Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління фінансовою санацією підприємства / Управління фінансовою санацією підприємства Заоч. Маг. 2013 .doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

1.2 Зміст навчальної дисципліни

Модуль I. Засади антикризового управління на підприємстві

Змістовий модуль 1. Основи антикризового управління

Тема 1. Сутність управління фінансовою санацією підприємства

Фінансова криза та причини її виникнення на підприємстві. Внутрішні і зовнішні причини кризи. Види та фази фінансової кризи: стратегії, прибутковості, ліквідності. Поняття, економічна сутність, мета та зміст фінансової санації підприємств та етапи її проведення. Менеджмент фінансової санації. Класична модель фінансової санації.

Тема 2. Санаційний контролінг.

Сутність контролінгу, його необхідність та функції. Антикризовий фінансовий контроль. Система раннього попередження та реагування.

Інструменти та методи контролінгу: вартісний аналіз, нуль-базис-бюджетування, портфельний аналіз, бенчмаркінг, АВС-аналіз. План фінансового оздоровлення підприємства.

Оцінка результатів та ефективності фінансової санації підприємства. Розробка стратегії санації підприємства. Дискримінантний аналіз. Прогнозування банкрутства. Методи прогнозування банкрутства. Модель Альтамана. Модель Спрінгейта.

Тема 3. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства.

План санації та його розділи. Аналіз вихідних даних. Стратегія санації та оперативна програма. План санаційних заходів.

План фінансового оздоровлення підприємства. Склад, обсяги та структура плану санації. Методологічні основи та порядок складання плану санації. План маркетингу та оцінювання ринків збуту. План виробництва та капіталовкладень. Організаційний план. Фінансовий план. Ефективність санації та заходи для реалізації плану. Система раннього попередження та реагування. Моделі прогнозування банкрутства.

Тема 4. Санаційний аудит

Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення. Сутність санаційної спроможності підприємства. Визначення санаційної спроможності підприємства. Характерні риси санаційного аудиту. Методика та етапи проведення санаційного аудиту. Методика поглибленого оцінювання фінансового стану неплатоспроможного підприємства. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. Розрахунок та аналіз фактичних показників і тенденцій розвитку. Оцінка глибини фінансової кризи. Виявлення сильних і слабких сторін на підприємстві. Становище підприємства на ринку факторів виробництва та ринку збуту готової продукції. Прийняття рішення про доцільність санації чи ліквідації підприємства.

Тема 5. Санація балансу.

Поняття, економічний зміст і мета санації балансу. Власний капітал, його функції та складники. Санаційний прибуток, його призначення та складові. Основні цілі та завдання скорочення статутного фонду підприємств. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств. Потреба підприємства в капіталі. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів. Потреба в капіталі для фінансування необоротних активів. Санація балансу.

Змістовий модуль 2. Джерела та наслідки санаційних заходів

Тема 6. Внутрішні джерела фінансової санації підприємства

Форми фінансової санації. Джерела фінансування санаційних заходів. Потреба в капіталі для реалізації санаційних заходів виробничо-технічного характеру. Потреба в інвестиційному капіталі. Потреба в оборотних коштах. Зміст фінансової рівноваги на підприємстві та умови її забезпечення. Правила фінансування. Оптимальна структура капіталу. Внутрішні джерела фінансової стабілізації. Збільшення вхідних грошових потоків. Реструктуризація активів. Мобілізація прихованих резервів. Рефінансування дебіторської заборгованості. Згортання (заморожування) інвестицій. Зменшення вихідних грошових потоків. Зменшення витрат, джерелом покриття яких є прибуток підприємства. Джерела покриття балансових збитків підприємства. Основні цілі та завдання скорочення статутного фонду підприємства.