Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практикум з хімії.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
6.21 Mб
Скачать

Робоча програма

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми вищої школи за професійними напрямами “Будівництво”, “Водні ресурси”, “Інженерна механіка” від 2002 р.

ВСТУП

Предмет хімії та її зв’язок з іншими науками. Основні проблеми сучасної хімії. Значення хімії у формуванні світогляду, у вивченні природи і розвитку техніки. Хімія і охорона навколишнього середовища.

 1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ І ПОНЯТТЯ ХІМІЇ

Основні положення атомно-молекулярної теорії. Агрегатні стани речовин. Основні закони хімії. Стехіометричні розрахунки. Закони газового стану. Класифікація та номенклатура хімічних сполук. Основні класи неорганічних сполук.

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ

РЕАКЦІЙ

2.1.Енергетика хімічних процесів

Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія та ентальпія. Теплові ефекти хімічних реакцій. Теплоти утворення та згоряння хімічних сполук. Закони термохімії. Термохімічні розрахунки.

  1. . Напрямленість перебігу хімічних реакцій

Ентропія та ії зміна при хімічних процесах і фазових перетвореннях. Енергія Гіббса і енергія Гельмгольца. Критерій можливості і напрямленості хімічних процесів. Термодинамічні умови хімічної рівноваги.

2.3. Хімічна кінетика

Швидкість хімічних реакцій та фактори, що на неї впливають. Закон діючих мас. Залежність швидкості реакції від температури. Енергія активації хімічної реакції.

2.4. Хімічна рівновага

Оборотні і необоротні реакції. Кінетичні уявлення про хімічну рівновагу. Константа рівноваги. Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє.

 1. РОЗЧИНИ. ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ

3.1. Розчини неелектролітів

Характеристика розчинів та способи вираження їхнього складу. Колігативні властивості розчинів.

3.2. Розчини електролітів

Електролітична дисоціація. Ступінь і константа дисоціації. Реакції в розчинах електролітів. Електролітична дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник. Поняття про індикатори. Гідроліз солей.

3.3. Гетерогенні дисперсні системи

Класифікація дисперсних систем. Стан речовини на межі поділу фаз. Адсорбція. Емульсії, суспензії, колоїдні розчини. Кінетична та агрегативна стійкість дисперсних систем. Коагуляція. Гелі.

 1. БУДОВА АТОМІВ І ВИДИ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

4.1. Будова атома і систематика хімічних елементів

Квантово-механічна модель атома. Будова багатоелектронних атомів. Періодичний закон та періодична система елементів Д.І.Менделєєва.

4.2. Хімічний зв’язок і будова молекул

Основні види та характеристики хімічного зв’язку. Ковалентний та іонний зв’язки. Будова молекул. Міжмолекулярний зв’язок.

 1. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ

5.1. Окисно-відновні реакції

Окисно-відновні реакції, їхня класифікація. Найважливіші окисники та відновники. Методи складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

5.2. Електрохімічні процеси

Поняття про електродні потенціали. Стандартний водневий електрод і воднева шкала потенціалів.

Гальванічні елементи. Електрорушійна сила гальванічного елемента. Електроліз. Послідовність електродних процесів. Закони Фарадея.

5.3. Корозія металів

Основні види корозії. Хімічна корозія. Електрохімічна корозія. Методи захисту металів від корозії.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІВ І НЕМЕТАЛІВ

6.1. Загальна характеристика неметалів

Залежність властивостей неметалів від їхнього положення в періодичній системі елементів Д.І.Менделєєва. Неметали як прості речовини. Хімічні властивості неметалів. Неорганічні сполуки вуглецю.

6.2. Загальна характеристика металів

Залежність властивостей металів від їхнього положення в періодичній системі елементів Д.І.Менделєєва. Метали як прості речовини. Хімічні властивості металів. Сплави. Поширення в природі й одержання металів.

7. СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ХІМІЇ

7.1. Хімічні елементи і матеріали, які використовують у будівництві.

7.1.1. Метали підгрупи берилію та їхні сполуки.

Магній та його сполуки. Кальцій та його сполуки. Твердість природних вод. Вапняні та гіпсові в’яжучі.

7.1.2. Кремній та його сполуки

Оксиди кремнію. Кремнієві кислоти. Солі кремнієвих кислот: силікати, алюмосилікати. Портландцемент. Взаємодія мінералів цементного клінкеру з водою. Корозія бетону. Методи захисту бетону від корозії.

7.2. Елементи органічної хімії

Будова, класифікація та властивості органічних сполук. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова. Вуглеводні: насичені та ненасичені, ароматичні та аліциклічні. Сполуки з різними функціональними групами. Кремнійорганічні сполуки.

7.3. Органічні полімерні матеріали

Загальна характеристика. Класифікація. Методи одержання полімерів. Будова і властивості полімерів. Використання полімерних матеріалів у будівництві.

7.4. Хімія та екологія

Технічний прогрес і екологічні проблеми. Роль хімії у вирішенні екологічних проблем. Продукти горіння палива і захист повітряного басейну від забруднень. Охорона водного басейну. Характеристика стічних вод. Методи очищення вод.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 1. Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії.- Львів: Світ,- 2000.- 424 с.

 2. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія.- К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”,- 1998.- 480 с.

 3. Сухорукова Л.С., Григор’єва В.І., Коновалов О.М., Курова Т.І., Мальцева Н.І. та інш. Основи загальної хімії.- Харків, - 2002.- 153 с.

 4. Коровин Н.В. Общая химия.- М.: Высш. шк.,- 1998.- 539 с.

 5. Степаненко О.М., Рейтер Л.Т., Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія: В 2ч.- К.: Педагогічна преса,- 2000. –Ч.1.- 520 с.

 6. Глинка Н.Л. Общая химия.- Л.: Химия,- 1988.- 702 с.

 7. Курс химии. Ч.2, Специальная для стр. институтов и факультетов./ под ред. Киреева В.А.- М.: Высш. шк.,- 1975.- 236 с.