Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр 1 сем.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
400.38 Кб
Скачать

Розрахункова робота № 1 Оцінка фінансового стану підприємства

Відомо, що в міжнародній практиці для оцінки фінансового стану підприємств широко використовують математичні моделі, за допомогою яких формують узагальнений показник фінансового стану підприємства — його інтегральну оцінку, серед яких заслуговують на увагу моделі Альтмана, Таффлера, Ліса, Чессера, Двофакторна модель оцінювання ймовірності банкрутства, модель Фулмера, модель Спрінгейта.

Розглянемо показники, використані в розрахунках, критичні значення їх у кожній з моделей та оцінимо можливості застосування їх у сучасних умовах функціонування підприємств України.

Модель Альтмана 1968 року:

Y = 1,2*К1 + 1,4*К2 + 3,З*К3 + 0,64*К4 + 1,0*К5, (1.10)

де К1 — відношення оборотного капіталу до суми активів;

К2 — відношення нерозподіленого прибутку до суми активів;

КЗ — відношення прибутку до оподаткування і сплати процентів до суми ак­тивів;

К4 — відношення ринкової вартості капіталу до заборгованості;

К5 — відношення виручки до суми активів.

При значенні показника, більшому за 2,675, — фінансовий стан підприєм­ства є стійким, в Інтервалі від 1,81 до 2,675 — фінансовий стан — нестійкий, меншому від 1,81 — високою є ймовірність банкрутства.

Удосконалена модель Альтмана 1983 року передбачає певні зміни, що пред­ставлені так:

Y = 0,717*К1 +0,847*К2+3,107*K3 + 0,42*К4 + 0,995*К5, (1.11)

де К1 — відношення оборотного капіталу до суми активів;

К2 — відношення нерозподіленого прибутку до суми активів;

КЗ — відношення прибутку до оподаткування і сплати процентів до суми ак­тивів;

К4 — відношення ринкової вартості капіталу до заборгованості;

К5 — відношення виручки до суми активів.

При значенні показника, більшому за 1,23, — фінансовий стан є стійким, а меншому за 1 ,23 — нестійким.

Моделі, розроблені Альтманом, свідчать про потребу істотних уточнень критичних значень показників упродовж певного часу.

Імовірність (рівень загрози) банкрутства підприємства в моделях Альтмана оцінюється за шкалою, наведеною в таблиці1.1

Таблиця 1.1 Оцінювання ймовірності банкротства за значенням У- рахунка Альтмана

Значення показника „У”

Імовірність банкрутства підприємства

1,80 і менше

Дуже висока

1,81 – 2,70

Висока

2,71 – 2,99

Можлива

3,00 і вище

Дуже низька

Як показує зарубіжний досвід, за допомогою формули Альтмана можна прогнозувати банкротство за 1,5 – 2 роки до появи його очевидних ознак.

Модель Таффлера:

Y = 0,53К1 + 0,13К2 + OJ8K3 + 0,16К4, (1.12)

де К1 — відношення прибутку від реалізації до короткострокових зобов'язань;

К2 — відношення оборотних активів до сукупних зобов'язань;

КЗ — відношення короткострокових зобов'язань до суми активів;

К4 — відношення виручки до суми активів.

Критичними значеннями у моделі Таффлера фінансовий стан підприємства буде стійким при значенні, більшому за 0,3, меншому від 0,2 — нестійким.

Модель Ліса:

Y =0,063К1 + 0,092К2 + 0,057КЗ + 0,001 К4, (1.13)

де Kl — відношення оборотного капіталу до суми активів;

К2 — відношення прибутку від реалізації до суми активів;

КЗ — відношення нерозподіленого прибутку до суми активів;

К4 — відношення власного капіталу до позиченого.

У моделі Ліса відповідно до показників, що входять до неї, фінансовий стан є стійким при значенні 0,037 і нестійким —меншому від 0,037.

Модель Чессера:

Y = -2,0434-5,24К1+0,0053К2-6,650К3+4,4009К4+0,0791К5+0,102К6 (1.14)

де К1 — відношення готівки і ліквідних цінних паперів до суми активів;

К2 — відношення виручки до готівки і ліквідних цінних паперів;

КЗ — відношення прибутку до оподаткування І сплати процентів до суми активів;

К4 — відношення заборгованості до суми активів;

К5 — відношення основного капіталу до чистих активів;

К6 — відношення оборотного капіталу до виручки.

При значенні показника, меншому від 0,50, — фінансовий стан стійкий, а більшому за 0,50 — нестійкий.

