Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
82
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

САМОСТІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання

за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво")

Харків ХНАМГ 2006

Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної та контрольної робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво"). Укл. : Н.Є.Василевська, Л.А. Сіробаба, Н.А. Левченко. – Харків: ХНАМГ , 2006. − 64 с.

Укладачі : Н.Є.Василевська,

Л.А. Сіробаба,

Н.А. Левченко

Рецензент : Н.І. Гордієнко

Рекомендовано кафедрою обліку та аудиту,

протокол № 6 від 13 грудня 2005 р.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Перетворення економічних відносин в Україні, розвиток різноманіття форм власності та організації виробництва вимагають від системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності повної адекватності тим змінам, що відбуваються в економічному житті нашої держави: без цього стає неможливим ухвалення будь-яких об'єктивних економічних рішень в напрямку ефективного практичного управління сучасними підприємствами.

Мета вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” ─ формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах, у студентів, які навчаються за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво".

Завдання дисципліни. Для реалізації зазначеної мети необхідно вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів, а також набуття навичок складання бухгалтерських проведень та балансу підприємства.

Предметом дисципліни “Бухгалтерський облік” є загальна теорія бухгалтерського обліку.

Найважливіші питання, що охоплює ця дисципліна:

 • бухгалтерський облік, його сутність і основи організації;

 • предмет і метод бухгалтерського обліку;

 • бухгалтерський баланс;

 • рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис;

 • первинне спостереження, документація та інвентаризація;

 • План рахунків бухгалтерського обліку;

 • форми бухгалтерського обліку;

 • облік господарських процесів;

 • основи бухгалтерської звітності.

Вище перелічені теоретичні питання бухгалтерського обліку обов’язково потребують свого подальшого практичного застосування. Саме тому далі нами

запропонований комплекс завдань, вирішуючи які, ви зможете підвищити рівень практичних знань, отриманих під час вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік”, попрацювати самостійно та виконати контрольну роботу.

І. Практичні завдання методичні вказівки з виконання практичних завдань

Мета практичних завдань – формування у студентів сучасної системи знань про бухгалтерський облік, невід’ємною складовою якої є набуття студентами практичних навичок щодо ведення бухгалтерського обліку на рівні окремого суб’єкта господарювання ─ підприємства.

У результаті вирішення практичних завдань студент повинен уміти:

 • групувати господарські засоби за складом і джерелами утворення;

 • складати бухгалтерський баланс;

 • дотримуватись правил щодо складання бухгалтерських документів;

 • розуміти класифікацію рахунків бухгалтерського обліку;

 • використовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій;

 • складати бухгалтерські проводки.

Для успішного виконання завдань ми рекомендуємо Вам звертатись до матеріалів діючої в Україні нормативно-правової бази (Законам, Положенням, Інструкціям і та ін.); до відповідних підручників, навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, спеціальної літератури тощо.

Сподіваємося, що послідовне вирішення запропонованого комплексу завдань, допоможе набути початковий інструментарій стосовно ведення бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах.