Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 курс. Ден. ФК / Бухгалтерський облік Ден. 2012 / 15 Підсумковий контроль

.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
70.66 Кб
Скачать

5. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Бухгалтерський облік” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю та підсумкового контролю знань (письмового іспиту) за встановленою школою балів.

Метою іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими змістовими модулями, здатності творчого використання накопичених знань, а також уміння будувати систему показників, визначати методи і прийоми необхідні для збору, обробки, систематизації і узагальнення економічної інформації у фінансовій звітності.

Підсумковий контроль з дисципліни «Бухгалтерський облік» проводиться у формі іспиту. Завдання до іспиту розробляються відповідно до програми навчальної дисципліни з дотриманням принципу комплексності у розроблених варіантах завдань та охоплюють тематику усього курсу дисципліни. Екзаменаційна робота містить чотири завдання. Варіанти завдань рівнозначні за складністю та мають професійну направленість, вимагають від студентів інтегрованого застосування набутих знань з основних тем курсу дисципліни. Приділено значну увагу перевірці уміння поєднувати набуті знання з елементів методу і методології бухгалтерського обліку з їх практичним застосуванням.

Розрахунково-аналітичні завдання призначені для перевірки рівня придбаних вмінь і навичок збору, обробки, систематизації і узагальнення економічної інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства відповідно до національних стандартів обліку.

Тестові завдання призначені для перевірки рівня теоретичних знань, якими повинен володіти майбутній фахівець з фінансів і кредиту.

Зразок екзаменаційної роботи наведено нижче.

Екзаменаційний білет № Х

Завдання 1.

За наведеними даними необхідно скласти:

 1. Вступний баланс на підставі залишків по синтетичних рахунках

 2. Кореспонденцію рахунків на підставі господарських операцій.

 3. Відкрити рахунки та визначити обороти та залишки на кінець місяця.

 4. Скласти заключний баланс на кінець місяця.

Залишки по синтетичних рахунках на 31.12.20_р.

№ з/п

Назва рахунків

№ рах.

Сума. грн

1.

Основні засоби

10

340500

2.

Знос основних засобів

131

24560

3.

Паливо

203

42 000

4.

Грошові кошти в банку

311

135600

5.

Статутний капітал

40

460540

6.

Розрахунки з покупцями і замовниками

361

27400

7.

Виробництво

23

15 400

8

Розрахунки з оплати праці

661

75800

Зміст господарських операцій за січень

№ з/п

Зміст операцій

Сума, грн.

1.

2.

3.

4.

5

Отримано на поточний рахунок борг від покупців

Видано паливо у виробництво

Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва

Нараховано єдиний внесок на заробітну плату робітників основного виробництва (38% умовно)

Нараховано амортизацію основних засобів для виробництва продукції

27400

23400

24350

9253

2300

Завдання 2.

Посадовий оклад директора підприємства. – 4500 грн. Робочих днів за календарем у грудні місяці – 22. Відпрацьовано – 5 днів. В цьому місці директору надана щорічна чергова відпустка терміном на 24 календарних дні з 5 грудня.

Довідка про нараховані доходи за попередні 12 місяців:

М-ці

ХІ

Х

ІХ

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

ХІІ

Дохід

4000

3700

3300

4000

4000

4000

4000

3800

4200

3800

3800

4500

Необхідно:

1. Нарахувати заробітну плату та визначити суму до видачі.

2. Нарахувати ЄВСС (умовно - 38%) на заробітну плату,

3. Скласти бухгалтерські проводки по всіх вищенаведених операціях.

Завдання 3.

Залишок фарби на 01.10 на складі запасів склав 100 кг. за собівартістю 6 грн. 20 коп. за 1 кг. Протягом місяця відбулись такі операції:

1. Надійшла фарба від постачальників:

12.10 – 600 кг. за ціною 7 грн. 60 коп. за 1 кг;

20.10 – 750 кг. за ціною 10 грн. 00 коп. за 1 кг.

2. Відпущено зі складу на будівництво :

15.10 – 200 кг;

20 10 – 400 кг;

25.10 – 300 кг.

Необхідно:

1. Визначити вартість списаної фарби зі складу, оцінка якої здійснюється за методом ФІФО.

2. Визначити залишок фарби на 01.11 цього року.

3. Заповнити картку аналітичного обліку фарби за жовтень.

Тести

 1. Придбані основні засоби зараховуються на баланс по:

  1. залишковій вартості;

  2. первісній вартості;

  3. справедливій вартості.

 1. Виробничі запаси відображаються у балансі за:

  1. первісної вартістю;

  2. за найменшою з двох оцінок: первісною або чистою вартістю реалізації;

  3. залишковою вартістю.

 1. Внесення своєї долі одним з власників до статутного капіталу відображається:

  1. Дт 201 Кт 40;

  2. Дт 301 Кт 46;

  3. Дт 311 Кт 40.

4. Витрати в незавершене виробництво на кінець звітного місяця – 1 800 грн.; фактична собівартість випущеної продукції із цеху на склад готової продукції – 21 200 грн.; виробничі витрати на виготовлення продукції за місяць – 20400 грн.; витрати в незавершене виробництво на початок звітного місяця становили:

а) 2600;

б) 2900;

в) 1000.

5. Методологічні засади формування виробничої собівартості регламентуються у:

а) П(С)БО № 9;

б) П(С)БО № 16;

в) П(С)БО № 7

 1. До номінальних рахунків відноситься рахунок:

а) 93;

б) 23;

в) 22.

 1. Сальдо на активному рахунку може бути:

а) тільки кредитовим;

б) тільки дебетовим;

в) дебетовим, кредитовим, або дебетовим і кредитовим водночас.

 1. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості визначається по формулі:

а) резерв сумнівних боргів мінус первісна вартість;

б) резерв сумнівних боргів мінус резервний капітал;

в) первісна вартість міну резерв сумнівних боргів.

 1. Передана із цеху на склад готова продукція:

а) Дт 901 Кт 26;

б) Дт 93 Кт 26;

в) Дт 26 Кт 23.

10. Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються у складі готової продукції:

а) Дт 23 Кт 131;

б) Дт 93 Кт 131

в) Дт 26 Кт 131

194