Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління фінансовою санацією підприємства / Управління фінансовою санацією підприємства Заоч. Маг. 2013 .doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

6. Підсумковий контроль Перелік питань до іспиту

1. Фінансова криза на підприємстві .

 1. Сутність антикризового управління фінансами підприємства.

 2. Класична модель фінансової санації.

 3. Санаційна діагностика підприємств.

 4. Оцінювання санаційної спроможності підприємства.

 5. Моделі прогнозування банкрутства.

 6. Однофакторні моделі банкрутства.

 7. Інтегральні моделі банкрутства.

 8. Фінансово-економічний контролінг та його роль у санації підприємств. Система за балансових показників.

 9. Антикризовий фінансовий контроль.

 10. Система раннього попередження та реагування.

 11. Сутність, завдання та методи санаційного аудиту.

 12. Аналіз операційних показників діяльності підприємства.

 13. Аудит фінансової сфери підприємства. Висновки за результатами санаційного аудиту.

 14. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств.

 15. Потреба підприємства в капіталі.

 16. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів.

 17. Потреба в капіталі для фінансування необоротних активів.

 18. Санація балансу.

 19. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансування санації підприємств.

 20. Збільшення вхідних грошових потоків.

 21. Управління витратами. Раціоналізація інвестицій.

 22. Фінансування санації за рахунок акціонерного капіталу.

 23. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

 24. Фінансова участь персоналу у санації підприємства.

 25. Сутність та форми реструктуризації підприємств.

 26. Реструктуризація підприємств спрямована на їх розукрупнення.

 27. Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств.

 28. Передавальний та розподільчий баланси.

 29. Роподільчо-нормативне оформлення нової організаційної структури

 30. Методичні засади оцінювання вартості майна суб’єктами господарювання.

 31. Ринкова та ліквідаційна вартість оцінювання.

 32. Методичні підходи до оцінювання майна.

 33. Особливості оцінювання вартості цілісного майнового комплексу.

 34. Добровільне та судове врегулювання господарських спорів.

 35. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств.

 36. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

 37. Ліквідаційні процедури.

 38. Фінансова санація. Мирова угода.

 39. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство.

 40. Податкові аспекти банкрутства і ліквідації підприємств .

 41. Особливості фінансової санації і банкрутства місто утворювальних та особливо небезпечних підприємств.

 42. Стратегія і тактика фінансової санації і банкрутства банків та страхових компаній.

 43. Санація та банкрутство сільськогосподарських підприємств.

7. Список рекомендованої літератури

 1. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 7.12.2000 р. №2121-111 // www. rada.kiev.ua.

 2. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» зі змінами та доповненнями // www. rada.kiev.ua.

 3. Закон України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна"(зі змінами та доповненнями) // www. rada.kiev.ua.

 4. Закон України "Про банкрутство" від 14.05.1992 р. № 2343-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№31(нині не є чинним).

 5. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ (зі змінами та доповненнями) // www. rada.kiev.ua

 6. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. № 679-XIV // www. rada.kiev.ua.

 7. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-Ш //www. rada.kiev.ua.

 8. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" // www. rada.kiev.ua

 9. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій "Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій" від 23.02.1998 р. № 22 // www. rada.kiev.ua.

 10. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників податків при укладанні мирової угоди у справі про банкрутство" від 21.11.200 року № 600 // www. rada.kiev.ua.

 11. Наказ Міністерства економіки України "Про Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства" від 17.01.2001 р. № 10 // www. rada.kiev.ua.

 12. Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25

 13. відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію*1 від 12.10.2001 р. № 1865 // www. rada.kiev.ua.

 14. Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Типового плану реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків" від 17.11.2004 р. № 2502 // www. rada.kiev.ua.

 15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств" від 17.04.2000р. № 515 // www.kmu.gov.ua.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України "І Іро затвердження "Оцінка нерухомого майна" // www.kmu.gov.ua.

 17. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України від 26.09.2006, № 378 // www. rada.kiev.ua.

 18. Адамчак А. Як уникнути банкрутства... шляхом банкрутства // OFFICE. -2001 - № 5-6.-С.81-83.

 19. Алімов О., Ємченко В. Приватизація: стратегія завершального етапу // Економіст. - 2003. - №8. - С. 28-31.

 20. Андрущак Є.М. Удосконалення інституту банкрутства // Фінанси України. - 2001. - № 9. - С. 29-36.

