Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
92.16 Кб
Скачать

Практичне заняття № 14

Тема 12. Облік доходів і фінансових результатів

Мета заняття: набути навички з обліку доходів і фінансових результатів, засвоїти порядок систематизації та узагальнення інформації про доходи і фінансові результати.

План заняття

1. Відображення в обліку доходів і фінансових результатів від різних видів діяльності.

Обладнання:

  • План рахунків бухгалтерського обліку і інструкція про його застосування.

  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 “Доходи“.

  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 “Звіт про фінансові результати.

  • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати“.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання завдань з обліку доходів і фінансових результатів студенти повинні:

знати:

  • основні положення нормативних документів з обліку запасів ;

  • порядок заповнення первинних документів, на підставі яких здійснюються систематизація та узагальнення інформації про рух готової продукції;

- порядок узагальнення даних з первинних документів у регістрах бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності;

- основні положення нормативних документів про порядок обчислення і відображення в обліку операцій по визначенню фінансового результату діяльності підприємства;

  • порядок співставлення доходів і витрат відповідних видів діяльності;

- порядок узагальнення даних з регістрів бухгалтерського обліку для визначення фінансового результату діяльності;

вміти:

  • правильно застосовувати План бухгалтерських рахунків для обліку операцій по формуванню фінансового результату на рахунках бухгалтерського обліку.

Доход від основного виду діяльності підприємство отримує від реалізації готової продукції (робіт, послуг) для виробництва яких, воно створене.

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена технологічним процесом та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком.

Згідно національних стандартів доход від реалізації готової продукції (договірна сума продажу) в бухгалтерському обліку визнається на момент її відвантаження (передачі права власності), а не в момент отримання плати за цю продукцію. На підставі первинних документів, що засвідчують передачу права власності, складається бухгалтерська проводка на всю суму з врахуванням податку на додану вартість:

Дт 361 “Розрахунки з покупцями і замовниками”;

Кт 701 “Дохід від реалізації готової продукції”;

Кт 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

На суму податку на додану вартість нараховується податкове зобов'язання до бюджету:

Дт 701“Дохід від реалізації готової продукції”;

Дт 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”;

Кт 641 “Розрахунки з бюджетом за податками”.

Одночасно готова продукція списується зі складу за фактичною собівартістю проводками:

Дт 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”;

Кт 26 “Готова продукція”;

або собівартість виконаних робіт, послуг:

Дт 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг";

Кт 23 “Виробництво”.

При відображенні доходу в обліку слід врахувати, що залежно від виду діяльності підприємства, однакові операції по яких виникає доход, відображаються в обліку по-різному.

Якщо, наприклад підприємство виробляє і реалізує обладнання, при його продажу, отримується доход від основного виду діяльності, а якщо таке обладнання продає підприємство, що займається виробництвом іншого виду продукції, доход вважається не від основного виду діяльності, а від звичайної діяльності. Тобто слід застосовувати для відображення такого доходу рахунок 74 “Інші доходи”.

Доходи від інших видів діяльності відображаються на відповідних рахунках доходів аналогічним способом.

Поняття фінансових результатів визначено у П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”. В обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово – господарського року від усіх видів діяльності, звичайної та надзвичайної.

Для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок 79 “Фінансові результати”. Цей рахунок пасивний, використовується для обліку порівняння доходів і витрат періоду діяльності підприємства. Студентам необхідно розуміти , що не всі суми доходів приймаються для визначення фінансового результату у звітному періоді. Доходи відображаються в обліку згідно з принципами нарахування та відповідності доходів і витрат.

Рахунок 79 має ряд субрахунків, на яких визначається фінансовий результат від різних видів діяльності. По кредиту рахунку 79 “Фінансові результати” відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. Якщо кредитовий оборот по рах. 79 буде більше дебетового цього ж рахунку, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток поточного періоду. В цьому випадку ця різниця списується в кредит рахунку 44, субрахунок 441 “Прибуток нерозподілений”. Якщо дебетове сальдо по рахунку 79 більше кредитового, це означає, що підприємство має збитки. В цьому випадку різниця списується в дебет субрахунку 442 “Непокриті збитки”. На кінець звітного періоду, в якому визначається фінансовий результат, залишку по рахунку бути не повинно.

Для рішення завдання14.1 необхідно скласти кореспонденцію рахунків операцій у журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 14.1 ).

Про розв’язанні завдання 14.2 слід уважно переглянути від якого виду діяльності отримані доходи та зіставити їх з витратами того ж виду діяльності на субрахунках рахунку 79 “Фінансовий результат” Це дозволить визначити фінансовий результат від різних видів діяльності.

Розв’язанні завдання 14.3 дозволить студентам перевірити наскільки вони засвоїли порядок відображення доходів і витрат від різних видів діяльності на рахунках бухгалтерського обліку та порядок закриття цих рахунків. За умовою завдання доходи і витрати вже накопичились на відповідних рахунках протягом місяця і тепер необхідно списати їх на субрахунки рахунку 79 “Фінансовий результат”. Різницю між доходами і витратами (оборотами по кредиту і дебету рах. 79 “Фінансовий результат”) слід списати на балансовий рахунок 441 “Прибуток нерозподілений”, або 442 “Непокриті збитки”.