Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
157.18 Кб
Скачать

Змістовий модуль 2 Облік господарських процесів - 2

Практичне заняття № 8

Тема 8. Облік необоротних активів

Мета заняття: формування вмінь і навичок з обліку операцій придбання необоротних активів , їх ремонту та нарахування амортизації (зносу).

План заняття

 1. Формування в обліку первісної вартості необоротних активів при надходженні

 2. Облік ремонту основних засобів з метою їх поліпшення та підтримки у робочому стані.

3.Розрахунок та облік амортизації (зносу) необоротних активів

Обладнання:

 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів.

 • План рахунків бухгалтерського обліку і інструкція про його застосування.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, 8 "Нематеріальні активи".

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання завдань з обліку необоротних активів студенти повинні:

знати:

 • основні положення нормативних документів з обліку основних засобів і інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів;

- порядок заповнення первинних документів, що відображають операції з надходження необоротних активів;

- порядок узагальнення даних про формування первісної вртості необортних активів у регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності;

 • основні методи нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, зносу інших необоротних матеріальних активів;

вміти:

- правильно застосовувати План бухгалтерських рахунків для обліку операцій з надходження необоротних активів;

 • складати первинні документи та регістри обліку, в яких фіксується інформація про рух необоротних активів;

Необоротні активи (НО) - це інвестиції підприємства в матеріальні, нематеріальні і фінансові ресурси, термін використання яких перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він триває більше 12 місяців). Необоротні активи можуть мати матеріальну основу і можуть її не мати .

Для рішення задачі 8.1 студенти повинні знати порядок формування первісної вартості основних засобів.

Основні засоби, як і інші необоротні активи, зараховуються на баланс за первісною вартістю порядок формування якої, визначений у П(с)БО 7 "Основні засоби".

Первісна вартість основних засобів, нематеріальних активів і інших необоротних матеріальних активів формується на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», до якого відкриваються субрахунки. По дебету цього рахунку в кореспонденції з відповідними рахунками збираються усі витрати, з яких формується первісна вартість необоротних активів. Після введення об’єктів в експлуатацію (видачу в роботу) на підставі акту, усі накопичені на рахунку витрати списуються з Кт рахунку 15 в дебет рахунків 10 «Основні засоби», 11 "Інші необоротні активи", 12 "Нематеріальні активи".

Приклад.

Підприємство отримало від постачальника з відстроченням платежу верстат для використання у вирбництві. Купівельна вартість склала 24000 грн (сума включає ПДВ 20%, податкова накладана отримана). Для використання за призначенням на монтаж, налагодження і установку верстата було здійснено такі витрати:

 • списано будівельних матеріалів на суму 250 грн.;

 • використано сировини і матеріалів на суму 150 грн.;

 • використано мастильних матеріалів на суму 12 грн.;

 • нараховано заробітну плату робітникам, що виконували налагоджувальні роботи в сумі 2500 грн;

 • нараховано на фонд оплати праці эдиний соцыальний внесок на соцыальне страхування захисту 950 грн.

На підставі акту верстат введено в експлуатацію.

Записи в обліку по формуванню первісної вартості верстата такі:

Таблиця 3.32