Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
63
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Додаткова (спеціальна)

  1. Білуха М.Т.Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. – К., 2000. – 692 с.

  2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для вузів. –Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

  3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посіб. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

  4. Завгородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 377 с.

  5. Космина Р.М. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 174 с.

  6. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.:Финансы и статистика, 2001. – 368 с.

  7. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 614 с.

  8. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

  9. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К. Знання, 2003. – 269 с.

Додаток А

Типова форма № КО-2

____________________________________________________ Затверджена

підприємство, організація наказом Мінстату України

від 15.02.96 р. № 51

Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ

Код за УКУД

Видатковий касовий ордер № ______

Номер документа

Дата складання

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Сума

Код цільового призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

Видано _____________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Підстава: ___________________________________________________________________________________________________________ грн.

(прописом)

Додаток: ___________________________________________________________________________________________ ______________________________________

Керівник Головний бухгалтер

Одержав: _____________________________________________________________________________________

(прописом)

“___” ______________ 20 __ р. Підпис

За _____________________________________________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

Видав касир __________________________

Додаток Б

Додаток 9

до Інструкції про касові операції

в банках України

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № _____

________________________________________

(дата здійснення операції)

Найменування банку _________________________________

Платник ______________________________________________

Назва валюти

№ рахунку

Сума

Еквівалент у гривнях

Дебет

Кредит

Загальна сума (цифрами)

Загальна сума ____________________________________________________

(словами)

Призначення платежу______________________________________________

Пред’явлений документ_____________________________________________________№ _______ (посвідчення, перепустка)

Підпис платника Підписи банку

_____________________ _____________________________

Додаток В

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.