Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління фінансовою санацією підприємства / Управління фінансовою санацією підприємства Заоч. Маг. 2013 .doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства»

Після закінчення вивчення дисципліни магістри повинні оволодіти певними компетенція ми, які необхідні висококваліфікованому фахівцю, а саме:

Інструментальні компетенції

  • здатність аналізувати та систематизувати інформацію з основних питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (монографій, статистичних щорічників, наукових статей тощо);

  • вміння оптимально організовувати свій час за «золотим принципом» «час-гроші»

Міжособистісні компетенції

  • здатність виробляти навички управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

Системні компетенції

  • здатність застосовувати загальні та професійні знання для організації особистої діяльності.

Спеціальні компетенції

  • здатність теоретично здійснювати діагностику фінансової кризи на підприємстві;

  • володіння фундаментальними проблемами теорії та практики розробки плану проведення санаційного аудиту;

  • володіти особливостями здійснення контролінгу в антикризовому управлінні підприємством;

  • здатність визначати форми та необхідні передумови фінансування антикризових заходів;

  • уміння організовувати заходи щодо управління фінансовою санацією підприємства.

- знання методологічних основ і методичного інструментарію управління фінансовою санацією підприємства;

- розуміння процесів, що відбуваються на підприємстві під час здійснення процедури санації та впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на фінансовий стан підприємства, яке знаходиться в стані санації;

- вміння застосовувати методичний інструментарій для оцінювання вартості майна підприємства, що знаходиться у стані санації

1.1 Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль I. Засади антикризового управління на підприємстві

Змістовий модуль 1. Основи антикризового управління

Тема 1. Сутність управління фінансовою санацією підприємства

Тема 2. Санаційний контролінг.

Тема 3. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства.

Тема 4. Санаційний аудит.

Тема 5. Санація балансу.

Змістовий модуль 2. Джерела та наслідки санаційних заходів

Тема 6. Внутрішні джерела фінансової санації підприємства

Тема 7. Зовнішні джерела фінансової санації підприємства.

Тема 8. Санаційна реструктуризація підприємства.

Тема 9. Державна фінансова підтримка санації підприємства

Тема 10. Оцінювання вартості майна підприємства.

Тема 11. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства

Тема 12. Санація суб’єктів господарювання з урахуванням сфери діяльності

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: іспит