Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
403.46 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Яким чином класифікуються доходи для обліку і складання фінансової звітності?

 2. За якими принципами доходи відображаються на рахунках доходів?

 3. У якому фінансовому звіті формується фінансовий результат діяльності підприємства?

 4. В якому порядку визначається фінансовий результат діяльності підприємства?

 5. Для яких цілей можна використати інформацію про доходи і витрати за різними видами діяльності?

Бібліографічний список до теми: [1, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 45, 48, 49]

Тема 13. Фінансова звітність

Мета: придбати знання з формування інформації про фінансово-господарську діяльність у фінансовій звітності.

План вивчення теми

 1. Принципи, на яких ґрунтується фінансова звітність.

 2. Зміст квартальної та річної фінансової звітності.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні першого питання студенти повинні ознайомитись із основними законодавчими та нормативними документами, які регулюють порядок формування інформації у фінансовій звітності та порядок її подання. Загальні вимоги до складання і подання фінансової звітності викладено у статтях 11-14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 976, у П(с) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та Порядку подання фінансової звітності ( постанова КМУ № 419).

Методологічні засади формування інформації у фінансових звітах наведені у:

 • П (с) БО 2 «Баланс».

 • П (с) БО 3 «Звіт про фінансові результати».

 • П (с) БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

 • П (с) БО 5 «Звіт про власний капітал».

 • П (с) БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

 • П (с) БО 19 «Консолідована фінансова звітність».

Поняття про звітний період і проміжну фінансову звітність наведено у Законі. Фінансова звітність формується з дотриманням таких принципів:

 • Автономності.

 • Безперервності.

 • Періодичності.

 • Історичної (фактичної) собівартості.

 • Нарахування та відповідності доходів і витрат.

 • Повного висвітлення.

 • Послідовності.

 • Обачності.

 • Превалювання змісту над формою.

 • Єдиного грошового вимірника.

Студенти повинні розуміти сутність цих принципів та застосовувати їх при складанні звітів.

При вивченні другого питання – звернутись до основних положень Порядку подання фінансової звітності. Саме в цьому документі наведено склад і терміни подання фінансових звітів. Всі суб’єкти підприємницької діяльності , крім бюджетних структур, представництв іноземних суб’єктів господарювання та суб'єктів малого підприємництва, повинні подавати щоквартально два фінансові звіти, а річну – у повному складі. Студенти повинні з’ясувати які фінансові звіти подаються щоквартально, а які - тільки по закінченні фінансового року.

Вправи для самостійної роботи Вправа 1

При складанні Звіту про рух грошових коштів бухгалтер включив інформацію про внутрішні зміни у складі грошових коштів та негрошові операції

Чи допустив помилку бухгалтер? Поясніть свою відповідь.

Вправа 2

Бухгалтер не використовує рахунків 8 класу для обліку витрат за елементами. Яким чином він може формувати інформацію про операційні витрати за елементами для складання другого розділу звіту про фінансові результати при застосуванні загальної системи обліку і звітності?