Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит і ревізія - конспект 2002.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
430.59 Кб
Скачать
  1. Зміст і організація контрольно-ревізійної роботи

2.1. Класифікація ревізій

Функціонування системи фінансово-господарського контролю, в якій здійснюється контрольно-ревізійна робота, залежить від раціональної організації. Організація передбачає впорядкованість взаємодії окремих елементів контрольно-ревізійної роботи, що знаходяться в функціональній залежності. Необхідність в організації контрольно-ревізійної роботи з'являється у зв'язку з тим, що виникає потреба в доцільній спрямованості виконання контрольних процедур і взаємному погодженні однорідних за технічним характером процесів, здійснюваним колективом працівників. Їхні дії координує фахівець-ревізор, на якого покладається і узагальнення результатів контрольно-ревізійної роботи.

Контрольно-ревізійна робота - це сукупність трудових процесів, пов'язаних з виконанням контрольно-ревізійних процедур, а також з створенням необхідних умов для їх проведення.

За організаційним принципом контрольно-ревізійна робота може будуватися за двома формами: централізованої і децентралізованої.

Централізована форма передбачає зосередження контрольно-ревізійних працівників в ланці функціонального управління. Перевагою централізованої форми організації є її об'єктивний характер і краще використання фахівців, обчислювальної та організаційної техніки.

Недолік цієї форми організації контрольно-ревізійної роботи полягає у віддаленості контрольного органу від підприємств, що знижує оперативність контролю.

Децентралізована форма організації, контрольно-ревізійної роботи характеризується зосередженням контрольно-ревізійного апарату у вищестоящій організації по підвідомчих об'єднань і підприємств. При цій формі, керівник вищестоящої організації має можливість більше впливати на дотримання нормативно-правових актів підвідомчими підприємствами, забезпечення збереження власності, раціональне витрачання ресурсів.

За характером виконання контрольних функцій розрізнюють бригадну, індивідуальну і змішану форми організації контрольно-ревізійної роботи.

При бригадній формі контрольно-ревізійні дії виконує група фахівців різних професій, організаційно представлених у вигляді; тимчасової бригади контролерів, сформованої для проведення конкретної контрольно-ревізійної роботи (ревізії, тематичної перевірки і т.п.). Бригадна форма організації контрольно-ревізійної роботи дозволяє всебічно перевірити діяльність підприємства шляхом виконання різних контрольно-ревізійних процедур за допомогою обчислювальної техніки, що підвищує оперативність і якість контролю, скорочує терміни його проведення, сприяє швидкому усуненню недоліків у господарській діяльності.

При індивідуальній формі організації контрольно-ревізійні роботи вона виконуються одним виконавцем-ревізором. У зв'язку з обмеженими можливостями такого контролю ця форма організації застосовується при проведенні „тематичної перевірки, службового розслідування, ревізії господарської діяльності організацій і невеликих установ (кооперативів, орендних і малих підприємств).

Змішана форма організації контрольно-ревізійної роботи застосовується за участю працівників відомчого, державного, суспільного контролю, банківських і фінансових органів. Вона є різновидом бригадної форми організації, але відрізняється більшою об'єктивністю, у зв'язку з чим змішана форма організації контрольно-ревізійної роботи має широке застосування при комплексних ревізіях і наскрізних тематичних перевірках великих виробничих об'єднань.

Поєднання різних організаційних форм контрольно-ревізійної роботи є необхідною умовою підвищення дієвості і ефективності контролю.

Основним завданням контрольно-ревізійної роботи є контроль за виконанням державного замовлення на виробництво продукції, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням усіх видів власності, правильністю постановки бухгалтерського обліку, станом контрольно-ревізійної роботи, а також за перетином фактів приписок, недостач і розкрадання, марнотратства і безгосподарності.

Ревізії є формою подальшого фінансово-господарського контролю. Характеризуються вона і відрізняються від інших форм контролю тим, що при перевірці об'єктів використовуються різні джерела інформації, методичні прийоми і контрольно-ревізійні процедури, а висновки базуються на документально достовірних доказах. Виявлені недоліки і порушення законодавства і нормативно-правових актів, які регулюють господарську діяльність, мають адресність в частині матеріальної і юридичної відповідальності. Крім того, для ревізій характерна конкретність у визначенні розміру збитку, втрат, недостач цінностей і обгрунтованість системою доказів, (первинні документи, відомості інвентаризацій, пояснювальні записки матеріально-відповідальних осіб і ін.).

