Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
403.46 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. З яких витрат складається виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)?

 2. Сутність і склад основних витрат (прямих і непрямих)

 3. Сутність і склад накладних витрат (непрямих)

 4. Які методи обліку витрат ви знаєте? Чим вони відрізняються?

 5. Розкрийте сутність калькулювання собівартості продукції (робіт, послу).

 6. Поясніть зміст статті калькуляції

 7. Яким чином визначається фактична собівартість переданої на склад готової продукції (робіт, послуг)?

Бібліографічний список до теми: [1, 13, 25, 30, 31, 32, 34, 41, 45, 48 ]

Тема 12. Облік доходів і фінансових результатів

Мета:придбати знання з організації та методології обліку доходів і фінансового результату діяльності.

План вивчення теми:

 1. Основні вимоги до визнання і оцінки доходів.

 2. Облік доходів від надзвичайної діяльності.

 3. Відображення доходів у фінансовій звітності.

 4. Формування фінансового результату у фінансовій звітності.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Методологічні засади формування інформації про доходи в обліку і звітності розкриваються у П(с)БО 15 “Доход”.

При вивченні першого питання студенти повинні опрацювати цей документ. Дохід визнається під час збільшення активу, або зменшення зобов’язань, що призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання власного капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Згідно П(с)БО 15 “Доходи” не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

 • Суми податку на додану вартість і інших податків і платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету.

 • Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.

 • Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг)

- Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

Важливе значення при відображенні в обліку доходів є визначення їх оцінки. Тому підприємства повинні дотримуватись принципів нарахування та відповідності доходів та витрат.

Вивчення другого питання вимагає розуміння того, які види діяльності відносяться до надзвичайних. Доходи від надзвичайних подій відображаються на рахунку 75 “Надзвичайні доходи”. Для визначення фінансового результату від надзвичайної діяльності слід порівнювати доходи і витрати від надзвичайних подій.

При вивченні третього питання студенти повинні опрацювати порядок формування інформації про доходи у фінансовій звітності. Доходи відображаються у Звіті про фінансові результати наростаючим підсумком з початку року за видами діяльності.

Для цілей обліку та складання фінансової звітності доходи класифікуються за такими групами:

 • Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 • Інші операційні доходи.

 • Фінансові доходи.

 • Інші доходи.

 • Надзвичайні доходи.

Такий спосіб дозволяє порівнювати доходи і витрати від різних видів діяльності для аналізу їх ефективності та прийняття рішень.

Четверте питання слід починати з опрацювання П(с)БО 3”Звіт про фінансові результати”. Ознайомитись із змістом статей звітності та порядком формування статей звіту. Фінансовий результат діяльності формується поступово протягом фінансово-господарського

року від усіх видів діяльності шляхом алгебраїчного додавання доходів і витрат від:

 • реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

 • іншої операційної діяльності;

 • фінансової діяльності;

 • іншої діяльності та фінансового результату від надзвичайної діяльності.

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1

Підприємство виробляє меблі (столи письмові). Протягом звітного періоду було відвантажено покупцям 150 столів (собівартістю 400 грн кожний) з відстроченням платежу. Ціна реалізації одного виробу складає 500 грн. Від покупців надійшли кошти до кінця звітного періоду в сумі 87 000 грн., крім того одного з покупців, який придбав 5 столів, визнано банкротом.

Необхідно:

 1. Відобразити в обліку наведені операції.

Вправа 2

Бухгалтер ПП "Дайл" протягом звітного періоду відображав суми отриманих доходів від усіх видів діяльності на субрахунку 701. При складанні звіту про фінансові результати за формою 2 він зіткнувся із проблемою.

Вкажіть на помилку допущену бухгалтером та до чого вона призвела.