 21. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. З.М.Короткова. - М.: ИНФРА - М, 2000. - 432с.

 22. Антикризисньїй менеджмент / Под редакцией проф. А.Г.Грязновой. -Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЗКМОС, 1999.-368 с.

 23. Антикризисное управление / Под ред. Минаева З.С., Панагушина В.П.-М.,1998

 24. Байцим В.Ф. Підприємницька модель антикризового управління підприємством: Дис. - канд. екон. наук: 08.06.01. - Харків, 2001. - 182 с.

 25. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління: Монографія / ТС. Клебанова, О.М. Бондар, О.В. Мозенков та ін. / За ред. О.В.Мозенкова: - X.: ВД"1НЖЕК", 2003. - 272 с.

 26. Бертонеш М., Найт Р. Управление денежными потоками. - СПб.: Питер, 2004. - 240 с.

 27. Бірюков О.В., Краснодемська 3. Банкрутство з перспективою // Урядовий кур'єр. - 9 серпня 2005 р. - № 146.- С. 11-14.

 28. Бланк И.А. Основьі фінансового менеджмента. - К.: "Ника-Центр", 1999.-400 с.

 29. Ван Хорн Джеймс К. Основы управлення финансами: Пер. с англ.- М.: Финансьі и статистика, 1996. - 799 с.

 30. Буряковський В.В. Посібник до вивчення курсу «управління фінансовою санацією підприємства»/ В.В. Буряковський, Л.М. Котлова, В.Г. Бикова. – Д.: РВВ ДНУ, 2006. – 84 с.

 31. Гончаров А.И., Барулин С.В., Терентьева М.В. Финансовое оздоровление предприятий: Теория и практика. - М: Ось-89, 2004. - 544 с.

 32. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практикам.: Инфра-М,1997. 133с.

 33. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. - 424 с.

 34. Дайле А. Практика контроллинга: Пер с нем. - М.: Финансьі и статистика, 2001. - 336 с.

 35. Економіка підприємства / За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 2000. - 580 с.

 36. Економічна енциклопедія: У трьох томах/Редкол.:... С.В.Мочерний (відп. ред) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. - Т.1.

 37. 864 с.

 38. Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика / За заг.ред. М.І. Молодованова. - К.: Техніка, 1993.

 39. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. -СПб:Питер, 2002.-416 с.

 40. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Смовженко Т.С. Фінансовий словник.

 41. Львів: Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 1996.

 42. Залогіна К.І. Антикризове управління промисловим підприємством в умовах перехідної економіки України: Дис. - канд. екон. наук: 08.06.01. - Хмельницький, 2004. - 220 с.

 43. Зенкин И.В., Таль Г.К. Банкротство коммерческих организаций.-М.: Международные отношения, 2000. - 114 с.

 44. Как избежать банкротства. Рецептьі финансового оздоровлення предприятия / Гизатуллин М.И. - М.: ЗАО «ГроссМедиа Ферлаг», 2004. - 304 с.

 45. Карвацка Н.С. Аналіз методичних підходів до визначення фінансового стану неплатоспроможного підприємства // Збірник наукових працьЧеркаськогодержавноготехнологічногоуніверситету.

 46. Серія: Економічні науки. - Черкаси: ЧДТУ, 2005. - Випуск 15. - С. 180-185.

 47. Карвацка Н.С. Аналіз фінансового стану неплатоспроможного підприємства // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2005". - Дніпропетровськ. - том 87: економіка підприємства. - С. 46—48.

 48. Карвацка Н.С. Дослідження неплатоспроможності підприємств Хмельницької області // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2005. - № 5. - т.З. ч.2. - С. 78-81.

 49. Карвацка Н.С. Застосування методів економіко-математичного моделювання для прийняття рішень в процесі оздоровлення підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти". - Запоріжжя. - 2004. - том. 5.-С. 20-23.

 50. Карвацка Н.С. Зарубіжний досвід регулювання процесів банкрутства // Вісник ТУП. Економічні науки. - 2004.- № 4.- ч.І т.2- С. 168-170.

 51. Карвацка Н.С. Зовнішня санація як метод антикризового державного регулювання: вітчизняний та зарубіжний досвід // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2005. - № 3. - т.2 - С. 180-185.

 52. Карвацка Н.С. Розробка організаційно-економічного механізму фінансової санації підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. - 2005. - № 6. Т.1. - С. 62-67.

