Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
31.74 Кб
Скачать

Навчальне видання

Жадько Константин Степанович

Олійник Людмила Шарифівна

Семенюта Валентина Василівна

Бухгалтерський облік

Навчально-методичний посібник

Ж 15

Бухгалтерський облік: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання в галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямами підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці". Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 221 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни “Бухгалтерський облік” розроблено у відповідності із програмою дисципліни і призначений для студентів денної форми навчання, містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять та до виконання індивідуальних завдань, список рекомендованої літератури.

ББК 65.052.2

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. Облік.-видав.арк. Тираж _____ Замовлення №______

_______________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

221