з установленням ділових відносин. (to establish)

 27. Продаж і купівля іноземної валюти за місцеву валюту здійснюється в бюро обміну. (to sell; to buy)

 28. Це дасть вам шанс отримати контракт. (to secure)

*Вправа 11. У поданому нижче тексті про одного з найбагатших людей у світі виберіть правильний варіант із слів, виділених курсивом.

William (Bill) H. Gates is chairman of Microsoft Corporation, the worldwide leader in software, services and solutions that help people and businesses (1) to realize / realizing their full potential. Microsoft had revenues of US$44.28 billion for the fiscal year ending June 2006, and employs more than 71,000 people in 103 countries and regions.

Born on Oct. 28, 1955, Gates attended public elementary school and the private Lakeside School. There, he discovered his interest in software and began programming computers at age 13. After (2) to leave / leaving school, Gates entered Harvard University. At that time he developed a version of the programming language BASIC for the first microcomputer. In his second year, Gates left Harvard (3) to devote / devoting his energies to Microsoft, a company he had begun in 1975 with his friend Paul Allen. Their activities involved (4) to develop / developing software for personal computers. Gates' foresight and his vision for personal computing have been central to the success of Microsoft and the software industry.

Philanthropy is also important to Gates. He and his wife, Melinda, have endowed a foundation with more than $28.8 billion (as of January 2005) (5) to support / supporting philanthropic initiatives in the areas of global health and learning. The Foundation has committed over $3.6 billion to organizations working in global health; over $2 billion (6) to improve / improving learning opportunities, including the Gates Library Initiative (7) to bring / bringing computers, Internet Access and training to public libraries in low-income communities in the United States and Canada.

Gates was married on Jan. 1, 1994, to Melinda French Gates. They have three children. Gates is an avid reader, and enjoys (8) to play / playing golf and bridge.

Based on Bill Gates: Chairman, Microsoft Corp.

http://www.microsoft.com/presspass/exec/billg/bio.mspx

*Вправа 12.. 1) Заповніть пропуски у тексті, вибираючи зі списку правильне дієслово і вживаючи його у формі інфінітива або герундія:

pay; repay; listen; leave; celebrate; build; be; live; make; do (x 2); work (x 2); lend; give