Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Бухгалтерський облік Ден. 2012 / 3 Самостійна работа(теорія).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
115.71 Кб
Скачать

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Самостійна робота являється однією із форм організації навчального процесу. Метою самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” є набуття студентами знань, навичок і вмінь з організації і ведення бухгалтерського обліку та оволодіння здатністю використання їх в умовах багатоукладної економіки і ринкових відносин, застосування облікових даних для прийняття управлінських рішень. На самостійну роботу виносяться окремі питання з тем дисципліни які вимагають більш детального опрацювання.

Модуль 1 Поняття і метод бухгалтерського обліку

Змістовий модуль 1. Облік активів і зобов’язань

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Мета: засвоєння і поглиблення знань про сутність різних видів обліку, значення вимірників при узагальненні інформації

План вивчення теми

  1. Вимірники, що застосовуються в бухгалтерському обліку, їх види і характеристика.

  2. Суть і зміст оперативного, статистичного, управлінського, фінансового і інших видів обліку. Місце їх застосування.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При самостійному вивченні визначених питань теми в першу чергу слід звернути увагу на те, яку інформацію дає той чи інший вид обліку. Тому що інформацію про су суспільні відносини, про наявність майна та його рух, контроль та управління господарськими процесами дає облік. Облік задовольняє потреби суспільства на кожному етапі його діяльності і являється важливим інструментом управління. В одній системі обліку виділено окремі види: оперативний, статистичний, управлінський, фінансовий та інші види обліку. Кожний із цих видів обліку має свої завдання, об’єкти та способи одержання і узагальнення інформації.

Оперативний облік використовується з метою спостереження і контролю за окремими операціями в період їх здійснення. В оперативному обліку інформацію одержують із документі, а також інших джерел.

Статистичний облік – це облік, за допомогою якого збирають і контролюють масові явища і процеси в суспільстві.

Управлінський облік – це внутрішній облік, який ведеться з метою підготовки і подання інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством.

Фінансовий облік – це комплексний системний облік господарської діяльності підприємства через суцільне, повне і безперервне відображення усіх господарських операцій за звітний період. До об’єктів обліку належать активи підприємства, його зобов’язання, власний капітал, витрати і доходи діяльності, господарські операції, пов’язані з процесами виробництва та реалізації продукції.

Усі види обліку взаємопов’язані, доповнюють один одного і представляють єдину систему обліку.

Всі господарські явища і процеси для того, щоб одержати відображення в обліку, повинні вимірюватись.

Вимірювання – суттєва характеристика об’єктів обліку, тому що вони повинні бути ідентифіковані, так як неможливо оцінити (виміряти) об’єкт, який не відрізняється від іншого.

Вимірник в бухгалтерському обліку – це одиниця виміру об’єктів обліку. Показники документів відображають кількісну характеристику господарських фактів у натуральних, трудових і грошових вимірниках.