Ревізії виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств класифікують по певних ознаках.

У залежності від відомчої підлеглості ревізії поділяються на відомчі проводяться працівниками одного відомства на підвідомчих підприємствах своєї системи; внутрігосподарські - працівниками виробничого підприємства, об'єднання при ревізії діяльності внутрішніх підрозділів (виробничих одиниць, цехів, дільниць і ін.), зовнішні - здійснюються органами державного і суспільного контролю; змішані - організуються відомчим державним, і суспільним контролем.

По організаційних ознаках ревізії можуть бути: планові, тобто проводяться по заздалегідь розробленому і затвердженому плану; позапланові - організуються в терміни, непередбачені затвердженим планом ( при стихійному лихі, незадоволеній роботі підприємств, у випадках - розкрадання цінностей і ін.); перманентні (від лати. permanent - постійний, безперервний ) - ведуться безперервно контрольним апаратом виробничого об'єднання, підприємства на структурних підрозділах (виробничих одиницях, цехах і ін.);

У залежності від структури об'єктів, що ревізуються, ревізії розрізнюють: галузеві - перевіряється діяльність підприємств всієї галузі (ревізія операцій по використанню паливно-енергетичних ресурсів, збереження власності і ін.); наскрізні - ревізується діяльність всіх підприємств однієї ланки управління: територіального об'єднання, компанії, асоціації, будівельного концерну і ін.; наскрізні - перевіряється діяльність однієї господарської ланки підприємства.

За змістом і призначенню ревізії поділяються на тематичні, вибіркові, комплексні.

При тематичних ревізіях перевіряються окремі сторони діяльності підприємства, об'єднання, галузі (виконання плану будівництва житла, випуску товарів народного споживання і т.п.). Ці ревізії проводяться у всіх ланцюгах народного господарства в міністерствах, підприємствах різними відомствами в плановому, неплановому і перманентному порядку. Призначення їх полягає в оперативному реагуванні на конфліктні ситуації в системі господарської діяльності з метою регулювання поведінки системи відповідно до заданих параметрів її функціонування (невиконання плану виробництва і постачання продукції, накопичення наднормативних і залежаних товарів, що не користуються попитом у покупців, і ін.). Відрізняються вони від тематичних перевірок і обстежень тим, що висновки та документально обгрунтовані результати оформляються актом з участю представників ревізуючого органу і підприємства, що ревізується, тоді як тематичні перевірки і обстеження можуть мати оглядовий характер, а висновки і результати контрольних дій не підтверджуються первинними документами господарських операцій, що перевіряються.

Результати тематичних перевірок і обстежень оформляються в основному довідкою, службовою запискою на ім'я посадової особи, яка видала завдання на контрольну перевірку. Хоч з цими документами знайомлять керівника підприємства, що перевіряється, але участь у їх складанні він не приймає, а головному бухгалтеру часто зовсім не повідомляють про зміст проведеної перевірки, якщо вона не входить в його компетенцію.

Вибіркові ревізії проводяться аналогічно тематичним з тією лише різницею, що в них конкретизуються періоди та об'єкти контролю, вибрані для перевірки окремих видів ресурсів, господарських процесів або операцій. Наприклад, ревізії операцій по заготівлях і реалізації швидкопсувних овочів (помідорів, огірків) в період їх масового збору; операцій по виробництву дитячого одягу, введення в експлуатацію шкіл, дитячих установ і т.п. Призначення вибіркових ревізій таке ж, як і тематичних, але вони можуть дати початкову інформацію для проведення повної комплексної ревізії за неохоплені нею періоди.

При комплексних ревізіях перевіряється одночасно виробнича і фінансово-господарська діяльність підприємства і його структурних підрозділів бригадою фахівців різних професій. Призначення їх є найбільш повна і правильна оцінка діяльності підприємства за період, що ревізується, виявлення резервів і напрямів здійснення його роботи на подальший період.

Таким чином, усі види ревізій знаходяться в системному взаємозв'язку, спрямовані на удосконалення діяльності різних ланок народного господарства, раціональне використання ресурсів, дотримання нормативно-правових актів.