Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит і ревізія - конспект 2002.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
430.59 Кб
Скачать

Позитивний висновок (існує безумовно позитивна згода)

«... Внаслідок проведення аудиту встановлено:

Надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів і пасивів суб'єкта, що перевіряється. Система бухгалтерського обліку, що використовувалася на підприємстві, відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Фінансова звітність підготовлена на основі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно і повно представляє фінансову інформацію про Підприємство за станом на 01 січня 20_ року згідно з нормативними вимогами до бухгалтерського обліку і звітності в Україні».

Позитивний висновок (існує не фундаментальна невпевненість)

«... У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються, наприклад, неучасті аудитора в інвентаризації активів, неможливості підтвердити початкові залишки в балансі внаслідок того, що аудит проводився іншою аудиторською фірмою, а також внаслідок обмеженості інформації, ми не можемо дати висновок по вказаних моментах, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність і на стан справ загалом.

Ми підтверджуємо те, що за винятком обмежень, вказаних вище, фінансова звітність у всіх істотних аспектах, достовірно і повно представляє фінансову інформацію про Підприємство за станом на 01 січня 20_ року згідно з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні».

Умовно-позитивний висновок (існує не фундаментальна незгода)

«... Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що операції (дається перелік операцій, або пишеться:

«які викладені в додатку № 1 до аудиторського висновку»), проведені з порушенням встановленого порядку.

Однак вказані невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не спотворюють загальний фінансовий стан підприємства.

Ми підтверджуємо, що за винятком невідповідностей, викладених у додатку № 1, фінансовий звіт, у всіх істотних аспектах, достовірно і повно представляє фінансову інформацію про Банк за станом на 01 січня 20 _ року згідно з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні».

Негативний аудиторський висновок

«Унаслідок проведення аудиту встановлено, що за звітний період підприємством були допущені істотні порушення і спотворення (дається перелік порушень, або пишеться: «які викладені в додатку № 1 до цього висновку». Допущені порушення істотно впливають на фінансову звітність підприємства і спотворюють реальний стан справ. Фінансова звітність має істотні спотворення і недостовірно представляє фінансову інформацію про підприємство за станом на 01 січня 20_ року, не виконані наступні вимоги по організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні (в короткій формі дається перелік питань, щодо яких не виконані вимоги з організації обліку, або пишеться: «з питань, що приводяться в додатку № 1»).

Таким чином, дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності не дають достовірного уявлення про дійсний стан справ на підприємстві, який склався на 01 січня 20ХХ року».

Аудиторський висновок, в якому дається відмова від надання висновку аудитора

«... У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, що стосуються (указати факти) з причини (указати причини неможливості)… ми не можемо дати висновок щодо вказаних моментів.

Вищеперелічені моменти істотно впливають на дійсний стан справ загалом і у зв'язку з відсутністю достатніх аудиторських свідоцтв, ми не можемо дати об'єктивний аудиторський висновок по фінансовій звітності, підготовленій за станом на 01 січня 20_ року».

Список літератури

  1. Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов. -Харьков: ООО Конус, 2001.- 320с.

  2. Аудит: Практ. пособие /Под редакцией А.Н. Кузьминского.- Киев: Учетинформ, 1996.- 282с.

  3. Э.А.Аренс, Дж. К. Лоббек. Аудит.- М.: Финансы и статистика, 1995.-549с.

  4. Бардаш С.В., Дерій В.А., ПетренкоН.І. Контроль і ревізія.- Житомир: ПП РУТА, 2000.- 381с.

  5. Н.Т. Белуха Аудит: Учебник.- Киев: Знання, 2000.-768с.

  6. Белый И.Н. Аудит и ревизия: Справочное пос. Минск: ООО Мисанта, 1994.-219с.

  7. Подольский В.И. Аудит: Учебник. - М.: Изд. объединение ЮНИТИ, 1997.-425с.

  8. Поникаров В.Д. Судебно-учетная экспертиза: Учеб. пособие.- Харьков: РИО ХГЭУ,1998.- 112с.

  9. Рой Додж Краткое руководство по стандартам и нормама аудита. - М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ,1992.- 240с.

Навчальне видання

Аудит і ревізія

Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей

Автор Наталія Іванівна Гордієнко

Редактор С.Д.Сусло

План 2002, поз.32

Підп. до друку 2.07.2002 Формат 60х84 1/16

Папір офісний. Друк на ризографі

Умовн.-друк. арк.6,0 Обл.– вид. арк.5,8

Тираж 200 прим. Зам. № Ціна договірна

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