Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
97.28 Кб
Скачать

Практичне заняття № 7

Тема 6. Облік грошових коштів і розрахункових операцій

Мета заняття: придбати навички з обліку, систематизації та узагальнення інформації про розрахунки за зобов’язаннями.

План заняття

  1. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків за зобов’язаннями.

Обладнання:

  • Первинні документи з обліку розрахункових операцій.

  • План рахунків бухгалтерського обліку і інструкція про його застосування.

  • Журнал 3 і відомості до нього №№ 3.3, 3.5, 3.6.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання завдань з обліку зобов'язань студенти повинні:

знати:

- основні положення нормативних документів з обліку зобов'язань;

- порядок заповнення первинних документів, що відображають розрахунки по зобов'язаннях ;

- порядок узагальнення даних з первинних документів у регістрах бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності;

вміти:

- застосовувати План бухгалтерських рахунків для обліку зобов'язань;

- складати розрахунки та регістри обліку по зобов'язаннях;

  • узагальнювати інформацію про зобов'язання у фінансовій звітності.

Методологічні засади формування інформації в обліку про зобов'язання і розкриття її у фінансовій звітності викладено у П(с)БО 11 "Зобов’язання”.

Основою класифікації зобов'язань є їх розподіл залежно від строку, що відзначається від дати балансу до дати погашення. За такою ознакою вони поділяються на дві групи : довгострокові і поточні.

Аналітичними рахунками при розрахунках по зобов'язаннях є конкретні кредитори за їх назвами, найменуваннями, прізвищами та за кожним первинним розрахунковим документом з метою прослідковування дати виникнення заборгованостей та строків їх погашення, а при розрахунках по податках і платежах за їх видами. Правила оцінки зобов'язань визначені у П(с)БО №№ 11,14, 17,19, 21.

Поточні зобов'язання за продукцію, товари , роботи, послуги.

Для обліку розрахунків з постачальниками за отриману продукцію, товари, роботи, послуги застосовується рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". По кредиту рахунку відображається збільшення зобов'язань перед постачальниками і підрядниками, по дебету - їх погашення. Для обліку зобов'язань за авансами, які надійшли від покупців і замовників, використовується субрахунок 681 "Розрахунки за авансами отриманими". Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться у відомостях аналітичного обліку в розрізі окремих постачальників і підрядників та первинних документів.

Таблиця 3.27

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Отримано від постачальників запчастини

207

631

2400 (без ПДВ)

2

Відображено розрахунки по ПДВ

641

631

Сума ПДВ

3

Отримано аванс від покупців за паливо

311

681

4800 (з ПДВ)

4

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

643

641

Сума ПДВ

5

Відвантажено паливо покупцям

361

701

4800 (з ПДВ)

6

Відображено розрахунки по ПДВ

701

643

Сума ПДВ

Облік розрахунків з учасниками

Зобов'язання перед учасниками (співвласниками, акціонерами підприємства, компанії тощо) виникають після прийняття рішення про:

  • розподіл між ними прибутку;

  • сплату дивідендів із одержаного чистого прибутку;

  • повернення частини або усього внеску при вибутті учасника";

  • ліквідацію підприємства.

Таблиця 3.28

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Призначено дивіденди за результати звітного року

443

671

6000

2

Нараховані суми до сплати у порядку розподілу прибутку між співвласниками

443

672

4000

3

Нарахована співвласнику за користування його майном

443

672

1200

Оцінка та облік довгострокових зобов'язань

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки відображаються у балансі за їх теперішньою вартістю.

Такими зобов'язаннями є зобов'язання за довгостроковими векселями, облігаціями. До них відносяться забезпечення, які створюються з метою погашення відповідних зобов'язань (оплати відпускних, виплати гарантійних зобов'язань тощо).

Оцінка та облік забезпечень

Для різних видів зобов'язань створюються окремі забезпечення. Оцінка забезпечення здійснюється за балансовою вартістю ресурсів, необхідних для погашення відповідних зобов'язань на дату балансу.

Підприємство може встановити щомісячний норматив відрахувань для створення відповідних забезпечень (наприклад для створення забезпечень оплати відпусток).

Бухгалтерські записи із створення забезпечень на оплату відпусток:

Дт 23 Кт 471 - нараховане забезпечення виплат відпусток робітникам основного виробництва за січень місяць;

Дт 23 Кт 471 - нараховане забезпечення відрахувань єдиного внеску на соціальне страхування на суму, що резервується для виплати відпускних;

Дт 471 Кт 661 - нараховані відпускні за рахунок забезпечень виплат відпускних;

Дт 471 Кт 65 - нарахований єдиний внесок на соціальне страхування на суму нарахованих відпускних.

При застосуванні журнально-ордерної форми обліку затвердженої наказом МФУ № 356 облік розрахунків з кредиторами ведеться у відомостях 3.3, 3.5, 3.6 журналу 3. Відомості відкриваються на кожний місяць і в них заносяться залишки по кожному аналітичному рахунку на початок місяця із відомостей минулого місяця. Операції протягом місяця реєструються з кожного первинного документу, що засвідчує виникнення кредиторської заборгованості або її погашення. Таку інформацію у відомостях доцільно групувати за кожним окремим контрагентом в розрізі окремих первинних документів для контролю за своєчасним погашенням боргів по кожному документу їх виникнення. Протягом місяця суми операцій за кредитом рахунків по зобов'язаннях , записуються у праву частину відомості 3.3 у кореспонденції з відповідними рахунками, а суми погашення зобов'язань - у ліву. В кінці місяця підсумовуються дебетові і кредитові обороти за кожним аналітичним рахунком та обчислюється залишок на кінець місяця. Залишок обчислений за підсумками усіх аналітичних рахунків відомості, становить залишок по синтетичному рахунку.

Залишки по кожному аналітичному рахунку показують на початок місяця суми зобов’язань (боргів) підприємства перед конкретним контрагентом, або за конкретним видом податку чи платежу.