Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ БО (заочна) 2006.rtf
Скачиваний:
78
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
894.86 Кб
Скачать

Перелік питань для самостійної роботи студентів

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”: основні положення.

 2. Загальна характеристика Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 3. Приципи організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

 4. Ресурси підприємства: визначення їх ролі щодо діяльності підприємства і класифікація.

 5. Джерела утворення ресурсів: їх значення і класифікація.

 6. Метод бухгалтерського обліку та характеристика його елементів.

 7. Бухгалтерський баланс: загальна характеристика, структура і види.

 8. Зміст статей балансу за П(С)БО 2 “Баланс”.

 9. Ознайомлення із складанням статистичної форми 1 “Баланс”.

 10. Типи змін у бухгалтерському балансі, що відбуваються під впливом господарських операцій (їх зміст та приклади).

 11. Структура бухгалтерських рахунків: дебет, кредит, сальдо, обороти.

 12. Активні та пасивні рахунки бухгалтерського обліку.

 13. Балансові та позабалансові бухгалтерські рахунки.

 14. Класифікація рахунків за економічним змістом.

 15. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

 16. Метод подвійного запису: його сутність та використання.

 17. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

 18. Розкриття економічного змісту бухгалтерських проведень.

 19. Первинне спостереження та документообіг в бухгалтерському обліку.

 20. Основні вимоги до складання первинних облікових документів.

 21. Класифікація облікових документів.

 22. Типізація, стандартизація та уніфікація облікових документів.

 23. Види інвентаризації та порядок її організації на підприємстві.

 24. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: загальна характеристика.

 25. Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку: загальна характеристика.

 26. Контрольне значення оборотних відомостей. Сальдові і “шахові” оборотні відомості.

 27. Загальна характеристика форм бухгалтерського обліку.

 28. Журнал-Головна форма обліку та її відмінності від Журнально-ордерної форми.

 29. Меморіально-ордерна форма обліку.

 30. Комп'ютеризація облікового процесу. Автоматизація робочих місць бухгалтерів (АРМБ).

 31. Помилки в облікових записах: способи їх виявлення та виправлення.

 32. Облік процесу придбання виробничих запасів. Поняття “перша подія” щодо визначення податку на додану вартість (ПДВ).

 33. Облік процесу виробництва, залежно від особливостей організації виробничої технології.

 34. Класифікація витрат за елементами витрат і калькуляційними статтями.

 35. Облік процесу реалізації готової продукції.

 36. Визначення фінансового результату.

 37. Звітність як спосіб узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

 38. Основні вимоги до складання та подання фінансової звітності.

 39. Порядок і терміни складання, надання і затвердження фінансової (бухгалтерської) звітності.

Ііі. Контрольна робота

Методичні вказівки з виконання

Контрольної роботи

Метою даної контрольної роботи є перевірка загального обсягу знань студентів з дисципліни “Бухгалтерський облік”.

Контрольна робота складається з двох частин:

перша частина є комплексним контрольним завданням, яке потребує від студентів послідовного вирішення низки логічно пов'язаних між собою завдань, що охоплюють дуже важливі питання, – складання балансу та опрацювання бухгалтерських записів;

друга частина являє собою відповідь на теоретичне питання й спрямована на перевірку теоретичних знань, яких було набуто студентом під час вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік”.

Виконання контрольної роботи передбачає застосування студентами 10-ти її варіантів: номер варіанта контрольної роботи є цифрою, що складається з суми двох останніх цифр залікової книжки студента (див. за шкалою).

Останні дві цифри – № залікової книжки

Номер варіанта

01, 10, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83

1

02, 11, 20, 39, 48, 57,66, 75, 84

2

03, 12, 21, 30, 49, 58, 67, 76, 85, 94

3

04, 13, 22, 31, 40, 59, 68, 77, 86, 95

4

05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96

5

06, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 79, 88, 97

6

07, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 89, 98

7

08, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 99

8

09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81

9

00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82

0

Наприклад, якщо номер залікової книжки – № 20453, то він визначається, відповідно, як “5+3” (через те, що закінчується на “53”), тобто, для виконання слід обрати 8-й варіант контрольної роботи.