Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит і ревізія - конспект 2002.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
430.59 Кб
Скачать

2.4. Узагальнення результатів комплексної ревізії і прийняття рішень за її результатами

Якість контрольно-ревізійної роботи оцінюється по її результативності, дієвості заходів, прийнятих до викорінювання порушень державної дисципліни, недостач, розкрадання й інших втрат. Це багато в чому залежить від змісту і оформлення акту ревізії, в якому узагальнюються її результати.

Послідовність відображення матеріалів комплексною ревізією в складеному за її результатами акті така:

- вступна частина;

- дотримання фінансової дисципліни і збереження грошових коштів при здійсненні грошових операцій по касі, поточному й інших рахунках у банках;

- раціональність використання і збереження товарно-матеріальних цінностей;

- ефективність використання і збереження основних фондів;

- використання трудових ресурсів і фонду оплати праці;

- стан розрахункових і кредитних відносин, дотримання розрахунково-платіжної дисципліни;

- витрати на виробництво і реалізацію продукції;

- витрати на виробництво і собівартість продукції; фінансові результати і розподіл прибутку;

- цільове фінансування; виконання планів капітальних вкладень і впровадження нової техніки; діяльність непромислових господарств, що перебувають на балансі підприємства (житлово-комунального господарства, підсобного сільського господарства й ін.);

- стан бухгалтерського обліку, звітності і внутрігосподарського контролю.

У вступній частині акту ревізії вказуються:

- найменування і підлеглість підприємства, що ревізується;

- склад ревізійної групи, коли і на основі якого документа проведена ревізія;

- період, що охоплюється ревізією, прізвище й ініціали керівника і головного бухгалтера підприємства, що ревізується, час їх роботи;

- ділянки діяльності і види операцій, піддані в процесі ревізії суцільній і не суцільній перевірці;

виконання рішень за результатами попередньої ревізії.

У відповідних розділах акту ревізії потрібно охарактеризувати виконання планових завдань, обгрунтованість планування найважливіших виробничих і фінансових показників, внутрігосподарські резерви. При висвітленні цих питань необхідно визначити величину заподіяного матеріального збитку й інші наслідки виявлених порушень, указавши час їх здійснення, прізвища і посади осіб, з вини яких вони були допущені, з посиланням на порушені ними нормативно-правові документи.

Більш скорочена структура акту передбачена для ревізії, що проводиться на вимогу слідчих органів. Цей документ, що використовується як форма збору доказів по карній справі, потрібно оформити таким чином, щоб він містив чіткі прямі відповіді на запитання, поставлене перед ревізією органами слідства, приховане порушення доцільно згрупувати по наступних видах: факти незабезпечення збереження матеріальних і грошових коштів; втрати і непродуктивні витрати внаслідок безгосподарності; недоліки в постановці обліку і звітності (приписки й інші спотворення облікових і звітних даних); інші; порушення законів і підзаконних актів, що регламентують господарську і фінансову діяльність.

Неодмінною умовою правдивості і об'єктивності акту ревізії є участь матеріально-відповідальних осіб, діяльність яких перевіряється, у проведення інвентаризації ввірених ним товарно-матеріальних цінностей. Не менш важливо, щоб зацікавлені особи були присутніми і при інших контрольних діях, направлених на перевірку збереження коштів і законність їх витрачання: при контрольних обмірах виконаних робіт, контрольних запусках сировини і матеріалів у виробництво, взятті проб і зразків на лабораторні дослідження і т.п. Ці контрольні дії засновуються, як правило, на візуальних спостереженнях або експертних оцінках, не маючи інших документальних підтверджень.

Першорядне значення має оперативна фіксація результатів ревізій, коли виявлені порушення або зловживання можуть бути приховані або необхідно вжити термінових заходів до усунення порушень і притягнення до відповідальності винних осіб. У таких випадках, не чекаючи закінчення ревізії, потрібно скласти окремий проміжний акт і зажадати необхідні пояснення від винних осіб, а також копії або виписки з документів, що відносяться до прихованих порушень. Особливо важливо оперативно інформувати слідчі органи про факти розкрадання й інші зловживання.

