Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління фінансовою санацією підприємства / Управління фінансовою санацією підприємства Заоч. Маг. 2013 .doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи Задачі за темою

Задача 1. Визначити санаційну спроможність підприємства за допомогою експрес-аналізу санаційної спроможності шляхом визначення таких показників:

 • коефіцієнта Бівера;

 • відношення чистого грошового потоку до нетто-заборгованості;

 • коефіцієнта відновлення платоспроможності;

 • коефіцієнта автономії;

 • коефіцієнта забезпечення власним оборотним капіталом;

 • співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю;

 • показника оборотності запасів;

 • рентабельності активів за операційним прибутком;

 • виконання золотого правила балансу.

За результатами розрахунків визначити суму балів, оцінити санаційну спроможність підприємства і зробити висновки

4 – 9 балів: підприємство санаційно спроможне;

0 – 4 бали: підприємство не здатне відновити свою платоспроможність

Таблиця 3.2

Критеріальні значення показників

Показник

0 балів

0.5 балів

1 бал

Коефіцієнт Бівера

Менше 0.2

Від 1.7 до 0.2

Більше 0.2

Відношення чистого грошового потоку до нетто-заборгованості

Менше 1

Дорівнює 1

Більше 1

Коефіцієнт автономії

Менше 0.25

0.25 - 0.5

Більше 0.5

Коефіцієнт відновлення платоспроможності

Менше 1

Дорівнює 1

Більше 1

Коефіцієнт забезпечення власним оборотним капіталом

Від’ємне значення

Від 0 до 0.5

Більше 0.5

Співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю

Менше 0.8

0.8 - 1

Більше 1

Рентабельність активів за операційним прибутком

Від’ємне значення

До 5%

Більше 5%

Золоте правило балансу

НА + ЗП > ВК + ДЗ + ПЗ

НА + ЗП < ВК + ДЗ + ПЗ

НА + ЗП < ВК + ДЗ

НА + ЗП < ВК – 1.5 бали

Розрахувати результат фінансово-господарської діяльності на початок і на кінець періоду і побудувати матриці фінансової рівноваги. Зробити висновки.

Таблиця 3.3

Вихідні дані

Баланс

Актив

Код рядка

Минулий рік

Поточний рік

1

2

4

5

I. НЕОБОРОТНI АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

залишкова вартість

10

25.2

96

первісна вартість

11

246.3

334

накопичена амортизація

12

221.1

238

Незавершене будівництво

20

42.4

42

Основні засоби

 

 

залишкова вартість

30

21374

23048

первісна вартість

31

33113.7

38490

знос

32

11739.7

15442

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

152.7

93

Усього за розділом I

80

21594.3

23292

II. Оборотні активи

 

 

Запаси:

 

 

виробничі активи

100

3338.9

5351

готова продукція

130

211.2

296

товари

140

23.4

30

Продовження таблиці 3.3

1

2

4

5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

2017.9

3184

первісна вартість

161

2017.9

3184

резерв сумнівних боргів

162

 

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

з бюджетом

170

0.8

580

за виданими авансами

180

281.4

3051

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

103.2

3394

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

в національній валюті

230

493.2

885

Інші оборотні активи

250

168.5

325

Усього за розділом II

260

6638.5

17096

III. Витрати майбутніх періодів

270

83

110

Баланс

280

28315.8

40498

Пасив

Код рядка

Минулий рік

Поточний рік

Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

996.4

1358

Додатковий вкладений капітал

320

 

19396

Інший додатковий капітал

330

17680.1

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

761.8

-3866

Усього за розділом I

380

19438.3

16888

II. Забезпечення наступних витрат i платежів

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

950.6

1084

Усього за розділом II

430

950.6

1084

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

3849

Відстрочені податкові зобов'язання

460

129.4

470

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

129.4

4319

IV. Поточні зобов'язання

 

 

короткострокові кредити банків

500

1999

6690

Векселі видані

520

 

150

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2415.6

6397

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

з одержаних авансів

540

590.8

721

з бюджетом

550

1056.6

671

з позабюджетних платежів

560

25.8

32

з страхування

570

515.1

781

з оплати праці

580

1124

1717

із внутрішніх розрахунків

600

20.8

555

Інші поточні зобов'язання

610

49

493

Продовження таблиці 3.3

1

2

4

5

Усього за розділом IV

620

7796.7

18207

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.8

 

Баланс

640

28315.8

40498

Таблиця 3.4

Звіт про фінансові результати

Показники

Минулий рік

Поточний рік

Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

94250

135846

Податок на додану вартість

15702.5

22629

Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

78132.4

113217

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

60721.5

90960

Валовий прибуток, (збиток)

17410.9

22257

Інший операційний дохід

516.6

770

Адміністративні витрати

5037

7769

Витрати на збут

10256.2

16985

Інші операційні витрати

1099.7

1754

Фін. результати від операційної діяльності: прибуток (збиток)

1534.6

-3481

Інші фінансові доходи

267.2

106

Інші доходи

75.7

41

Фінансові витрати

541.1

555

Інші витрати

247

349

Фін. результати від звич. діяльн. до оподаткування: приб/зб

1089.4

-4238

Податок на прибуток

579.4

38

Чистий прибуток, (збиток)

510

-4216

Таблиця 3.5

Елементи операційних витрат

Показник

Минулий рік

Поточний рік

Матеріальні затрати

42404.1

57801

витрати на оплату праці

18123.5

26022

відрахування на соціальні заходи

6708.8

10099

амортизація

1680.6

2031

інші операційні витрати

7228.9

21515

разом

76145.9

117469

Задача 2.

Магістр повинен ознайомитись із ситуацією, зробити висновки стосовно санаційної спроможності підприємства, запропонувати форми та заходи санації, у вигляді тез розробити план санаційних заходів.

