Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління фінансовою санацією підприємства / Управління фінансовою санацією підприємства Заоч. Маг. 2013 .doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.95 Mб
Скачать

Практичне заняття № 2

Тема 2. Санаційний контролінг

Мета заняття:

закріпити теоретичні знання та прищепити практичні навички щодо здійснення контролінгу та санаційного аудиту на підприємстві

План заняття

  1. Визначення платоспроможності підприємства

  2. Визначення недоліків фінансової політики підприємства.

  3. Розрахнок відношення простроченої заборгованості до встановленої законодавством норми зобов'язань та висновки щодо досягнення підприємством законодавчих умов порушення справи про банкрутство.

  4. Аналіз результатів розрахунків моделей ймовірності прог­нозування банкрутства підприємства, висновки щодо об'єк­тивності отриманих результатів за різними методиками.

Обладнання:

Технічні засоби

1. Завдання та методичні рекомендації до їх виконання.

2. Фінансова звітність підприємств.

3. ПЕОМ

Методичні рекомендації до практичного заняття

1. Визначення платоспроможності підприємства за методикою НБУ

1) коефіцієнт миттєвої ліквідності, оптимальне значення якого не менше, ніж 0,2;

2) коефіцієнт поточної ліквідності, оптимальне значення - не менше 0,5;

3) коефіцієнт загальної ліквідності – не менше 2;

4) коефіцієнт маневреності власних коштів (відношення різниці між власним капіталом та необоротними активами до власного капіталу) – не менше 0,5;

5) коефіцієнт незалежності – не більше 1,0.

2. Визначення поточної і критичної неплатоспроможності і розрахунок коефіцієнту Бівера

Поточна неплатоспроможність:

Грошові кошти та їх еквіваленти – поточні зобов’язання < 0

Критична неплатоспроможність:

- поточна менше 0

- коефіцієнт покриття: оборотні кошти : поточні зобов’язання < 1,5

(Покриття менше 1 і підприємство не отримало прибутку – ліквідаційна процедура).

- коефіцієнт забезпечення власними засобами: менше 0,1

Кз = (власний капітал – необоротні активи) / оборотні активи

КБівера= (Чистий прибуток + Амортизація) / Зобов’язання,

Ознакою формування незадовільної структури балансу є таке фінансове становище підприємства, в якого протягом тривалого часу (1,5-2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, що відображає небажане скорочення частки прибутку, яка спрямовується на розвиток виробництва. Така тенденція призводить до незадовільної структури балансу, коли підприємство починає працювати в борг і його коефіцієнт забезпечення власними засобами стає меншим 0,1.

3. Розрахунок ймовірності банкрутства за п’ятифакторною моделлю Альтмана

Z= 0,012Х1 + 0,014Х2 + 0,033Х3 + 0,006Х4 + 0,999Х5.

Х1 – робочий капітал / валюта балансу;

Х2 – сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та резервного капіталу / валюта балансу;

Хз – звичайний прибуток до оподаткування + проценти за кредит / валюта балансу;

Х4 – ринкова вартість підприємств (ринкова вартість корпо­ративних прав) / позичковий капітал;

X5 – чиста виручка від реалізації продукції / валюта балансу.

Значення «Z»

Імовірність банкрутства

до 1,8

висока

1,8—2,67

можлива

2.68 – 2.99

низька

3.00 і вище

Дуже низька

4. Розрахунок ймовірності банкрутства за моделлю Спрінгейта

Z= 1,03А+ 3,07В + 0,66С + 0,4D,

де: А — робочий капітал / загальна вартість активів;

В — прибуток до сплати податків та процентів / загальна вартість активів;

С — прибуток до сплати податків / короткострокова забор­гованість;

D — обсяг продажу / загальна вартість активів.

Якщо X < 0,862, то ймовірність банкрутства підприємства дуже висока.

1.5. Прогнозування банкрутства за допомогою універсальної дискримінантної функції:

Z=1,/ + 0,08Х2 +10X3 + 5Х4 + 0,ЗХ5 + 0,1Х6

де: Х! — cash flow / зобов'язання;

Х2 - валюта балансу / зобов'язання;

Х3- прибуток / валюта балансу;

Х4 - прибуток / виручка від реалізації;

Х5виробничі запаси / виручка від реалізації;

Х6 — оборотність основного капіталу.

Якщо Z > 2 - підприємство є фінансове стійким, і йому не загрожуєбанкрутство;

1 < Z <2 - у підприємства порушено фінансову рівновагу (фінансову стійкість), але йому не загрожує банкрутство за умови переходу на антикризове управління;

0 < Z < 1 - підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів;

Z < 0 - підприємство є напівбанкрутом..

Результати розрахунків подаються у вигляді таблиці

Методика

Результат

Методика НБУ

Наприклад: ймовірність банкрутства висока

Визначення поточної і критичної неплатоспроможності

Коефіцієнт Бівера

Модель Альтмана

Модель Спрінгейта

Універсальна дискримінантна функція