Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
403.46 Кб
Скачать

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Списання вартості МШП при видачі їх в роботу

В синтетичному обліку вартість МШП, що використовуються менше одного року (або одного операційного циклу, якщо він триває більше року), списується згідно П(с)БО 9 повністю під час їх видачі в роботу

В аналітичному обліку МШП продовжують обліковуватись в натуральних вимірниках за матеріально-відповідальною особою, за якою вони закріплюються для зберігання

Списують МШП на підставі акту проводками: Дт 23, 91 ,92 ,93, 94 тощо Кт 22

Важливим моментом обліку запасів є розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Тому при опрацюванні п'ятого питання слід звернутись до П(с)БО 9 "Запаси", в якому визначені методологічні засади формування інформації про запаси в обліку і звітності та П(С)БО 2 "Баланс" розділу "Визнання статей балансу", а також "Зміст статей балансу", "Оцінка і розкриття статей балансу".

У стабільному економічному середовищі , що характеризується незначним рівнем інфляції, запаси доцільно оцінювати за вартістю їх придбання. При інфляції цей метод не дає об’єктивної картини реальної вартості запасів. Тому на дату балансу запаси показують у балансі за найменшою з двох оцінок:

- первісною;

- чистою вартістю реалізації

За чистою вартістю реалізації запаси обліковуються у разі, якщо на дату балансу їх ціна зменшилась, вони зіпсовані, застарілі або якимсь іншим чином втратили первісну очікувану від них вигоду. Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів у такому порядку:

Чиста вартість реалізації = Очікувана ціна реалізації - Витрати по цій реалізації

Сума уцінки списується на витрати звітного періоду з одночасним відображенням її на забалансових рахунках. Таким чином, при проведенні щорічної інвентаризації виробничих запасів в першу чергу списуються ті запаси, яких немає в наявності, а морально застарілі і зіпсовані уціняються до можливої ціни реалізації. У наступних звітних періодах визначається нова оцінка чистої вартості реалізації. Потім вона звіряється з первісною і балансовою вартістю (для уцінених). У випадку, якщо чиста вартість раніше уцінених виробничих запасів збільшилась, на суму збільшення чистої вартості реалізації в межах сум попередніх уцінок робиться сторнувальний запис.

Вправи до самостійної роботи

Вправа 1

При складанні балансу бухгалтер виявила, що чиста реалізаційна вартість залишку виробничих запасів на дату балансу на 2300 грн. менше, ніж їх первісна вартість. Вона списала вказану різницю на відповідні рахунки витрат періоду, а у балансі в статті “виробничі запаси” відобразила чисту вартість реалізації виробничих запасів.

Яки методологічними засадами керувалась бухгалтер при складанні звітності та наскільки правильно обчислена оцінка статті “виробничі запаси”?

Вправа 2

Підприємством придбані письмові прибори для службовців офісу в кількості 5 шт. на суму 300 грн. Термін їх корисного використання встановлено в розмірі, що не перевищує одного року. На підставі накладної на внутрішнє переміщення всі прибори передані зі складу до офісу та видані в роботу. За даним первинним

документом бухгалтер списав кількість і вартість всіх приборів у поточному місяці на адміністративні витрати.

Чи порушено порядок документального оформлення та відображення в обліку вказаних операцій? Якщо так, то поясніть яким чином можна виправити помилки.

Вправа 3

Згідно облікової політики підприємство списувало у минулих звітних періодах вартість використаних будівельних матеріалів за методом середньозваженої собівартості одиниці запасів. У звітному році було застосовано для оцінки вибувших матеріалів метод ФІФО.

Чи має дана ситуація методологічну основу і які аргументи повинні бути наведені у примітках до фінансової звітності?

Вправа 4

Згідно із наказом про організацію бухгалтерського обліку підприємства ТОВ “Ліга” на поточний рік, облік транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) на придбання виробничих запасів здійснюється на окремому рахунку. Бухгалтер протягом кожного календарного місяця збирає ТЗВ на окремому рахунку, а в кінці місяця списує всі накопичені суми на рахунки витрат , на які списувались запаси в цьому місяці.

Яку помилку припускає бухгалтер при списанні ТЗВ та як вона впливає на оцінку статті балансу “Виробничі запаси”?

Вправа 5

У відомості аналітичного обліку бензину А-76, що ведеться в бухгалтерії підприємства “Уран”, наведена така інформація про його рух у звітному місяці:

Таблиця 2.6