Характеристика підприємства:

AT введено в дію у 1982 році, основною його діяльністю є вироб­ництво обладнання для заводів консервної промисловості. До збит­ковості підприємства призвела 154абл.154сподарська діяльність керівництва.Підприємство протягом останніх років працювало з мінімальною потужністю та великою збитковістю, а останній рік взагалі не вироб­ляло продукції, обладнання, не задіяне у виробництві в наслідок низької потужності, не зберігалось належним чином (в механічною та гальванічному цехах до 98% обладнання розукомплектовано і відновленню не підлягає, зафіксовані крадіжки), порушено електропос­тачання заводу, відсутнє теплопостачання, завдяки невмілому фінан­совому менеджменту наявна значна дебіторська заборгованість, яка на момент порушення справи про банкрутство була безнадійною.

Справа про банкрутство ВАТ була порушена у січні 2011 року. В процесі провадження справи надійшли майнові вимоги від дев’яти кредиторів та було встановлено заборгованість по заробітній платі, загальна сума визнаної кредиторської заборгованості боржника складала 1 224 193,21 грн., у т. ч.:

 • вимоги другої черги – 570 454,00 грн., або 46,6%;

 • вимоги третьої черги – 518 650,41 грн., або 42,4%;

 • вимоги четвертої черги – 135 088,80 грн., або 11%.

На момент введення процедури санації фінансовий стан ВАТ характеризувався такими показниками , що наведені нижче (табл.3.6).

Таблиця 3.6

Показники фінансово-господарського стану АТ

№п/п

Показники

Значення станом на 01.07. 20..р.

1

Балансова вартість основних засобів, тис.грн.

16044,00

2

Нематеріальні активи та незавершене будівництво, тис.грн.

23,00

3

Виробничі запаси, тис.грн.

602,00

4

Дебіторська заборгованість (безнадійна) тис.грн.

411,00

5

Збитки , тис.грн.

651,00

6

Сума визнаної кредиторської заборгованості, тис.грн.

1 224,19

Тести

1. Мета санаційного аудиту:

а) перевірка фінансової звітності

б) виявлення недоліків фінансової діяльності

в) Оцінка санаційної спроможності підприємства

г) всі відповіді вірні

2. Яка методика не належить до методик прогнозування банкрутства:

а) модель Альтмана

б) Модель Спрінгейта

в) СВОТ-аналіз

г) Коефіцієнт Бівера

3. Вартісний аналіз це:

а) безперервний процес порівняння товарів з аналогічними обєктами інших підприємств чи структурних підрозділів

б) дослідження функціональних характеристик продукції, що виробляється, з погляду еквівалентності її вартості та корисності

в) визначення і оцінювання причин відхилень фактичних показників витрат від нормативних (планових)

4. Факторний аналіз відхилень це:

а) безперервний процес порівняння товарів з аналогічними обєктами інших підприємств чи структурних підрозділів

б) дослідження функціональних характеристик продукції, що виробляється, з погляду еквівалентності її вартості та корисності

в) визначення і оцінювання причин відхилень фактичних показників витрат від нормативних (планових)

5. Аналіз точки беззбитковості це:

а) безперервний процес порівняння товарів з аналогічними обєктами інших підприємств чи структурних підрозділів

б) вивчення та оцінювання кількісних значень небагатьох величин, частка яких у загальній сукупності вартісних показників найбільша

в) визначення мінімального обсягу реалізації продукції, за якого підприємство може забезпечити беззбиткову операційну діяльність у короткостроковому періоді

6. Портфельний аналіз це:

а) визначення якісних параметрів роботи підприємства шляхом з’ясування сильних і слабких місць, можливих ризиків і додаткових шансів

б) використання спеціальних матриць з метою оптимізації портфелю цінних паперів

в) складання оперативних планів розвитку підприємства шляхом визначення оптимального рівня валових витрат підприємства на підставі нового обрахунку всіх норм та нормативів витрат

7. СВОТ-аналіз це:

а) визначення якісних параметрів роботи підприємства шляхом з’ясування сильних і слабких місць, можливих ризиків і додаткових шансів

б) вивчення та оцінювання кількісних значень небагатьох величин, частка яких у загальній сукупності вартісних показників найбільша

в) визначення мінімального обсягу реалізації продукції, за якого підприємство може забезпечити беззбиткову операційну діяльність у короткостроковому періоді

8. АВС-аналіз це:

а) визначення мінімального обсягу реалізації продукції, за якого підприємство може забезпечити беззбиткову операційну діяльність у короткостроковому періоді

б) вивчення та оцінювання кількісних значень небагатьох величин, частка яких у загальній сукупності вартісних показників найбільша

в) визначення якісних параметрів роботи підприємства шляхом з’ясування сильних і слабких місць, можливих ризиків і додаткових шансів

9. Нуль-базис бюджетування це:

а) визначення якісних параметрів роботи підприємства шляхом з’ясування сильних і слабких місць, можливих ризиків і додаткових шансів

б) використання спеціальних матриць з метою оптимізації портфелю цінних паперів

в) складання оперативних планів розвитку підприємства шляхом визначення оптимального рівня валових витрат підприємства на підставі нового обрахунку всіх норм та нормативів витрат

10. В ході санаційного аудиту аудитор визначає:

а) причини і глибину фінансової кризи, санаційну спроможність підприємства

б) причину фінансової кризи і способи проведення санації

в) санаційну спроможність підприємства і способи проведення санації

11. До методик санаційного аудиту не належать:

а) комплексний аналіз фінансового стану

б) аналіз показників рентабельності

в) оцінка фінансової стійкості

12. Результатом роботи аудитора на підприємстві є:

а) складання балансу

б) складання аудиторського висновку

в) складання акту ревізії