 53. Карвацка Н.С. Оздоровлення промислових підприємств: судова чи досудова санація? // Вісник Хмельницького національного університету. - 2006. - № 4. Т.З. - С. 175-178.

 54. Кизим Н.А., Благун И.С., Зинченко В.А., Чанг Хонк Вен. Моделирование банкротства коммерческих банков. - X.: ИД «ИНЖЗК», 2003.-220 с.

 55. Ковалев В.В. Анализ финансового состояния и прогнозирование банкротства. - СПб.: Изд-во Санк-Петербургского ун-та зкономики и финансов, 1994. - 168 с.

 56. Коваленко М.А., Лобанова Н.В. Санація підприємств регіону та фінансові джерела її проведення // Фінанси України. - 2004. - № 8. - С. 69-75.

 57. Контроллинг как инструмент управлення предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 279 с.

 58. Контроллинг как инструмент управлення предприятием / Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н. Г. Данилочкиной. -М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 297 с.

 59. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основьі построения контроллинга в организациях / Карминский Л.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. - М: Финансьі и статистика, 1998.-256 с.

 60. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основи построения контроллинга в организациях / A.M. Карминский, С.Г. Фалько. - 2-е изд..- М.: Фин. и статистика, 2002. - 256 с.

 61. Костусєв О.О. Приватизація та формування конкурентного середовища//Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. -2003.-№9.-С.4-9.

 62. Літвін Н.М. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою: Дис. - канд. екон. наук: 08.02.03. - Київ, 2004. - 204 с.

 63. Майер 3. Контроллинг как система мышления и управлення: Пер. с нем. - М.: Финансьі и статистика, 1993. - 96 с.

 64. Малых С. Об инновационном процессе в машиностроении Украиньї // Зкономист. - 2004. - №11. - С. 86-89.

 1. Менеджмент и рынок: германская модель: Учеб. пособ. / Под ред. У. Рора, С. Долгова. - М.: БЕК, 1995. - 480 с.

 1. Манн P., Майер 3. Контроллинг для начинающих: Пер. с нем. - М.: Финансьі и статистика, 1992. - 208 с.

 2. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21.03.1997 р. № 37 // Галицькі контракти. - 1997. - № 40. - С.41-51.

 3. Оценка бизнеса. Учебное пособие / Под ред. А.Г.Грязновой и М.А.Федотовой. - М: Финансьі и статистика, 1999. - 230 с.

 4. Папіашвілі Д.Д., Грабовська І.В. Кількісні методики прогнозування банкрутства // Проблеми економіки, обліку та менеджменту. -Хмельницький, 2002. - С. 65-73.

 5. Петренко С.Н. Контролинг. Учебное пособие. - К.: НИКА-Центр, Ольга, 2003.-328 с.

 6. Пич Г., Шерм 3. Уточнение содержания контроллинга как функции управлення и его поддержки // Проблемьі теории и практики управлення. - 2001. - №3. - С. 16-23.

 7. Поляков Б.М. Банкротство как институт хозяйственного права // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 9. - С. 13-15.

 8. Поляков Б.М. Закон Украини «О восстановлении платежеспособности должника или признаний его банкротом»: Научно-практический комментарий. - К.: Концерн «Издательский дом «Ин Юре», 2003. - 272 с.

 9. Поляков Б.М. Оскарження судових актів в процедурі банкрутства // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 1.

 10. Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 440 с.

 11. Поляков Б.М. Санація як процедура банкрутства // Вісник господарського судочинства. - 2003. - № 1.

 12. Проскура О.Ю. Антикризове управління підприємством: Дис. -канд. екон. наук: 08.06.01. - Харків, 2002. - 161с.

 13. Пушкар М. С. Контролінг. - Тернопіль, 1997. - 146 с.

 14. Радзивілюк В.В. Судова процедура санації. - К.: Атіка, 2005 р. - 116 с.

 15. Рассказов С.В., Рассказова А Н. Образ стоимости компании и его применение в системе корпоративного управлення // Финансовый менеджмент. — 2005. — № 4. — С. 59—68.

 16. Реструктуризация предприятий и компании / И.И. Мазур, В.Д.Шапиро; Под. общ. ред. И.И. Мазура. - М.: ЗАО «Издательство Зкономика», 2001. - 456 с.

 17. Реформа системи банкрутства в Україні / Агентство з питань банкрутства: за ред. О.Г. Тарасенка. - К.: Преса України, 2000. - 528 с.

