Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
63
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Форма № інв.-15

(підприємство, організація)

АКТ № __

Інвентаризації наявних грошових коштів, що знаходились у касі підприємства станом на ”__” __________ 200__ р.

На підставі наказу від ”__” 200__ р. № __ проведена інвентаризація грошових коштів станом на “__” _____________ 200__ року.

Під час проведення інвентаризації виявлено:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Разом грн.

(прописом)

За обліковими даними – грн.

Результати інвентаризації: лишок – грн.

нестача – грн.

Останні номери касових ордерів: прибуткового № ___

видаткового № ____

Голова комісії:

(посада) (підпис)

Члени комісії:

(посада) (підпис)

(посада) (підпис)

РОЗПИСКА

Матеріально-відповідальна особа

(підпис, дата)

Пояснення причин лишків або нестач.

Рішення керівника підприємства.

“ ” _____________ 200 ___ р.

(підпис)

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної та контрольної робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво").

Укладачі: Василевська Надія Євгеніївна,

Сіробаба Лариса Анатоліївна,

Левченко Надія Анатоліївна

Редактор: Ю.І. Карпенко

Коректор: З.І. Зайцева

План 2006, поз. 305

Підп. до друку 14.09.06 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк.2,8 Тираж 250 прим. Замовл. №

61002, Харків, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.