Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії_Посібн.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.48 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Р.А.ЯКОВЛЄВА, Т.І.КУРОВА, В.І.ГРИГОР’ЄВА, Н.І.МАЛЬЦЕВА, Р.І.НАЗАРОВА, Т.М.ОБІЖЕНКО, Ю.В.ПОПОВ, Л.С.СУХОРУКОВА, Л.П.СНАГОЩЕНКО

ПРАКТИКУМ З ХІМІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Харків 2006

УДК 54(075)

П-69

Гриф надано Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України

Рецензенти:

І.М.В’юнік, докт. хім. наук, професор,

зав. кафедрою неорганічної хімії ХНУ ім.. В.Н.Каразіна

Н.Ф. Клещев, доктор техн. наук, професор,

зав. каф. біотехнології та аналітичної хімії ХНТУ “ХПІ”

П-69

Р.А.Яковлєва, Т.І.Курова, В.І.Григор’єва, Н.І.Мальцева, Р.І.Назарова, Т.М.Обіженко, Ю.В.Попов, Л.С.Сухорукова, Л.П.Снагощенко. Практикум з хімії для студентів денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів:Навчальний посібник.- Х.: ХДТУБА, 2006.- 276с.

У посібнику наведено робочу програму, контрольні завдання та лабораторні роботи з основних розділів хімії за програмою нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Кожному розділу посібника передує стислий теоретичний вступ і приклади з детальним розглядом типових задач.

Для студентів денної заочної форм навчання технічних вузів.

Рис. 6. Табл.9. Бібліограф. 13 назв.

© Р.А.Яковлєва, Т.І.Курова, В.І.Григор’єва,

Н.І.Мальцева, Р.І.Назарова, Т.М.Обіженко,

Ю.В.Попов, Л.С.Сухорукова,

Л.П.Снагощенко, 2006

Передмова

Посібник призначений для надання допомоги студентам-заочникам в оволодінні науково-теоретичними та практичними знаннями з хімії та для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання.

Хімія, як одна з фундаментальних природничих наук, вивчає матеріальний світ, закони його розвитку, хімічну форму руху матерії. У процесі вивчення хімії виробляється науковий погляд на світ в цілому. У будь-якій галузі людської діяльності, пов’язаній з якимись проявами матеріального світу неминуче доводиться стикатися з фундаментальними властивостями різних речовин – їхньою стійкістю, здатністю взаємодіяти з іншими речовинами, а також з їхніми змінами за певних умов. Знання хімії дозволяє одержати сучасне наукове уявлення про матерію, форми її руху, речовину, як один із видів матерії, що рухається, про механізм перетворення сполук, властивості технічних матеріалів і застосування хімічних процесів у сучасній техніці. Необхідно засвоїти основні закони, оволодіти технікою хімічних розрахунків, виробити навички самостійного виконання хімічних експериментів і узагальнення фактів.

Розуміння хімічних законів допомагає інженеру у розв’язанні екологічних проблем..

Знання хімії необхідне для подальшого успішного вивчення загальнонаукових і спеціальних дисциплін. Крім того, являючись фундаментальною наукою, що тісно пов’язана майже з усяким проявом наших контактів з матеріальним світом, хімія є невід’ємною частиною загальнолюдської культури.

Основний вид учбових занять студентів-заочників – самостійна робота над матеріалом. У курсі хімії вона складається з таких елементів: відвідування установчих лекцій, вивчення дисципліни за підручниками та учбовими посібниками; виконання контрольних завдань і лабораторного практикуму; консультації (індивідуальні протягом учбового року та групові перед іспитом); складання іспиту з усього курсу.

Посібник вміщує загальні методичні вказівки до вивчення курсу хімії, робочу програму, приклади розв’язання задач різних типів, методичні вказівки до виконання контрольних завдань і лабораторних робіт.