Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
56.83 Кб
Скачать

7. список рекомендованої літератури

 1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №996 - Х1У зі змінами та доповненнями.

 2. Податковий кодекс України від 02.12. 2010р. № 2755-У1

 3. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закон України від 08.07.2010р. № 2464 – У1 (із змінами).

 4. Указ президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обороту готівки» від 12.06.1995р. № 436/95 ( із змінами та доповненнями)

 5. Про відпустки: Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

 6. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 р. № 887-ХІІ.

 7. Порядок подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р № 419.

 8. Порядок обчислення середньої заробітної плати ( доходу ) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Постанова КМУ від 26. 09. 2001 р. № 1266.

 9. Порядок обчислення середньої заробітної плати. Постанова КМУ від 08.02. 1995р. № 100 (для обчислення відпускних, із

 10. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” змінами).Постанова КМУ від 23.04.1999р. № 663 (із змінами та доповненнями у Постанові КМУ від 05.11.2003р № 1732)

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”. Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”. Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”. Наказ Мінфіну України від 28.05.1999 р. № 137

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”. Наказ Мінфіну України від 27.04.1999 р. № 92. (із змінами)

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”. Наказ Мінфіну України від 18.10.1999 р. № 242.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Наказ Мінфіну України від 20.10.1999 р. № 246.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”. Наказ Мінфіну України від 08.10.1999 р. № 237.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов'язання”. Наказ Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”. Наказ Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”. Наказ Мінфіну України від 30.11.2001 р. № 558.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Доход”. Наказ Мінфіну України від 29.11.1999 р. № 290.

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Наказ Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318.

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”. Наказ Мінфіну України від 28.10.03 р. № 601.

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Діяльність, що припиняється”. Наказ МФУ від 07.01.2003 р. № 617.

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів”. Наказ МФУ від 24.12.2004 р. № 817.

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами». Наказ МФУ від 15.05.2005 р. № 412.

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати». Наказ МФУ від 28.04.2006 р. № 415.

 31. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Наказ МФУ від 24.05.95 р. № 88. (із змінами і доповненнями).

 32. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. №291 зі змінами і доповненнями

 33. Інструкція зі статистики заробітної плати. Наказ МФУ від 13.01.2004 р. № 5

 34. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами і доповненнями.

 35. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків. Наказ МФУ № 69 від 11 серпня 1994 зі змінами і доповненнями.

 36. Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон. Наказ МФУ від 10.06.1999р. № 146

 37. Інструкція про порядок використання та закриття рахунків в національній та іноземній валютах». Постанова правління НБУ від 12.11.2003 р. №492.

 38. Порядок ведення касових операцій в національній валюті України. Постанова НБУ від 15.12.2004 р. №637.

 39. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів. Наказ МФУ від 10.01.2007р. № 2

 40. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів. Наказ МФУ від 30.09.2003р. №561

 41. Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг). Наказ Держкомпромполітики України від 02.02. 2001р. № 47

 42. Про затвердження типових документів з обліку малоцінних швидкозношуваних предметів. Наказ Міністерства статистики України від 22.05.96 р. № 145.

 43. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів. Наказ Міністерства статистики України від 21.06. 1996 р. № 193

 44. Про затвердження типових форм первинного обліку за розрахунками з робітниками та службовцями із заробітної плати. Наказ Мінстата України від 22.05.96р.№ 144.

 45. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шуленова С.М. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник: 2-ге видання доповнене і перероблене. –Житомир: ЖІТІ, 2001 – 576 с.

 46. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів. 2-ге видання доповнене і перероблене. –Житомир: ЖІТІ, 2000 – 640 с.

 47. Білуха М.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. К: 2000 р. 692 с.

 48. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник.-3-е видання перероблене і доповнене. Житомир: ЖІТІ, 2001 – 672 с.

 49. Голов С.Д. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник/ Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. -713 с.

 50. Деващук Л.Г., Єрмалаєва В.І., Квач Я.П., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина І. Навчальний посібник. -Х: ТОВ “Одисей”, 2001. – 250 с.

 51. Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.Ш. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів “Бухгалтерський облік у схемах і таблицях” Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 112 с.

 52. Кім Г.Г., Сопко В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 231 с.

 53. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 247 с.

 54. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Харків: Торсінг, 2002.-291 с.

 55. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.-Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 213с.

 56. Орлова В.К., Савич В.І. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник // 2-ге видання. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 280 с.

 57. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік, Навчальний посіб. – К.: "Знання", 2005р. 471с.

 58. Усач Б.Ф., Шурпінкова Р.К. Теорія бухгалтерського обліку, Навчальній посібник. – К.: Знання, 2004. – 301с.

 59. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку, Навчальній посібник. Друге видання – К.: Знання, 2004. – 444с. (Вища освіта ХХІ століття).

Internet-ресурси:

http://www. rada. kiev. ua

http://www. sta. gov. ua

http://www. buhgalteria. com. ua

http://www. vobu. com. ua

http://www. library. if. ua

http://www. refine. org. ua

http://www. dtkt. com. ua

http://www. ewaudit. com. ua

http://www. cul. com. ua

http:// uashops. com. ua

http://www. rada. gov. ua

http:// economics. com. Ua

198