Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практикум з хімії.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
6.21 Mб
Скачать

Хімічна кінетика та рівновага основні поняття та визначення

Хімічна кінетика

- розділ хімії, в якому вивчається швидкість перебігу хімічних реакцій, залежність швидкості від різних факторів і механізми хімічних процесів.

Швидкість хімічної реакції (V)

- зміна кількості речовини за одиницю часу в одиниці об’єму (для гомогенних реакцій) або на одиниці площі поверхні поділу фаз (для гетерогенних реакцій).

Гомогенні реакції

- реакції, які відбуваються в одній фазі.

Гетерогенні реакції

- реакції, які відбуваються на межі поділу фаз.

Фактори, які визначають швидкість реакції

- природа реагуючих речовин, їхня концентрація, тиск, температура, присутність каталізатора, властивості розчинника (для розчинів), площа поверхні дотику (для гетерогенних процесів).

Закон діючих мас

- швидкість хімічної реакції при сталій температурі пропорційна добутку концентрацій (С) реагуючих речовин у степенях, що дорівнюють стехіометричним коефіцієнтам. Для реакції закон описується кінетичним рівнянням.

Константа швидкості (k)

- швидкість реакції за умови, що концентрації кожної з реагуючих речовин або їхній добуток дорівнюють 1 моль/л.

Правило Вант-Гоффа

- з підвищенням температури на кожні 100С (або 10К) швидкість більшості гомогенних реакцій збільшується у 2-4 рази.

, де

- швидкості реакції при температурах ;

γ – температурний коефіцієнт реакції, який показує, у скільки разів зростає швидкість реакції з підвищенням температури на 100С (або 10К).

Оборотні реакції

- реакції, які одночасно відбуваються у двох взаємно протилежних напрямках.

Хімічна рівновага

- стан системи, за якого швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотної реакції.

Константа хімічної рівноваги К

- відношення константи швидкості прямої реакції kпр до константи швидкості зворотної реакції kзв, або відношення добутку рівноважних концентрацій продуктів реакції до добутку рівноважних концентрацій вихідних речовин у степенях, що дорівнюють їхнім стехіометричним коефіцієнтам: .

Зміщення хімічної рівноваги

- перехід реакційної системи з одного стану рівноваги в інший.

Принцип Ле Шательє

- якщо умови, за яких система знаходиться в рівновазі змінити, рівновага зміщується в напрямку процесів, які протидіють цій зміні.

Приклади виконання завдань

Приклад 1. Написати вирази швидкостей прямої та зворотної реакцій

.

Відповідь. Відповідно до закону діючих мас швидкість реакції прямо пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин у степенях, що дорівнюють стехіометричним коефіцієнтам:

Приклад 2. Як зміниться швидкість прямої реакції , якщо збільшити тиск у 3 рази?

Розвязання. Припустимо, що концентрації реагуючих речовин до збільшення тиску становили:

.

Швидкість реакції до підвищення тиску виражається рівнянням:

.

Збільшення тиску в 3 рази призводить до зменшення об’єму в 3 рази, що в свою чергу збільшує концентрації обох речовин у 3 рази.

Таким чином, після збільшення тиску концентрації речовин стають такими:

.

Швидкість реакції після збільшення тиску дорівнює: