Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Бухгалтерський облік Ден. 2012 / 6 Практ. 5 грошові кошти.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
94.72 Кб
Скачать

модуль 2 Облік господарських процесів

Змістовий модуль 1 Облік господарських процесів 1

Практичне заняття № 5

Тема 6. Облік грошових коштів і розрахункових операцій

Мета заняття: придбати навички з обліку руху грошових коштів, узагальнення інформації про них в регістрах аналітичного і синтетичного обліку.

План заняття

1. Систематизація та узагальнення інформації про рух грошових коштів у касі та на поточному рахунку у банку.

Обладнання:

  • Первинні документи з обліку руху готівки у касі та на рахунках у банках.

  • Касова книга.

  • Журнал-ордер 1 та відомості 1.1, 1.2.

  • План бухгалтерських рахунків та інструкція про його застосування.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання завдань з обліку операцій грошових коштів у касі та на поточному рахунку у банку студенти повинні:

знати:

- основні положення законодавчих і нормативних документів з обліку грошових коштів; порядок заповнення первинних документів з обліку грошових коштів;

- порядок узагальнення даних з первинних документів у регістрах бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності;

вміти:

- правильно застосовувати План бухгалтерських рахунків для обліку руху грошових коштів;

- складати первинні документи та регістри обліку про рух грошових коштів;

- систематизувати та узагальнювати інформацію про операції з грошовими коштами у фінансовій звітності.

Виконання практичної роботи вимагає від студентів знань основних положень законодавчих і нормативних документів, що регулюють порядок обліку грошових коштів і грошових документів: порядок документування касових операцій, операцій із грошовими

коштами на поточних і інших рахунках у банках, руху грошових документів та подальше їх відображення в облікових регістрах. Перш за все слід керуватись статтею 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 –1У (із змінами та доповненнями), Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затверджене Правлінням НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (із змінами і доповненнями), Положенням про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку” затверджене наказом МФУ від 24.05.1995р. № 88 тощо.

Для виконання завдання 5.1 мають бути у наявності: План бухгалтерських рахунків, бланки касових звітів з касової книги, журнал-ордер № 1 (з кредиту рахунка 30 “Каса”) та відомість 1.1 (в дебет рахунка 30 “Каса”).

Для набуття вмінь щодо систематизації і узагальнення інформації про рух готівки у касі, доцільно спочатку скласти кореспонденцію рахунків касових операцій наведених в журналі реєстрації господарських операцій в таблиці 5.1.

Це допоможе студенту перевірити наскільки він володіє технікою відображення операцій з готівкою в касі в обліку із застосуванням Плану рахунків. Кількість звітів у поточному місяці повинна бути рівною кількості робочих днів, у яких відбувались операції з готівкою. За дні, в яких руху готівки не було, звіти не заповнюються. Звіти (листи касової книги) слід нумерувати відповідними номерами вказаними в умові завдання. По закінченні місяця суму усіх граф і рядків у відомості 1.1 і журналі 1 слід підсумувати та визначити залишок готівки у касі на кінець місяця. Він повинен співпадати із залишком готівки у останньому в цьому місяці касовому звіті.

Для виконання завдання 5.2 мають бути у наявності: План бухгалтерських рахунків, журнал 1 та відомість 1.2. Студент має скласти кореспонденцію бухгалтерських рахунків у журналі реєстрації господарських операцій за даними наведеними у таблиці 5.2, де операції на поточному рахунку згруповані за окремими виписками банку. За даними кожної виписки банку необхідно одночасно заповнити журнал 1 і відомість 1.2: позиційним способом занести суми, що надійшли - у відомість, а суми, що вибули - у журнал-ордер в кореспонденції з рахунками, що відображають джерело надходження або вибуття. Після занесення даних з останньої в поточному місяці довідки, обчислюються підсумки за місяць по кожній графі і кожному рядку і визначається

залишок грошових коштів на поточному (або іншому рахунку) у банку на кінець місяця. Цей залишок повинен співпадати із залишком останньої виписки банку поточного місяця.

Завдання до практичного заняття

Завдання 5.1

Для систематизації і узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність бухгалтерська служба ТОВ «Ефект» застосовує журнально-ордерну форму обліку затверджену наказом МФУ № 356.

На підставі інформації про рух готівки в касі підприємства у січні поточного року (таблиця 3.20) необхідно виконати такі завдання:

1) заповнити касові звіти №1,2,3,4 за наведеними прибутковими і видатковими касовими ордерами (додаток Д);

2) за даними касових звітів №№ 1- 4 заповнити журнал 1 з кредиту субрахунку 301 “Каса в національній валюті” та відомість 1.1 в дебет субрахунку 301 “Каса в національній валюті” (додаток Ж).

Визначити залишок готівки у відомості 1.1 на кінець місяця та порівняти із залишком в останньому касовому звіті місяця і лімітом каси. Ліміт по касі - 80 грн.

Таблиця 3.20

Вихідні дані для виконання завдання 5.1

Зміст господарських операцій

Сума,

грн.

1

2

Залишок готівки в касі в національній валюті станом на 01.01.

(ліміт залишку у касі на поточний рік – 80,00 грн.

Касовий звіт за 06. 01 (лист № 1)

1. Приб. КО № 1 Отримано в касу з поточного рахунку по чеку № 1823684 на господарські потреби

2. Видат. КО № 1. Видано Бурузько О.В. на господарські потреби

3. Приб.КО № 2. Внесено Тарасовим П.Б. суму в рахунок відшкодування завданих підприємству збитків.

4. Видатк. КО № 2 Здана готівка в банк

65,00

200,00

200,00

75,00

100,00

Касовий звіт за 13.01 (лист № 2)

1.Прибут. КО № 3 Повернута в касу невикористана Бурузько О.В. підзвітна сума.

2. Прибут. КО № 4 Отримано готівка з поточного рахунку по чеку № 1823685 на позику робітнику підприємства

3. Відатк. КО № 3 Видана позика Сушко М.С.

44,00

4500,0

4350,0

Продовження таблиці 3.20

1

2

Касовий звіт за 19.01 (лист № 3)

1. Видатк. КО № 4 Видана депонована заробітна плата Мороз С.

2. Прибут.. КО № 5 Отримано з банку по чеку № 1823686 готівка на відрядження

3. Видатк. КО № 5 Видано Туманову К.С аванс на відрядження

190,00

600,00

600,00

Касовий звіт за 27.01 (лист № 4)

1. Прибутк. КО № 6 Отримана з поточного рахунку по чеку № 1823687 готівка на відрядження

2. Видатк. КО № 6 Видано Давидову М.С аванс на відрядження

700,00

730,00

Завдання 5.2

Згідно нормативних документів НБУ підприємство ТОВ “Ефект” зберігає безготівкові грошові кошти на рахунках вповноважених банків. На підставі інформації про рух грошових коштів на поточному рахунку (таблиця 3.21 необхідно виконати такі завдання:

1) скласти кореспонденцію рахунків операцій на поточному рахунку у банку в журналі реєстрації господарських операцій (виписках банку);

2) за даними виписок банку заповнити журнал-ордер 1 з кредиту субрахунку 311 ”Поточні рахунки в національній валюті” і відомість 1.2 в дебет субрахунку 311 ”Поточні рахунки в національній валюті”. Визначити залишок коштів у відомості 1.2 на кінець місяця та порівняти із залишком в останній виписці банку звітного місяця (продовження додатку Ж).

Таблиця 3.21

Вихідні дані для виконання завдання

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

Дт 311

Кт 311

1

2

3

Залишок грошових коштів в національній валюті на поточному рахунку станом на 01.01.

36800,00

Х

Виписка банку за 03-06.01.

Плат. дор. № 7 від 05.01. Отримано на поточний рахунок від ПП “Стріла” аванс за договором № 5 від 05.01. в сумі 15600 грн.(в т.ч. ПДВ 2600,00).

(відобразити в обліку податкове зобов'язання по ПДВ)

Плат. дор. № 1 від 06.01. Перерахован єдиний внесок на соціальне страхування до Пенсійного фонду

Плат. дор. № 4 від 06.01 Зараховано кошти від ВАТ ”Даная” за відвантажену раніше готову продукцію

Плат. дор. № 5 від 06.01. Перераховано податок на доход фізичних осіб

Залишок грошових коштів станом на 10.01_р.

15600,00

20000,00

70127,60

1746,40

526,00

Продовження таблиці 3.21

1

2

3

Виписка банку за 10-12.01.

Чек № 1823684 від 12..01. Видана готівка в касу

Плат. дор. № 6 від 12.01. Перераховано ВАТ “Силует” за тканину і нитки отримані по накладній № 6 від 27.12

Об’ява на внесок готівки на рахунок від 12.01.0_р.

Залишок грошових коштів станом на 13. 01_р.

100,00

51907,60

200,00

18120,00

Виписка банку за 13-17.01.

Чек № 1823685 від 13.01. Видана готівка в касу

Плат. дор. № 7 від 14.01. Перераховано оптовій базі “Плутон” за отриману по накладній № 8 від 10.01 фурнітуру для швейних виробів.

4500,00

1368,00

Плат дор. № 8. Від 14.01. Перераховано попередню плату ТОВ “Дар” за сировину згідно договору № 34 від 23.12.0_ р. (податкова накладна № 6 від 14.01)

Відображено податковий кредит по ПДВ 4140,00грн

Залишок грошових коштів станом на 18. 01

21199,60

24840,00

Виписка банку за 18-20.01.

Чек № 1823686 від 19.01. Видана готівка в касу

Залишок грошових коштів станом на 20. 01.

20599,60

600

Виписка банку за 21-25.01.

(руху коштів не було)

Залишок грошових коштів станом на 25. 01.

20599,60

Виписка банку за 26– 31.01.

Чек № 1823687 від 27.01. Видана готівка в касу

Залишок грошових коштів станом на 31.01.

19899,60

700,00

Завдання 5.3

Підприємство ВАТ “Машформ” отримало короткострокову позику у банку та доручило йому виставити акредитив з поточного рахунку і за рахунок отриманої позики для розрахунків з постачальником металопродукції МК “Криворіжсталь”. На підставі операцій по розрахунках відбулись такі операції з грошовими коштами (таблиця 3.22):

Таблиця 3.22

Журнал реєстрації господарських операцій

опер.

Зміст фінансово-господарської операції

Сума, грн.

1.

Банком виставлено акредитив з поточного рахунку ВАТ “Машформ” для розрахунків з МК “Криворіжсталь”

1456900,00

2.

Банком виставлено акредитив за рахунок банківської позики для розрахунків ВАТ “Машформ” з МК “Криворіжсталь”

3000000,00

3.

Отримано ВАТ “Машформ” метал від МК “Криворіжсталь”

Крім того віднесена до податкового кредиту сума ПДВ 20%

3464000,00

?

4.

Одночасно списано з акредитиву вартість отриманого металу на розрахунки з МК “Криворіжсталь”

?

5.

Невикористану суму акредитиву повернуто банком на поточний рахунок ВАТ “Машформ”

?

Необхідно:

1. Визначити суми грошових коштів позначених знаком питання.

2.Скласти кореспонденцію бухгалтерських рахунків по наведених операціях.