Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління фінансовою санацією підприємства / Управління фінансовою санацією підприємства Заоч. Маг. 2013 .doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

Бібліографічний список

[9, 11, 21, 22, 24, 25, 28, 66, 68, 74, 91, 95-97, 104, 108].

Практичне заняття № 3

Тема 5. Санація балансу

Мета заняття

  • - закріпити теоретичні знання та прищепити практичні навички з методики оцінки структури балансу, методики визначення здатність підприємства розрахуватися з боргами за рахунок результатів господарської діяльності, тощо.

План заняття

1. Визначити здатність підприємства розрахуватися з боргами за рахунок результатів господарської діяльності.

2. Оцінка структури балансу за допомогою коефіцієнта Бівера.

3. Визначення коефіцієнтів рентабельності реалізації, оборотності активів та рентабельності активів.

4. Розрахунок коефіцієнта відновлення платоспроможності підприємства.

5.Розрахунок суми власних оборотних коштів, коефіцієнт автономії, коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, коефіцієнт маневреності.

6.Здійснення порівняння ліквідності підприємств за допомогою аналізу відповідних фінансових коефіцієнтів.

7.Розрахунок вартості чистих активів підприємства

Обладнання:

  1. Завдання та методичні рекомендації по їх виконанню

2.Фінансова звітність підприємств

3.ЕКОМ

Методичні рекомендації до практичного заняття

Чистий грошовий потік Cash flow визначається як сума чистого прибутку та амортизації, нетто-заборгованість – це різниця між сукупними поточними зобов’язаннями та грошовими коштами і поточними фінансовими інвестиціями підприємства. Якщо відношення Cash flow до нетто-заборгованості перевищує 1, підприємство здатне розрахуватися за своїми зобов’язаннями.

Коефіцієнт Бівера розраховується як відношення суми чистого прибутку і амортизації до сукупних зобов’язань підприємства.

Власні оборотні кошти розраховуються як різниця між поточними активами і поточними зобов’язаннями і показують яка сума оборотних активів фінансується за рахунок власних джерел.

Коефіцієнт автономії розраховується як відношення власного капіталу до валюти балансу.

Коефіцієнт маневреності розраховується як відношення власного оборотного капіталу до власного капіталу.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення суми грошових коштів і поточних фінансових інвестицій до сукупних поточних зобов’язань.

Коефіцієнт термінової ліквідності визначається як відношення суми грошових коштів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості до сукупних поточних зобов’язань.

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) визначається як відношення оборотних активів до сукупних поточних зобов’язань

Завдання до самостійної роботи

Задача 1. Визначити чи здатне підприємство розрахуватись з боргами за рахунок результатів своєї господарської діяльності проаналізувавши відношення Cash Flow до заборгованості нетто, якщо чистий прибуток склав 5625 тис. грн., амортизація 2230 тис. грн., заборгованість по короткостроковому кредиту банку – 4500 тис. грн., за виданими векселями - 200 тис. грн., кредиторська заборгованість – 6500 тис. грн., за поточними розрахунковими зобов’язаннями – 7600 тис. грн., грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення – 11000 тис. грн.

Задача 2. Оцінити структуру балансу підприємства за допомогою коефіцієнта Бівера, якщо чистий прибуток становить 10 000 грн., необоротні активи — 190 000 грн., сума амортизації — 5 000 грн., запасні витрати — 80 000 грн., грошові кошти — 150 000 грн., довгострокові зобов'язання — 60 000 грн., короткострокові зобов'язання — 120 000 грн., валюта балансу — 410 000 грн.

Задача 3. Власні кошти підприємства збільшились за рік з 35 млн. грн. до 38,3 млн. грн. Загальна сума капіталу збільшилась з 74 млн. грн. до 76,9 млн. грн. Розрахуйте суму позичених коштів на початок та кінець року, коефіцієнти автономії та фінансової стійкості. Визначити, чи має місце збільшення за рік фінансової стійкості фірми?

Задача 4. Операційний прибуток по підприємству у звітному році склав 1610 тис.грн. Середньорічна вартість активів має значення 4250 тис.грн. Виручка від реалізації складає 8300 тис.грн. Визначити коефіцієнти: рентабельності реалізації, оборотності активів та рентабельності активів. Зробити висновки про їх взаємозв'язок.

Задача 5. Розрахувати коефіцієнт відновлення платоспроможності підприємства, якщо сума оборотних активів на початок звітного періоду становить 789 тис.грн., а на кінець періоду – 1056 тис.грн., поточні зобов’язання на початок періоду – 650 тис.грн., поточні зобов’язання на кінець періоду – 987 тис.грн.

Задача 6. За даними таблиці розрахувати суму власних оборотних коштів, коефіцієнт автономії, коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, коефіцієнт маневреності. Надати оцінку фінансової стійкості підприємства.

Таблиця

Показники, тис. грн.

На початок року

На кінець року

1 Валюта балансу, ут.ч.:

250

240

2 Необоротні активи

145

150

3 Оборотні активи, з них:

105

90

3,1 Товарно-матеріальні запаси

64

57

3.2 Дебіторська заборгованість

33

28

3,3 Грошові активи

8

5

4 Власний капітал

180

177

5 Довгострокові зобов’язання

10

11

6 Поточні зобов’язання

60

52

Задача 7. Відомі такі дані: валюта балансу – 100 тис. грн., коефіцієнт автономії – 0,8, коефіцієнт маневреності власних коштів – 0,25. Вартість необоротних активів складатиме:

а) 40 тис. грн.;

б) 20 тис. грн.;

в) 60 тис. грн.;

г) 50 тис. грн.

Задача 8. Відомі дані про активи і зобов’язання трьох фірм ( А, Б, В) на 30.07. п.р. тис. грн.

Показник

А

Б

В

Запаси

390

500

760

Дебітори-покупці

380

520

480

Короткострокові фінансові вкладення

400

280

150

Грошові кошти

260

140

50

Довгострокові кредити банків

600

650

710

Короткострокова заборгованість

720

720

720

Оцінити і порівняти ліквідність трьох підприємств. Оцінити можлитвість кожної фірми погасити зобовязання в розмірі 200 тис. грн. за рахунок оборотних активів.

Задача 9. Початковий вигляд пасиву балансу на початок року.

Статутний капітал – 250 тис.грн.

Додатковий капітал – 100 тис.грн.

Нерозподілений прибуток – 50 тис.грн.

За результатами діяльності за поточний рік було отримано 130 тис.грн. збитку, крім того, проведена уцінка необоротних активів на 40 тис.грн. Розрахувати вартість чистих активів на початок і на кінець року та визначити необхідність проведення санації балансу. Скласти 1 розділ пасиву балансу після санації балансу.

Задача 10. Перевірити рівень виконання підприємством умов золотого правила фінансування. Розрахувати робочий капітал підприємства та зробити висновки.

Вихідні дані:

  • Необоротні активи підприємства становлять 600 тис. грн.

  • Короткострокові активи - 700 тис. грн.

  • Власний капітал - 400 тис. грн.

  • Довгострокові зобов'язання - 350 тис. грн.

  • Поточні зобов'язання - 550 тис. грн.