Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
142.34 Кб
Скачать

Практичні заняття № 9

Тема 9. Облік запасів

Мета заняття : придбати вміння та навички з формування в обліку інформації про надходження і вибуття запасів.

План заняття:

 1. Формування в обліку первісної вартості запасів при їх надходженні.

 2. Визначення оцінки та облік запасів при вибутті.

Обладнання:

 • Первинні документи з обліку придбання і вибуття запасів.

 • План рахунків та інструкція про його застосування.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання завдань з обліку надходження запасів студенти повинні:

знати:

 • принципи, прийоми і методи бухгалтерського обліку запасів у відповідності із Законом 996 і П(с)БО 9 “Запаси”;

 • основні первинні документи та бухгалтерські регістри для обліку надходження і вибуття виробничих запасів;

 • порядок формування первісної вартості виробничих запасів на момент їх придбання;

 • методи оцінки запасів при вибутті та на дату складання балансу

вміти:

 • відображати операції із запасами у первинних документах і систематизувати та узагальнювати інформацію про них у бухгалтерських реєстрах;

 • правильно застосовувати План рахунків для обліку запасів;

 • складати кореспонденцію бухгалтерських рахунків по операціях надходження запасів різними способами та вибуття за різним напрямками;

.В синтетичному обліку записи про надходження і вибуття запасів на рахунках бухгалтерського обліку здійснюються в оцінці визначеній П(С)БО 9 “Запаси” - за первісною вартістю.

Первісна вартість запасів формується по дебету рахунків запасів в кореспонденції з іншими рахунками.

У таблиці 3.38 наведено приклад обліку надходження виробничих запасів і формування їх первісної вартості.

Таблиця 3.38

Облік надходження виробничих запасів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонд. рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Отримано від постачальника фарбу на суму 18600 грн. (в т.ч. ПДВ, податкова накладна надана)

Відображено розрахунки по ПДВ

201

6411

631

631

15500

3100

2.

Видано зі складу у виробництво сировину

23

201

12400

3

Внесено внески до статутного фонду паливом

203

46

5000

4

Передані МШП у роботу в офіс підприємства

92

22

150

5

Списана вартість будівельних матеріалів на будівництво складу готової продукції

151

205

50400

7

Включено до первісної вартості цементу вартість доставки АТП 11250 в сумі 300 грн. (в .т.ч. ПДВ) (при обліку ТЗВ у складі первісної вартості)

Відображено розрахунки по ПДВ

201

6411

631

631

250

50

Для виконання завдання 9..1необхідно володіти навичками складання кореспонденції рахунків та усвідомлювати призначення первинних документів, на підставі яких інформація про рух виробничих запасів відображається в обліку. Слід пам'ятати, що до складу первісної вартості запасів не включаються непрямі податки (ПДВ, акцизний збір). Вони обліковуються на рахунку 64 "Розрахунки по податках і платежах".

Виконання завдання 9.2 ставить за мету засвоїти порядок визначення оцінки виробничих запасів при їх вибутті за одним з наведених методів розрахунку собівартості одиниці запасів

Для визначення вартості вибувших запасів за методом середньозваженої слід розрахувати собівартість одиниці запасів та помножити на кількість вибувших.

Для визначення вибувших запасів за методом ФІФО, слід списувати їх при кожній операції вибуття за цінами запасів, що надійшли першими, з тих, які ще залишились у залишку на момент списання.

Слід пам'ятати, що в залежності від напрямків використання виробничих запасів, їх вартість визначена за одним із методів списується в дебет різних рахунків.

Наприклад:

Списані сировина і матеріали на :

- виробництво продукції Дт 23 Кт 201;

- будівництво приміщень Дт 151 Кт 201;

- ремонт офісу для підтримки

в робочому стані Дт 92 Кт 201;

- реконструкцію або модернізацію

обладнання тощо Дт 152 Кт 201.