Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практикум з хімії.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
6.21 Mб
Скачать

Хімічний зв’язок основні поняття та визначення

Хімічний зв’язок

- сукупність взаємодій атомів, що призводять до утворення стійких систем (молекул, комплексів, кристалів та інш.).

Енергія іонізації

- кількість енергії, необхідної для відриву від атома найбільш слабко зв’язаного з ним електрона з утворенням позитивно зарядженого іона.

Спорідненість до електрона (ЕС)

- кількість енергії, яка виділяється або поглинається під час приєднання одного електрона до нейтрального атома з утворенням негативно зарядженого іона.

Електронегативність

- узагальнююча характеристика елемента, яка визначається півсумою енергії іонізації та спорідненості до електрона .

Ковалентний зв’язок

- зв’язок, який згідно з теорією валентних зв’язків, утворюється за рахунок перекриття електронних хмар неспарених електронів взаємодіючих атомів з антипаралельними спінами.

Неполярний ковалентний звязок

- спільна електронна пара в рівній мірі належить взаємодіючим атомам.

Полярний ковалентний зв’язок

- спільна електронна пара зміщена в бік атома з більшою електронегативністю.

Донорно-акцепторний зв’язок

- різновид ковалентного зв’язку, утвореного за рахунок неподіленої електронної пари одного атома (донор) та вільної електронної орбіталі іншого атома (акцептор).

Іонний зв’язок

- зв’язок, утворений при взаємодії атомів, що дуже відрізняються значеннями електронегативностей, у результаті чого утворюються протилежно заряджені іони, які притягуються один до одного.

Металічний зв’язок

- зв’язок, утворений усуспільненими електронами, які переміщаються по всьому об’єму металу.

Приклади виконання завдань

Приклад 1. Користуючись даними таблиці 6 визначити види хімічних зв’язків у молекулах .

Відповідь. До складу молекули входять атоми елементів, відносні електронегативності яких різко відрізняються: для натрію 0,9 а для хлору 3,0. Завдяки цьому атом натрію віддає електрон зовнішнього енергетичного рівня атому хлору, перетворюючись в позитивно заряджений іон, а атом хлору відповідно в негативно заряджений іон. Між ними виникає електростатична взаємодія, тобто в молекуліреалізується іонний зв’язок.

Схематично цей процес можна представити так:

У молекулі реалізується ковалентний полярний зв’язок, оскільки атоми водню і сірки в незначній мірі відрізняються за величинами відносних електронегативностей (ВЕН) (ВЕНН=2,1; ВЕНS=2,5). Спільні електронні пари зміщенні до атома сірки. У молекулі утворюється ковалентний неполярний зв’язок, оскільки молекула складається з атомів одного елемента. Схематично це можна зобразити так:

Приклад 2. У молекулах якої з наведених сполук: -ковалентний зв’язок характеризується найбільшою полярністю?

Розв’язання. Полярність зв’язку між атомами залежить від величин відносних електронегативностей взаємодіючих атомів. Користуючись даними таблиці 6, знаходимо різниці ВЕН: для H-S2,5-2,1=0,4

для H-O 3-2,1=1,4

для HCl3-2,1=0,9

Найбільшою полярністю характеризується зв’язок Н-О в молекулі .