Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
403.46 Кб
Скачать

Питання до самоконтролю

 1. Які цінності можуть зберігатись у касі?

 2. Якими первинними документами оформлюються операції з готівкою у касі підприємства?

 3. Назвіть порядок складання і подачі до бухгалтерії касового звіту.

 4. Якими документами оформлюються операції з безготівковими грошовими коштами?

 5. Які види дебіторської заборгованості ви знаєте?

 6. В чому полягає зміст поняття "Оцінка дебіторської заборгованості"?

 7. Поясніть сутність і необхідність формування резерву сумнівних боргів.

 8. Які методи формування резерву сумнівних боргів ви знаєте?

 9. За якою оцінкою поточна дебіторська заборгованість відображається у балансі?

 10. Поясність сутність зобов'язань підприємства.

 1. Які зобов'язання називаються довгостроковими?

 1. Які зобов'язання називаються поточними?

 2. Які фактори впливають на оцінку зобов'язань?

 3. За якою вартістю оцінюються поточні зобов'язання?

 4. За якою вартістю оцінюються довгострокові зобов'язання?

 5. Які рахунки Плану рахунків використовуються для обліку зобов'язань?

 6. Чим пояснюється необхідність у формуванні забезпечень відпусток?

 7. Складіть кореспонденцію рахунків з обліку забезпечень відпусток та його використання.

Бібліографічний список до теми: [1, 17, 20, 31, 32, 37, 40., 43, 46]

Змістовий модуль 2 Облік господарських процесів 2

Тема 7. Облік власного капіталу

Мета: придбати знання з організації та методології обліку резервного та іншого власного капіталу.

План вивчення теми

 1. Облік резервного капіталу.

 2. Облік іншого власного капіталу.

 3. Розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Визначення власного капіталу наведено у П(с)БО 1 "Фінансова звітність" і П(С)БО 2 "Баланс". Для вивчення питань теми , що винесені на самостійне опрацювання, студенти повинні ознайомитись із основними положеннями П(с)БО 5 "Звіт про власний капітал"

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Складові власного капіталу залежать від джерел формування. Внаслідок цього власний капітал можна поділити на 2 групи:

Вкладений капітал - сформований за рахунок внесків власників підприємства , а також внаслідок конвертування боргових зобов'язань підприємства в акції або частки (паї).

Накопичений капітал - сформований в результаті господарської діяльності підприємства

Вкладений капітал включає такі елементи :

 • зареєстрований капітал (статутний капітал, пайовий капітал);

 • додатково вкладений капітал ( емісійний доход. інші внески засновників понад зареєстрований статутний капітал)

До накопиченого капіталу відносяться такі елементи:

 • нерозподілений прибуток (непокриті збитки);

 • резервний капітал;

 • інший додатковий капітал.

Резервний капітал - це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства, або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Резервний капітал формується за рахунок щорічного відрахування до резервного фонду не менше 5% від суми чистого прибутку до досягнення його 25% розміру статутного фонду. Для обліку резервного капіталу планом рахунків передбачено рахунок 43 "Резервний капітал". Рахунок пасивний, по кредиту відображається збільшення резервного капіталу, по дебету - його використання.

Приклад:

Чистий прибуток за звітний рік склав 50 000 грн. Зборами учасників було вирішено направити 5% чистого прибутку на збільшення резервного капіталу.

В обліку буде здійснено запис:

Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді",

Кт 43 "Резервний капітал".

Інший додатковий капітал включає такі види додаткового капіталу:

 • капітал від дооцінки необоротних активів;

 • дарчий капітал - вартість безоплатно отриманих активів.

Інший додатковий капітал є "майбутнім нерозподіленим прибутком під сумнівом", оскільки відповідні їм суми активів мають пройти перевірку часом для остаточного підтвердження достовірності їх оцінки. у процесі використання необоротних активів пов'язані з ними суми іншого додаткового капіталу кінець кінцем приєднуються до результатів діяльності підприємства , або списуються (коригуються), якщо вони не підтвердилися.

Приклад:

Підприємство безкоштовно отримало у власність автомобіль. Справедлива вартість автомобіля 100 000 грн. Інший додатковий капітал (в частині безоплатно отриманих активів) у такому випадку збільшується на суму, яка дорівнює справедливій вартості отриманого автомобіля - на 100 000 грн. Через рік той самий автомобіль дооцінили на 20 000 грн. внаслідок зростання його справедливої вартості. Інший додатковий капітал (дооцінка активів) зросте відповідно на 20 000 грн.

Дооцінка необоротних активів, які раніше не уцінювались, відображається записом:

Дт 10,11,12,15 (відповідні рахунки класу 1) на суму дооцінки первісної вартості;

Кт 423 "Дооцінка активів" - на суму дооцінки до справедливої вартості залишкової вартості об'єктів;

Кт 13 "Знос необоротних активів" - на суму дооцінки накопиченого зносу.

Уцінка необоротних активів, які раніше не дооцінювались, відображається записом:

Дт 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" - на суму уцінки залишкової вартості активу;

Кт 13 "Знос необоротних активів - на суму уцінки накопиченого зносу;

Кт 10,11,12,15 (відповідні рахунки класу 1) - на суму уцінки первісної вартості активу.

При вивченні третього питання слід ознайомитись із вимогами відображення інформації про власний капітал у Балансі і Звіті про власний капітал, звернути увагу на вимоги до розкриття інформації про капітал у Примітках до фінансовій звітності. Вони наведені у розділі 3.4 Звіту про власний капітал.