 18. Романів М.В. Фінансова підтримка підприємництва //Фінанси України. -2003.-№9.-С.32-38.

 19. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством: Монографія. - Донецьк: ІЕП НАН України, 2000. - 504 с.

 20. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. -3-є вид., допов і перероб. - К.: ЦУЛ, 2002. - 460 с.

 21. Советский знциклопедический словарь /Под ред. А.М.Прохорова.

 22. М.: Советская знциклопедия, 1980. - 1600с.

 23. Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 pp. "Шляхом європейської інтеграції"" / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег, дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, Мін-во економіки та з питань єпроп. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 416 с.

 24. Сухарева Л. А., Петренко С. Н. Контроллинг - основа управлення бизнесом. - К.: Зльга, Ника-Центр, 2002. - 208 с.

 25. Теория и практика антикризисного управлення / Г.З. Базаров, С.Г.Беляев, Л.П. Бельїх и др.; под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина.

 26. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. - 469 с.

 27. Терещенко О.А.Экономико-правовые аспекти санации предприятий// Экономика предприятия. - 1999. - № 1. - С. 10-16.

 28. ТерещенкоО.О.Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. - 268 с.

 29. Терещенко О.О. Санація балансу AT в контексті стандартизації фінансової звітності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000.

 30. №10.-С. 15-20.

 31. Терещенко О.О. Санація підприємств у світлі нового законодавства про фінансову неспроможність // Економіка України. - 2000.- № 11.-С. 31-36.

 32. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. -К.: КНЕУ, 2000.-412 с.

 33. Тюріна Н.М., Карвацка Н.С. Методичні аспекти здійснення санації промислових підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. - 2006. - № 2. - Т.2 .- С. 158-162.

 34. Тюріна Н.М., Карвацка Н.С. Показники ліквідності в системі оцінки фінансового стану підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2005. - № 5. - ч.2 т.2. - С. 68-72.

 35. Тюріна Н.М., Карвацка Н.С. Становлення інституту банкрутства в Україні // Вісник ТУП. Економічні науки. - 2004. - № 4. - ч.І т.-2. -С. 120-124.

 36. Управління фінансовою санацією підприємства / СЯ. Салила, О.І. Дацій, Н.В. Несторенко, О.В. Серебряков. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 240 с.

 37. Федорова Г.В. Финансовмй анализ предприятия при угрозе банкротства. - М.: Омега-Л, 2003. - 272 с–

 38. Фінансовий менеджмент / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. - К.: ЦУЛ, 2002. -496 с.

 39. Финансовмй словарь / А.А. Благодатин, Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райсберг. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 378 с.

 40. Фольмут X. Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 288 с.

 41. Форрестер Дж. Основьі кибернетики предприятия: Пер. с англ. -М.: Прогресе, 1971.-335 с.

 42. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. - М.: Финансн и статистика, 1997. - 800 с.

 43. Хруцкий В. Е., Сизова Т В., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюдже-тирование: Настольная книга по постановке финансового планирования. - М.: Финансн и статистика, 2003. - 400 с.

 44. Цигилик 1.1. Контролінг: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 76 с.

 45. Чевганова В. Я., Чичкало-Кондрацька І.Б. Методичні підходи до аналізу можливості відновлення платоспроможності підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 4(22). - С. 30-33.

 46. Чумаченко М.Г, Панков В.А. Управління вартістю компанії на основі ціннісного підходу // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 66-79.

 47. Швидаренко Г.О., Дмитренко А.І. Санація балансу в системі антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 4. - С. 33-36.

 48. Штангрет A.M. Попередження та уникнення банкрутства промислових підприємств. Дис. канд.. ек. наук. - Львів, 2003.-255 с.

 49. 108. Щембель Ю.С. Прогнозування кризового стану підприємства та обгрунтувавання комплексу заходів антикризового управління. Дис.

 50. -канд. екон. наук: 08.06.01. - Дніпропетровськ, 2002. - 180 с.

 51. 109.Щербакова О.Н. Методы оценки и управлення стоимостью компании, основанные на концепции добавленной стоимости // Финансовмй менеджмент. — 2003. — № 6. — С. 52—61.

 52. Щиборщ К. В. Бюджетирование деятельности промышленних предприятий России. - М.: Дело и Сервис, 2001. - 544 с.

 53. Янг С. Системное управление организацией: Пер. с англ. - М.: Сов. радио, 1972. - 456 с.

 54. www.ukrstat.gov.ua

Додаток 1