Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций_Обос.ФЭЭП.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
664.98 Кб
Скачать

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА І МАРКЕТИНГ»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з нормативної навчальної дисципліни

«ОБГРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ»

Напрям підготовки: 1801»Специфічні категорії»

Спеціальність 8.18010013 «Управління проектами»

(освітньо кваліфікаційний рівень «магістр»)

Донецьк, 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА І МАРКЕТИНГ»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з нормативної навчальної дисципліни

«ОБГРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ»

Напрям підготовки: 1801»Специфічні категорії»

Спеціальність 8.18010013 «Управління проектами»

(освітньо кваліфікаційний рівень «магістр»)

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Економіка і маркетинг»

Протокол №___

від «_» «________» 201р.

Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №__

від «_» «__________» 201 р.

Донецьк, 2011

Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни «Обгрунтування фінансово-економічної ефективності проектів», напрям підготовки: 1801 «Специфічні категорії», спеціальність 8.18010013 «Управління проектами» (освітньо кваліфікаційний рівень «магістр») / Укл.: О.В. Мізіна. - Донецьк: ДоНТУ, 2011. – 48 с.

Викладено тематичний зміст лекційних занять з нормативної навчальної дисципліни «Обгрунтування фінансово-економічної ефективності проектів».

Укладач:

О.В. Мізіна, к.е.н., доцент,

Пояснювальна записка

Інвестування - це довгострокове вкладення економічних ресурсів з метою створення та отримання вигоди в майбутньому. Завдання порівняльного аналізу, ранжування та відбору інвестиційних заходів виникають як при підготовці окремого інвестиційного проекту, так і при формуванні інвестиційної програми, що складається із сукупності проектів. Актуальність завдань порівняльного аналізу та відбору визначається тим, що на попередній стадії зазвичай розглядається досить широка безліч альтернативних варіантів проекту або самих проектів (при формуванні програми), детальний аналіз яких приводить до істотних витрат ресурсів і часу. Крім того, інвестиційна програма зазвичай включає (у залежності від пріоритетності тих чи інших напрямків розвитку) проекти різної «важливості» (першочергові, бажані і т.п.). На завершальному етапі інвестиційних досліджень, коли сформовано кілька інвестиційних проектів (варіантів проекту), кожний з яких за своїми фінансово-економічними показниками відповідає поставленим вимогам, також виникає завдання їх порівняльного аналізу, пов'язана з вибором для реалізації одного найкращого проекту (варіанту) або деякої їх сукупності.

Тому керівники і фахівці підприємств повинні володіти теоретичними знаннями, а також навичками з питань інвестіпціонного проектування та обгрунтування фінансово-економічної ефективності проектів.

Спеціаліст з питань економіки повинен знати основи методології управління проектами, форми та методи фінансування та оцінки інвестиційних проектів, проводити техніко-економічні дослідження промислових об'єктів та надавати оцінку ефективності інвестицій.

Навчальна програма нормативної дисципліни «Обгрунтування фінансово-економічної ефективності проектів» є складовою системи стандартів вищої освіти та враховує нормативні документи МОН України, ОКХ ГСВО МОН України освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки магістра за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії»; ОПП ГСВО МОН України освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії»; СВО ДонНТУнавчальний план за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії», «Засоби діагностики якості вищої освіти рівня спеціаліст (магістр)», відбиває основні методичні напрямки навчально-наукового інституту «Вища школа економіки і менеджменту» і кафедри «Економіка і маркетинг».

Навчальна програма нормативної дисципліни «Обгрунтування фінансово-економічної ефективності проектів» розроблена на основі:

- ОКХ ГСВО МОН України освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки магістра за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії»;

- ОПП ГСВО МОН України освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії»;

- СВО ДонНТУнавчальний план за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії»

Мета: формування системи знань з бізнес-планування та фінансово-економічної оцінки інвестиційних та іноваційних проектів.

Завдання: вивчення засобів, методів та набуття навичок виконання інвестиційних проектів та їх фінансово-економічного аналізу й оцінки ефективности.

Предмет: інвестиційне проектування на підприємствах.

Нормативна дисципліна «Обгрунтування фінансово-економічної ефективності проектів» має зв’язки з наступними економічними дисциплінами: економіка підприємства, проектний аналіз, організація системи управління проектами, управління проектними ризиками та іншими.

ЗМІСТ

Тема 1: Основи сучасної теорії інвестуванння

6

Тема 2: Сутність інвестиційної та іноваційної діяльності підприємства. Інвестиційні проекти та їх класифікація.

11

Тема 3: Методичний інструментарій фінансово-економічної оцінки інвестицій.

20

Тема 4: Основні методи оцінки ефективности інвестицій.

31

Тема 5: Інвестиції, що конкурують та методи їх оцінки.

47

Тема 6: Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Оцінка інвестиційного портфелю підприємства

55

Тема 7: Вплив інфляційних процесів на оцінку інвестиційних проектів.

61

Тема 8: Оцінка інвестиційних проектів з обліком факторів ризику та невизначеності.

66

Тема 9: Економічне обгрунтування іноваційних рішень.

75

Рекомендована література

83