Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Бухгалтерський облік Ден. 2012 / 3 Самостійна работа(теорія).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
115.71 Кб
Скачать

Вправи до самостійної роботи

Вправа 1

Борисенко Т.А. створив приватне підприємство. Він придбав: вантажний автомобіль за 5000 грн.; будівлю складу за 2000 грн.; запас товарів 1000 грн.

За товари було сплачено не повністю, залишок боргу 400 грн.. Борисенко Т.А. взяв позику у банку в сумі 3000 грн. Крім того має в касі 100 грн., і 700 грн. на поточному рахунку.

Яким чином можна згрупувати власність приватного підприємства, щоб вона відповідала такому рівнянню:

Засоби = зобов’язання + капітал.

Вправа 2

Підприємство має такі господарські засоби та джерела їх утворення:

 1. Основні засоби – 17 400 грн.

 2. Кредиторську заборгованість – 5 300 грн.

 3. Кошти на поточному рахунку – 12 500 грн.

 4. Статутний капітал - ?

 5. Паливо - 2 400 грн.

 6. Резервний капітал - 300 грн.

 7. Нерозподілений прибуток - 8 000 грн.

 8. Нематеріальні активи – 2 000 грн.

 9. Готівку в касі – 100 грн.

 10. Запаси – 9 300 грн.

Яким чином, використовуючи наведену інформацію, можна визначити розмір статутного капіталу?

Вправа 3

Як Ви вважаєте, чи всі з наведених даних можуть знайти своє відображення в балансі та в якому розділі?

 1. Грошові кошти.

 2. Заборгованість перед банком.

 3. Чисельність працюючих на підприємстві.

 4. Основні засоби.

 5. Договір купівлі-продажу.

 6. Дебіторська заборгованість.

 7. Рівень класифікації кадрів.

 8. Товари на складі.

 9. Нематеріальні активи.

 10. Кількість письмових столів.

 11. Заборгованість по заробітній платі.

 12. Управлінські здібності персоналу.

Питання для самоконтролю

 1. Поясніть, яким чином групуються статті в активі і пасиві балансу.

 2. Сформулювати мету складання бухгалтерського балансу.

 3. В чому полягає суть подвійного характеру відображення об'єктів бухгалтерського обліку в балансі?

Бібліографічний список до теми: [1, 7, 8, 39, 43, 48, 49, 50]

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Мета: засвоєння і поглиблення знань про значення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про зміни у стані засобів та їх джерел в результаті господарської діяльності.

План вивчення теми

 1. Взаємозв'язок між рахунками і балансом.

 2. Прості і складні бухгалтерські проводки.

 3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і економічним змістом.

 4. Кореспонденція бухгалтерських рахунків.

 5. Хронологічний і систематичний записи господарських операцій на рахунках.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Самостійно вивчаючи тему, особливу увагу слід приділити таким питанням, як значення системи рахунків для узагальнення інформації про стан засобів та їх джерел. Про стан засобів та їх джерел періодично дає важливі відомості баланс, але складання балансу після кожної господарської операції неможливе. Тому отримання даних про рух господарських засобів забезпечується системою рахунків, залишки на початок і кінець місяця по яких являються підставою для складання балансу.

При використанні системи рахунків слід звернути увагу на значення класифікації рахунків для формування інформації. Класифікація рахунків – це групування рахунків за економічним змістом, структурою та призначенням.

Таке групування допомагає бухгалтеру правильно використовувати рахунки при складанні бухгалтерських записів. Класифікація рахунків за економічним змістом зумовлена класифікацією об’єктів обліку. відповідно до цього рахунки поділяються на такі групи:

 • рахунки активів;

 • рахунки зобов’язань;

 • рахунки власного капіталу;

 • рахунки господарських процесів.

За структурою та призначенням рахунки поділяються на основні, регулюючі та операційні.

При вивченні теми слід пам’ятати, що рахунок – це основна одиниця накопичення і зберігання інформації. Рахунки відкриваються на кожен вид активу, капіталу і зобов’язань, а також доходів і витрат. Кожна господарська операція відображається на рахунках взаємопов’язано і систематично у хронологічному порядку. Взаємопов’язане відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках полягає в тому, що запис операції по дебету одного рахунку обумовлює її запис по рахунку інших кореспондуючих рахунків.

Формою вираження взаємопов'язаного відображення господарських операцій є кореспонденція рахунків.

Кореспонденція рахунків – це зв'язок між рахунками, що виникає з подвійного запису даних про господарські факти.

Наприклад:

З поточного рахунку сплачено:

- постачальникам за отримані матеріали – 3 200 грн.;

- бюджету надається - 1 700 грн.;

Запис цієї операції на рахунках бухгалтерського обліку буде таким:

Дт рах. 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" – 3 200 грн.;

Дт рах. 64 "Розрахунки за податками і платежами" - 1 700 грн.;

Кт рах 31 "Рахунки в банках" - 4 700 грн.