Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Бухгалтерський облік Ден. 2012 / 3 Самостійна работа(теорія).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
115.71 Кб
Скачать

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1

За звітний період на підприємстві були здійснені витрати:

 1. Нараховано заробітну плату робітникам основаного виробництва.

 2. Сплачено рахунок за надані послуги по перевезенню запасів.

 3. Витрачено матеріали на ремонт будівлі.

 4. Нарахована заробітна плата менеджеру відділу збуту.

 5. Відвантажена готова продукція покупцям.

 6. Списано на виготовлення продукції основні матеріали.

 7. Нарахована амортизація будівлі складу.

 8. З поточного рахунку в касу отримані грошові кошти на виплату заробітної плати.

 9. Утримані податки із заробітної плати.

 10. Видані грошові кошти з каси під звіт інженеру Петрову І.В.

Які з наведених витрат є виробничими, що включаються до собівартості продукції.

Вправа 2

Протягом звітного місяця підприємство здійснило витрати на:

 1. службові відрядження загальногосподарського персоналу;

 2. ремонт тари;

 3. страхування майна цеху основного виробництва;

 4. охорону території підприємства;

 5. рекламу і дослідження ринку;

 6. виправлення браку готової продукції;

 7. опалення складу готової продукції;

 8. оплату праці начальнику виробничого цеху;

 9. телефонні переговори;

 10. юридичні послуги.

Які з наведених витрат слід віднести до адміністративних?

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення оцінки та поясніть її значення.

 2. Розкрийте сутність витрат.

 3. За якими ознаками класифікують витрати?

 4. Особливості та сутність калькулювання.

 5. Класифікація документів.

Бібліографічний список до теми: [1, 7, 37, 38, 39, 43, 48, 49, 50]

Тема 3. Бухгалтерський баланс

Мета: засвоєння і поглиблення знань про бухгалтерський баланс і його значення для управління підприємством.

План вивчення теми

 1. Значення балансу в управлінні господарським механізмом.

 2. Тотожність активу і пасиву балансу та його обґрунтування.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Бухгалтерський баланс є однією із основних форм фінансової звітності, При самостійному вивченні матеріалу слід звернути увагу на те, що бухгалтерський баланс є основним джерелом інформації про майновий і фінансовий стан підприємства. Показники балансу на початок і кінець звітного періоду відображають зміни у складі необоротних та оборотних активів, капіталу і зобов’язань, фінансовий стан підприємства. За ними можна визначати інвестиційну привабливість підприємства. Баланс поділяється на дві рівновеликі сукупності показників – актив і пасив. Актив (ліва сторона балансу) – це засоби підприємства, пасив (права сторона балансу) це джерела утворення засобів підприємства. Результати групування господарських засобів і джерел їх утворення дозволяють скласти рівняння:

а) активи = залучені засоби + капітал;

б) капітал = активи – зобов’язання;

в) активи = необоротні активи + оборотні активи;

г) пасиви = власний капітал + залучений капітал.

Отже, баланс – це система показників, які називають актив і пасив. Актив представляє ресурси підприємства як сукупність його майна та боргових прав. В пасиві – ті ж ресурси, згруповані за призначенням: власний капітал та боргові зобов'язання.