Двофакторна модель оцінювання ймовірності банкрутства:

Однією з найпростіших моделей прогнозування ймовірності банкротства вважається двофакторна модель. Вона базується на двох ключових показниках: показнику поточної ліквідності та показнику частки позикових коштів, від яких залежить імовірність банкротства підприємства. Ці показники множать на вагові значення коефіцієнтів, знайдені емпіричним шляхом, і результати потім додаються з деякою постійною величиною, також отриманою тим самим дослідно-статистичним способом. Якщо результат У є від’ємним, імовірність банкротства невелика. Додатне значення У показує на високу ймовірність банкротства.

В практиці виявлені та використовуються такі вагові значення коефіцієнтів:

  • для показника поточної ліквідності (покриття) (Кп) – 1,0736,

  • для показника питомої ваги позикових коштів в пасивах підприємства (Кз) +0,0579,

  • постійна величина -0,3877.

Звідси формула розрахунку У набуває такого вигляду:

У = -0,3877 – 1,0736-Кп + 0,0579* Кз (1.15)

Для отримання більш точного прогнозу американська практика рекомендує брати до уваги рівень і тенденцію зміни рентабельності реалізованої продукції, оскільки цей показник істотно впливає на фінансову стійкість підприємства. Це дає змогу одночасно порівнювати показник ризику банкротства У і рівень рентабельності продажу продукції.

Модель Спрінгейта

У = 1,03* А + 3,07* В + 0,66* С + 0,4*Д, (1.16)

Де А – відношення робочого капіталу до загальної вартості активів;

В – відношення прибутку до сплати податків і відсотків до загальної вартості активів;

С – відношення прибутку до сплати податків до короткострокових зобов’язань;

Д – відношення обсягу продажів до загальної вартості активів.

Якщо У ≤0,862, то підприємство є потенційним банкрутом.

Модель Фулмера:

Модель прогнозує схильність до банкрутства на рік уперед з точністю до 98% випадків, на два роки вперед – до 81 % випадків.

Загальний вигляд моделі:

Н = 5,528*x1 + 0,212*x2 + 0,073*x3 + 1,270*x4 – 0,120*x5 + 2,335*x6 + 0,575*x7 + 1,083*x8 + 0,894*x9 – 6,075, (1.17)

Де, x1 – відношення нерозподіленого прибутку минулих років до сукупних активів;

Х2 – відношення об’єму від реалізації до сукупних активів;

Х3 – відношення прибутку до сплати податків до сукупних активів;

Х4 – відношення грошового потоку до суми зобов’язань;

Х5 – відношення боргу до сукупних активів;

Х6 – відношення пасиву до сукупних активів;

Х7 – логарифм від матеріальних активів;

Х8 – відношення оборотного капіталу до сукупних зобов’язань;

Х9 – відношення прибутку до сплати відсотків та податків до сплаченого відсотка.

За результатами моделі можна отримати такий прогноз:

  • втрата платоспроможності неминуча при Н≤0;

  • при Н≥0 компанія функціонує нормально, з подальшою градацією.

R- модель прогнозу ризику банкротства

Ученими Іркутської державної економічної академії запропоновано чотири факторну модель прогнозу ризику банкротства (Модель R), яка має такий вигляд:

R = 8,38* К1 + К2 + 0,054*К3 + 0,63*К4, (1.18)

Де, К1 – відношення оборотного капіталу до активів;

К2 – відношення чистого прибутку до власного капіталу;

К3 – відношення виторгу від реалізації до активів;

К4 – відношення чистого прибутку до інтегральних витрат.

Імовірність банкротства підприємства відповідно до значень моделі R визначається таким чином (таблиця 1.2).

Таблиця1.2 – Загальна оцінка ймовірності банкротства підприємства

Значення R(коефіцієнта значення банкротства)

Імовірність банкротства

Менше ніж 0

Максимальна (90 - 100)

0 – 0,18

Висока (60 - 80)

0,18- 0,32

Середня (35 – 50)

0,32 -0,42

Низька (15 – 20)

Більше ніж 0,42

Мінімальна (до 10)

Широке застосування згаданих моделей у зарубіжній практиці зумовлене такими перевагами: вони мають невелику кількість значущих показників, що забезпечує високу точність результатів за низької трудомісткості їх використання; моделі забезпечують інтегральну оцінку і дають можливість порівнювати різноманітні об'єкти; інформація для розрахунку усіх показників є доступною, бо відображається в основних формах фінансової звітності; існує можливість не лише оцінки фінансового стану, а й прогнозування банкрутства, оцінки зони ризику, в якій перебуває підприємство.

Однак ці моделі показують правдиві результати лише в тих конкретних умовах, для яких вони розроблені. Використання таких моделей в Україні було б можливим за повної відповідності бухгалтерського обліку, фінансової звітності і показників міжнародній практиці та стабільній діяльності вітчизняних підприємств. У зв'язку з наявними відмінностями показники вітчизняних підприємств, введені в модель, повинні мати інші критеріальні значення. Адже величина цих коефіцієнтів істотно впливає на результати розрахунків і правильність висновків про фінансовий стан підприємства.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]