Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління фінансовою санацією підприємства / Управління фінансовою санацією підприємства Заоч. Маг. 2013 .doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

Тема 7. Зовнішні джерела фінансової санації підприємства.

Фінансування санації за рахунок акціонерного капіталу. Фінансове оздоровлення із залученням коштів власників підприємства. Порядок збільшення статутного фонду. Переважні права на купівлю цінних паперів нової емісії. Встановлення курсу емісії. Емісійний дохід. Додаткова емісія акцій. Облігації конверсійної позики. Сутність альтернативної санації. Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-боржника. Мотиви участі кредиторів у санації підприємства. Податкові аспекти участі кредиторів у санації боржника. Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства.

Тема 8. Санаційна реструктуризація підприємства.

Зміст та порядок проведення санаційної реструктуризації. Фінансова та виробнича реструктуризація, реструктуризація активів, корпоративна реструктуризація. Механізм реорганізації юридичної особи. Форми санаційної реорганізації підприємства: злиття, поглинання, приєднання, поділ, виділення, перетворення. Загальні передумови реорганізації суб'єктів господарювання. Етапи реорганізації підприємств. Зміст та порядок складання реорганізаційної угоди. Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств. Передавальний та розподільчий баланси. Роподільчо-нормативне оформлення нової організаційної структури.

Тема 9. Державна фінансова підтримка санації підприємства

Зміст та необхідність державної санаційної підтримки підприємств. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємств. Форми та методи державної підтримки. Прямі методи державного фінансового сприяння суб’єктам господарювання. Непрямі методи державного фінансового сприяння суб’єктам господарювання. Податкові пільги. Реструктуризація податкової заборгованості. Дозвіл на порушення антимонопольного законодавства. Державні гарантії та поручительства як особливі види державної підтримки санації підприємств. Сприяння інноваційному розвитку підприємств. Вітчизняна практика фінансового оздоровлення підприємств. Зарубіжний досвід санації підприємств

Тема 10. Оцінювання вартості майна

Завдання та принципи оцінювання вартості майна. Методичні засади оцінювання вартості майна суб’єктами господарювання. Ринкова та ліквідаційна вартість оцінювання. Методичні підходи до оцінювання майна. Особливості оцінювання вартості цілісного майнового комплексу. Оцінювання вартості корпоративних прав.

Тема 11. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємств

Досудове та судове врегулювання господарських спорів. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства. Функції та повноваження керуючого санацією. Функції та повноваження ліквідаційної комісії. Порядок оголошення підприємства банкрутом. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур. Ліквідаційні процедури. Санація за рішенням господарського суду. Мирова угода. Приховане, фіктивне та умисне банкрутство. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств.

Тема 12. Санація суб’єктів господарювання з урахуванням сфери діяльності.

Особливості фінансової санації і банкрутства місто утворювальних та особливо небезпечних підприємств. Причини, симптоми та наслідки фінансової кризи банківської установи. Порядок проведення санації комерційного банку. Ліквідація комерційного банку. Особливості провадження справи про банкрутство комерційного банку. Форми реорганізації комерційного банку. Заходи щодо оздоровлення банківської системи в цілому. Санація та банкрутство сільськогосподарських підприємств. Особливості фінансової санації державних підприємств.

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)