Викладені в проміжних актах факти відбиваються у загальному (основному) акті ревізії. До нього додаються також складені членами ревізійної групи окремі проміжні акти за результатами ревізії каси, інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, контрольних обмірів виконаних будівельно-монтажних і ремонтних робіт і інших ділянок діяльності підприємства, що ревізується. Такі акти підписуються членами ревізійної групи, які відповідають за дільницю роботи, що перевіряється або за збереження цінностей посадовими чи матеріально відповідальними особами. Першочергова вимога до узагальнення результатів ревізії сувора об'єктивність і точність в описі розкритих нестач і порушень. Основою для записів в акті ревізії можуть служити тільки дані і факти, ретельно перевірені і підтверджені первинними документами і записами в регістрах бухгалтерського обліку, зустрічними перевірками фактичного здійснення операцій; результатами інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей; матеріалами проведення контрольних обмірів виконаних робіт, використання сировини і матеріалів у виробництві, лабораторних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції; результатами виробленої експертами перевірки якості продукції, дотримання технічних умов і технологічних режимів виробництва, відповідності продукції стандартам і технічним умовам, артикулам і цінам-прейскурантам; письмовими висновками за результатами інших, спеціальних експертиз.

Акт ревізії не повинен містити юридичної кваліфікації дій посадових або матеріально відповідальних осіб. У ньому потрібно викладати конкретні факти порушень державної і фінансової дисципліни, недостач і інших втрат, не кваліфікуючи ступінь вини тих або інших осіб у розкраданні і зловживаннях.

Важливим моментом в оформленні ревізійних матеріалів є чіткість і лаконічність викладу в акті результатів ревізії. У акті ревізії приводяться лише підсумкові дані на кожний вид порушень (їх кількість за ревізований період, повторюваність) з посиланням на відповідний додаток, підписаний ревізуючим і головним бухгалтером підприємства, що ревізується.

Акт ревізії підписують керівник ревізійної групи, керівник і головний бухгалтер підприємства, що ревізується. Останні повинні підписати акт і при наявності заперечень або зауважень по ньому, прикласти до нього свої письмові пояснення. До акту додаються і пояснення інших посадових осіб, винних у розкритих ревізією порушеннях. Один примірник акту ревізії вручається керівникові підприємства.

У середньому до 20 % робочого часу ревізори тратять на оформлення і реалізацію матеріалів ревізії. У зв'язку з цим важливе значення набуває уніфікація та стандартизація однотипної ревізійної документації (проміжні акти за результатами ревізії каси, контрольні обміри, звірки розрахунків, відомості однорідних порушень і т.д. ).

Коли ревізією встановлені грубі порушення державної дисципліни або розкрадання власності, ревізійні матеріали передаються органам слідства і одночасно керівництву підприємств або вищестоящої організації, де вирішується питання про зняття з роботи винних посадових і матеріально відповідальних осіб.

Матеріали, що передаються, повинні містити: супровідний лист, в якому вказуються суть зловживання або порушення законодавчих актів, винні особи, величина заподіяного збитку; підписаний акт, оригінали документів і проміжні акти, підтверджуючі розкриті ревізією порушення; висновки спеціальних експертиз; пояснення посадових матеріально відповідальних осіб, що дозволяють з'ясувати обставини здійснення зловживань; висновки ревізуючих по цих поясненнях. Іноді письмові пояснення посадових матеріально відповідальних осіб не містять прямих, точних і досить повних відповідей по суті виявлених порушень. Тому доцільно ширше впроваджувати практику, що виправдала себе, коли ревізори, не чекаючи закінчення ревізії, передають у письмовій формі запитання особам, від яких необхідно отримати пояснення. У разі їх відмови від дачі письмових пояснень, про це складають окремий документ.

Висновки

1. Контрольно-ревізійна робота - це сукупність трудових процесів, пов'язаних з виконанням контрольно-ревізійних процедур, а також з створенням необхідних умов для їх проведення.

2. Ревізії є основною формою подальшого фінансово-господарського контролю.

3. Планування контрольно-ревізійної роботи здійснюється відповідно до нормативних документів про відомчий контроль за фінансово-господарською діяльністю об'єднань, підприємств, організацій і установ.

4. Комплексна ревізія - найбільш дійова форма фінансово-господарського контролю, заснована на системному вивченні економіки виробничого підприємства (об'єднання); збереження і раціональності використання виробничих ресурсів, взаємозв'язків між фінансово-економічними показниками, технікою, технологією і організацією виробництва; дотриманні планової, звітної і фінансової дисципліни.

5. Якість контрольно-ревізійної роботи оцінюється по її результативності, багато в чому залежить від змісту і оформлення акту ревізії, в якому узагальнюються її результати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.