Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект_ЭМ.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
110.84 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

КАФЕДРА «ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з навчальної дисципліни

екологічний МЕНЕДЖМЕНТ

для студентів всіх форми навчання

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Спеціальність:8.04010601 Екологія та охорона навколишньогосередовища

укладач

к.е.н. О.О. Степанова

Донецьк, 2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

КАФЕДРА «ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з навчальної дисципліни

екологічний МЕНЕДЖМЕНТ

для студентів всіх форми навчання

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Спеціальність:8.04010601 Екологія та охорона навколишньогосередовища

РОЗГЛЯНУТО:

на засіданні кафедри «Природоохоронна діяльність»

Протокол № 1 від 28 вересня 2013 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол №___ від _____ _______ 20__ р.

Донецьк, 2013 р.

УДК- ___________________ (______)

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент» розроблено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / «магістр» всіх форми навчання за спеціальністю 7(8).04010601«Екологія та охорона навколишнього середовища» у галузі знань 0401 «Природничі науки» / Укл. О.О. Степанова. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. - 30 с.

У конспекты лекцій викладено основні питання програми навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент». Конспект лекцій може бути корисним студенту при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з курсу, а також при підготовці до складання іспиту.

Укладач:

О.О. Степанова, к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск

В.К. Костенко, д.т.н., професор

ЗМІСТ

стор.

 1. Загальні положення ………………………………………………… 5

 2. Змістовий модуль 1. Базис екологічного менеджменту...………… 6

 3. Змістовий модуль 2. Модель системи екологічного

менеджменту ………………………………………………………… 15

 1. Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти екологічного менеджменту........................................................................................    23   

 2. Список рекомендованої літератури ………………………....... ….. 29

         

I. Загальні положення

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологічний аудит» призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (галузі знань «Природничі науки») усіх форм навчання. Конспект лекцій розроблений відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу та складений з урахуванням організаційно-методичних положень, які містіться у навчальній та робочій програмах курсу.

Мета дисципліни «Екологічний менеджмент» - формування теоретичних знань і практичних навичок з основ впровадження і функціонування системи екологічного менеджменту (СЕМ), з принципів, задач і методів екологічного менеджменту як інструмента сталого розвитку підприємства.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система екологічного менеджменту (СЕМ) - частина загальної системи менеджменту підприємства, яка сприяє його сталому розвитку, завдяки своїй націленості на підвищення еколого-економічної результативності та розвиток комунікацій з інституційними учасниками ринку. Теоретичні та прикладні аспекти дисципліни розглядаються у контексті розуміння екологічного менеджменту, по-перше, як міжнародно визнаного інструменту збалансування економічних інтересів господарюючого суб’єкта та екологічних потреб суспільства, по-друге, як ефективний засіб зниження та запобігання впливу промислового виробництва на довкілля.

Тематичний зміст курсу:

 • Соціально-економічні і методологічні основи екологічного менеджменту.

 • Концепція екологічного менеджменту.

 • Стандарти екологічного менеджменту.

 • Система екологічного менеджменту як частина системи загального менеджменту підприємства.

 • Попередні етапи створення системи екологічного менеджмент.

 • Організація і реалізація діяльності в області екологічного менеджменту.

 • Комунікаційні процеси в екологічному менеджменті.

 • Внутрішній аудит системи екологічного менеджменту.

 • Маркетинг в системі екологічного менеджменту.

 • Перспективи розвитку екологічного менеджменту.

Впровадження модульної системи організації учбового процесу в ДонНТУ приводить до скорочення аудиторного навантаження студентів і збільшення об'єму годин на самостійну роботу. Це збільшує актуальність надання студентам конспекту, який має зорієнтувати студентів при індивідуальної та самостійної роботи, що передбачена у у навчальній та робочій програмах курсу«Екологічний менеджмент».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.