Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
403.46 Кб
Скачать

Інформація про рух бензину у квітні місяці

Зміст операції

Дата

Ціна,

грн/л

Надійшло

Вибуло

Залишок

к-сть,

л

сума,

грн.

к-сть,

л

сума, грн.

к-сть,

л

сума, грн.

Залишок на початок м-ця

х

х

х

х

х

х

30

100

76,00

270,00

1.Видано у виробництво

15.04

?

120

?

?

?

.Отрим. від постачальників

17.04

2,56

250

640

?

?

3.Списано на техобслуговув. виробничого обладнання

20.04

?

2

?

?

?

4.Видано у виробництво

20.04

?

200

?

?

?

4.Отрим. від постачальників

26.04

2,70

200

540

Усього

х

х

х

х

Залишок на кінець м-ця

х

х

х

х

х

х

Необхідно:

1. Визначити при застосуванні якого з методів оцінки собівартості одиниці запасів згідно П(С)БО 9 “Запаси”(ФІФО чи середньозваженої с/с), вартість бензину списаного на витрати у звітному місяці буде найбільшою?

Вправа 6

Під час інвентаризації виробничих запасів на складі № 1 підприємства “Тірон” виявлено нестачу запасних частин первісною вартістю 186 грн. та надлишки фарби ПКФ-115 на суму 144 грн. Інвентаризаційний опис, порівняльну відомість і пояснювальну записку матеріально-відповідальної особи комісія подала до бухгалтерії. На підставі цих документів бухгалтер відобразила в обліку нестачу на суму 42 грн. та віднесла її в рахунок заробітної плати матеріально-відповідальної особи.

Чи були допущені, на Вашу думку, порушення порядку відображення в обліку результатів інвентаризації? Як потрібно зробити правильно і якими бухгалтерськими проводками потрібно відобразити ситуацію, що склалась?

Питання для самоконтролю

 1. Якими первинними документами оформлюється надходження та вибуття запасів?

 2. В якому порядку здійснюється облік запасів на складі та в бухгалтерії?

 3. Які способи обліку ТЗВ ви знаєте? Розкрийте їх сутність.

 4. В чому полягають особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів?

 5. За якою оцінкою запаси відображаються у фінансовій звітності ?

Бібліографічний список до теми: [1, 19, 28, 31, 32, 34, 35, 39, 42, 43, 45, 48, 52, 53, 59 ]

Тема 10. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Мета: придбати знання з організації обліку заробітної плати, як одного з основних об'єктів господарювання.

План вивчення теми

 1. Фонд оплати праці і його складові.

 2. Документація з обліку праці та її оплати.

 3. Облік формування і використання резерву на оплату відпусток.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Основною складовою заробітної плати є фонд оплати праці. Види виплат, що включають до фонду оплати праці наведені в Інструкції із статистики заробітної плати № 5. У п.1.3 ст. 1 даної інструкції наведено складові фонду оплати праці.

Фонд оплати праці складається із:

 • Фонду основної заробітної плати

 • Фонду додаткової заробітної плати

 • Інших заохочувальних та компенсаційних виплат

У ст. 2 перелічені види виплат, що включаються до фонду оплати праці, а у ст. 3 - інші види виплат, що не належать до фонду оплати праці.

Студенту необхідно опрацювати основні положення даного документу та визначити види виплат, які включаються до фонду оплати праці, а які - ні.

При вивченні другого питання слід ознайомитись із типовими первинними документами з обліку праці і заробітної плати, які затверджені наказами Міністерства статистики України. Облік праці і заробітної плати починається з обліку особового складу у первинних документах затверджених наказами Мінстату України за № 253 від 09.10.95 р., № 277 від 27.10.95р., № 144 від 22.05.96р. За їх допомогою створюється база для формування показників праці та її оплати по кожному працюючому.

Усі документи, які є підставою для нарахування різних видів заробітної плати можна об'єднати у такі групи:

 1. Документи, що підтверджують трудові відносини сторін;

 2. Документи, що підтверджують суму витрат на оплату праці робітників, що знаходяться у трудових відносинах з підприємством;

 3. Документи, що є підставою і які підтверджують правочинність утримань із заробітної плати;

 4. Документи на виплату заробітної плати і інших виплат.