Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління фінансовою санацією підприємства / Управління фінансовою санацією підприємства Заоч. Маг. 2013 .doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

3. Фінансова участь персоналу у санації підприємства

Основною причиною фінансової участі персоналу підприємства в санації є надія зберегти робочі місця.

Форми фінансування санації персоналом підприємства :

а) відстрочення або відмова від винагороди за виробничі результати;

б) надання працівниками позик;

в) купівля працівниками акцій свого підприємства.

У зарубіжній практиці доволі поширеним є метод, коли менеджмент фірми купує все підприємство або значний пакет його корпоративних прав. Іноді значну частку корпоративних прав купує персонал. При цьому заборгованість підприємства із заробітної плати конвертується у власність: замість заробітної плати працівники одержують корпоративні права підприємства, де працюють. Завдяки цьому підвищується відповідальність керівників та персоналу за результати своєї діяльності, а також посилюється їх мотивація до раціоналізаторства та ощадливого використання наявних ресурсів.

В Україні діє порядок, згідно якого керівництво підприємств, що приватизуються, має право додатково викупити за грошові кошти за номінальною вартістю пакет акцій акціонерних товариств, створених у процесі акціонування державних підприємств. Розмір пакета акцій, який може бути запропонований Фондом державного майна керівництву підприємства, не повинен перевищувати 5% статутного фонду.

Законодавством України передбачено специфічну форму санації в разі, коли трудовий колектив державного підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, за згодою кредиторів орендує або викуповує це підприємство у власність, беручи на себе його борги. Трудовий колектив може в такому разі реалізувати своє право на участь у санації згідно з вимогами Закону України “Про оренду державного майна”. Законом передбачено, що трудовий колектив має заснувати певний вид господарського товариства і вже в цій новій ролі пропонувати послуги санатора державного підприємства, яке зазнало фінансового краху. За наявності кількох претендентів на участь у санації державного підприємства господарське товариство, засноване членами трудового колективу, не користується жодними перевагами порівняно з іншими претендентами і мусить брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Державне підприємство-боржник перетворюється на іншу юридичну особу, засновану на колективній власності, згідно з угодою між вибраною трудовим колективом організаційно-правовою формою організації підприємства (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю тощо) та уповноваженим державним органом.

Завдання до самостійної роботи

1. За економічним змістом зменшення статутного фонду з метою покриття балансових збитків підприємства означає:

а) ліквідацію "негативних" статей балансу;

б) кінець збиткової діяльності підприємства;

в) очищення пасиву балансу від наявності у ньому "хворих" статей, підготовка до збільшення статутного капіталу;

г) приведення у відповідність розміру номінального капіталу до його реальної вартості, яка випливає зі стану балансу.

2.Методами зменшення статутного фонду є:

а) переоцінка в бік зменшення основних фондів підприємства;

б) зменшення номінальної вартості акцій;

в) зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;

г) зниження курсу акцій на біржі.

3. Результатом чистої санації є:

а) зростання платоспроможності;

б) зростання кредитоспроможності;

в) зменшення витрат підприємства;

г) отримання санаційного прибутку.

4. Бізнес-процес це:

а) відособлений бізнес в рамках окремого підприємства;

б) структурована послідовність дій для виконання певного виду діяльності;

в) структурна одиниця, підрозділ підприємства, що виконує споріднені функції;

г) метод виконання чого-небудь.

5. Оптимізація бізнесу здійснюється шляхом:

а) визначення "вузьких місць" в організації;

б) визначення нових стратегічних цілей діяльності організації;

в) поділу різних областей діяльності організації;

г) впровадження нових методів управління.

6. Процедура, що передбачає слідом за зменшенням статутного капіталу здійснення його збільшення має назву:

а) санація балансу;

б) двоступінчаста санація;

в) санація власного капіталу;

г) участь власників у процедурі санації.

7. Методами збільшення статутного капіталу є:

а) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;

б) збільшення номінальної вартості корпоративних прав;

в) обмін облігацій на акції;

г) випуск майнових сертифікатів.

8. Емісійний дохід - це:

а) сума перевищення доходів, отриманих від фактичного продажу емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над їх номіналом;

б) сума емісії власних акцій та інших корпоративних прав;

в) сума обміну облігацій підприємства на акції, що були випущені (нової емісії).